Klimaatbeleggen

Oplossingen

Robeco bood zijn klanten al duurzame beleggingen lang voordat de klimaatverandering een wereldwijd probleem was. Vandaag de dag lopen we nog steeds voorop in klimaatoplossingen, van op maat gemaakte fondsen tot thematische strategieën gericht op de langetermijneffecten van de opwarming van de aarde.

76%

van de beleggers ziet energieopslag als de aantrekkelijkste sector, gevolgd door elektriciteitsnetten en elektriciteitstransport

50%

Aardgasdistributie wordt nu ook door 50% van de beleggers gezien als een kans. Hier zien we jaar-op-jaar de grootste stijging, vanaf 38% in 2021.

Energieopslag en -distributie gezien als grote kans

Energieopslag en -distributie gezien als grote kans

De aantrekkingskracht van decarbonisatiesectoren op beleggers van over de hele wereld blijft sterk.
Meer dan driekwart (76%) van de beleggers ziet energieopslag als de aantrekkelijkste sector, gevolgd door elektriciteitsnetten (71%) en elektriciteitstransport (70% versus 62% vorig jaar).
Zonne-energie (67%) en windenergie (59%) blijven aan de leiding staan binnen de CO2-arme energiesector.
Aardgasdistributie laat jaar-op-jaar de grootste stijging zien (van 38% in 2021 naar 50% dit jaar).

Klimaatbeleggen is meer dan de allernieuwste trend

Lucian Peppelenbos (klimaatstrateeg) en Carola van Lamoen (hoofd Sustainable Investing) bekijken klimaatverandering en klimaatbeleggen vanuit alle hoeken. Luister naar de trailer of de volledige podcast van 25 minuten.

Desinvesteren – de snelle remedie die geen oplossing is

Beleggers moeten hun portefeuille decarboniseren om te voldoen aan hun netto-nultoezegging. Velen zijn al begonnen met het verkopen van steenkoolproducenten. Maar dat is niet het antwoord op klimaatverandering.

Het verkopen van een belang in een CO2-intensief bedrijf is een snelle remedie, omdat daarmee direct de ecologische voetafdruk van de portefeuille kleiner wordt. Maar het is geen antwoord op de veel bredere uitdaging van het decarboniseren van de onderliggende economische activiteiten van het bedrijf. Desinvesteren verplaatst simpelweg het probleem van de ene belegger naar de andere. Veel fossiele beleggingen die worden afgestoten of uitgesloten worden weer door een andere belegger aangekocht. Vaak belanden ze dan in particuliere handen waardoor ze buiten het openbare toezicht vallen. “We kunnen een financiële portefeuille wel decarboniseren, maar dat is niet hetzelfde als decarbonisatie van de reële wereld. En de reële wereld is uiteindelijk wat telt”, zegt Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie.

“Het verkleinen van de CO₂-voetafdruk van een portefeuille door beleggingen te verkopen betekent alleen maar dat die CO2 in de portefeuille van een andere belegger terechtkomt. En zo verandert er niets op de wereld. Daarom is engagement met die ondernemingen ook zo belangrijk. Op die manier wordt decarbonisatie werkelijk een onderdeel van hun bedrijfsstrategie.”

“Decarbonisatie moet onderdeel worden van de manier waarop bedrijven denken over waardecreatie op de lange termijn. Dat is feitelijk de essentie van decarbonisatie – nieuwe bedrijfsmodellen op basis van een CO2-arme economie.”

De wereldbevolking groeit, maar hulpbronnen worden schaarser

In het hele proces van veld tot vork maakt slimme landbouw gebruik van technologieën om hulpbronnen optimaal te gebruiken, oogsten te verbeteren, de hoeveelheid afval te beperken, de biodiversiteit te beschermen en de voedselveiligheid te verbeteren in de gehele waardeketen van voedingsmiddelen. Onze strategieën Sustainable Water en Circular Economy beleggen in ondernemingen die gebruikmaken van technologische ontwikkelingen om uitputting van de watervoorraad tegen te gaan en van slimme landbouwtechnieken voor bodem- en gewasbeheer.

Meer mensen, minder land, minder water

Volgens een schatting van de VN is de wereldbevolking in 2050 toegenomen tot 9,7 miljard mensen. Dat betekent dat ieder jaar ruim 65 miljoen extra monden gevoed moeten worden, waardoor de druk op de voedingsmiddelen- en de landbouwsector om meer te produceren toeneemt. Daar komt nog bij dat land nog schaarser wordt, doordat bevolkingen en steden exponentieel groeien. Het aantal megasteden – met meer dan 10 miljoen inwoners – neemt over de hele wereld toe, vooral in opkomende markten.

Land is niet de enige essentiële hulpbron waar een tekort aan is. Door de sterke bevolkingsgroei neemt namelijk ook het watergebruik toe. De wereldwijde vraag naar water is nu al groter dan het aanbod. Zo’n twee miljard mensen leven in een gebied met een acuut watertekort.

De landbouwsector is de grootste afnemer van water, want de hoeveelheid water voor het produceren van voedsel ligt vele malen hoger dan de hoeveelheid voor persoonlijk gebruik. Zo is voor de productie van slechts één appel maar liefst ruim 70 liter water nodig.

Wereldwijd verschuiven eetgewoonten van vezelrijke producten zoals wortels, knollen en granen naar dierlijke eiwitten zoals vlees en zuivel, waar exponentieel meer water en andere hulpbronnen voor nodig zijn. Sommige van deze verschuivingen zijn gezond en ook wenselijk, maar ze zijn wel hulpbronintensief en duur en zetten nog meer druk op de watervoorraad. Voor bijvoorbeeld het produceren van één kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig.

Uitdagingen op milieugebied

Om de oogst fors te vergroten maakt de industriële landbouw gebruik van kunstmest, onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen tegen insecten, om zo de groei van gewassen te stimuleren en te beschermen. Deze maatregelen leveren op de korte termijn inderdaad een grotere oogst op, maar hebben op de lange termijn desastreuze gevolgen voor het omliggende land en de ecosystemen. Het overschot aan chemicaliën sijpelt door in het grondwater en stroomt naar beken, rivieren, meren en vijvers, waardoor inheemse planten en dieren doodgaan.

Bovendien is de landbouw zeer kwetsbaar voor de schadelijke effecten van de opwarming van de aarde. In sommige regio’s gaan hele oogsten verloren door hevige regenval en overstromingen, terwijl gewassen in andere gebieden juist zwaar te lijden hebben van hittegolven en extreme droogte. Boeren moeten zich steeds sneller aanpassen om schade aan hun gewassen en verloren oogsten te voorkomen. Tegelijkertijd moeten boeren, om de wereld te voeden zonder de planeet te beschadigen, hun hulpbronnen optimaal gebruiken en klimaatvriendelijke processen ontwikkelen om tot een productieve en veerkrachtige landbouw te komen.

Betere watervoorziening, kwaliteit beschermen

Een robuuste watervoorziening is essentieel voor de productiviteit van de landbouw. Onze Sustainable Water-strategie belegt in ondernemingen die met oplossingen komen om de waterbronnen te maximaliseren in de cyclus voor de winning en het hergebruik van water. In gebieden met een watertekort ontwikkelen ondernemingen in de portefeuille methodes om water veilig te stellen uit de omliggende omgeving. Veel landen die niet aan zee liggen, investeren in technologieën om regenwater op te vangen en te zuiveren. En aan het andere uiteinde investeren droge landen met toegang tot zeewater in ontziltingsinstallaties. Het zuiveren van afvalwater met microfiltratiemembranen en ultraviolet licht zijn ook effectieve technologieën waarmee regio’s iets kunnen doen tegen een chronisch watertekort.

Daarnaast zijn efficiënte netwerken van pompen, leidingen, kranen en irrigatiesystemen nodig om het water te verplaatsen naar de velden en boerderijen. Dankzij de digitalisering zijn deze netwerken uitgerust met sensoren die razendsnel lekkages en breuken detecteren, het vochtgehalte in de grond monitoren, en de watertoevoer aanpassen op basis van wat de grond nodig heeft. Verder draagt de vooruitgang op het gebied van waterzuivering en -analyse bij aan het identificeren en onttrekken van chemicaliën, kunstmest en verontreinigende stoffen uit afval- en afvoerwater, zodat dit veilig in het milieu kan worden teruggevoerd of in het systeem kan worden teruggebracht.

Tot slot gaat het belang van water verder dan het bewateren en voeden van gewassen. Het verbeteren van de waterretentie van de grond draagt namelijk ook bij aan het herstel van plantaardig materiaal en het beperken van erosie. En dat zorgt dan weer voor voedzamere gewassen en gezonder vee.

Van plant tot bord

Zorgen voor een veilige watervoorziening is niet de enige benadering voor een duurzame landbouw. Onze Circular Economy-strategie belegt in het hele proces van plant tot bord in oplossingen die de efficiëntie in de landbouw en voedselsystemen verbeteren. Slimme landbouw is gericht op het beperken van input en het beschermen van grond en begroeiing en is daardoor klaar voor het toepassen van circulaire principes. Er wordt al volop gebruikgemaakt van GPS-technologie voor de navigatie van tractoren en oogstmachines, waardoor de kosten en de CO2-uitstoot van landbouwmachines afnemen.

Daarnaast kan landbouwapparatuur met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning geleerd worden onkruid te herkennen en automatisch gewasbeschermende chemicaliën te spuiten met ongekende precisie en nauwkeurigheid.

Zo kan de hoeveelheid gebruikte chemicaliën met maar liefst 90% worden teruggebracht, waardoor de biodiversiteit veel beter beschermd wordt zonder dat het ten koste gaat van de oogst.

De bevolkingsgroei, schaarse hulpbronnen en klimaatverandering vergen veel van de landbouwsector en het milieu. Onze beleggingsstrategieën Sustainable Water en Circular Economy helpen deze uitdagingen aan te pakken door oplossingen te bieden die niet alleen effectief en efficiënt zijn voor gewassen en vee, maar die ook een positief effect hebben op al het leven op aarde.

Thematisch impactbeleggen

Gerichte, concrete oplossingen voor wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen

Wij zijn ervan overtuigd dat het aanpakken van wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aanzienlijke waarde op lange termijn biedt. Klimaatverandering, schaarste aan hulpbronnen, bedreigde biodiversiteit en ongezonde levensstijlen zijn allemaal voorbeelden van problemen in de echte wereld die een rem zetten op de optimale groei en ontwikkeling van de maatschappij.

Gerichte, concrete oplossingen voor wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen

Schone elektrificatie leidt de wereldeconomie naar netto-nul

Om in de 21e eeuw een netto-uitstoot van nul te realiseren en de klimaatverandering te beperken moet de industrie bijschakelen, van brandstof wisselen en van koers veranderen.

De groei van hernieuwbare energie is een krachtige katalysator voor de ontwikkeling van schone technologieën en oplossingen in de hele waardeketen van energie. De grootschalige inzet van zonne- en windenergie helpt bij het decarboniseren van de elektriciteitsproductie en slimme netwerken zorgen ervoor dat vraag en aanbod altijd op elkaar afgestemd zijn. Door accu’s en groene waterstof aan te sluiten op het netwerk kan een overschot aan elektriciteit worden opgeslagen voor later gebruik. Daarnaast zien we in segmenten met een hoge uitstoot, zoals mobiliteit van personen, goederenlogistiek en het verwarmen van gebouwen, dat de schone elektrificatie al gaande is en op stoom begint te komen.

Nu de elektrificatie zich uitbreidt en de vraag naar elektriciteit toeneemt, moet de opgewekte energie op een efficiënte manier verbruikt worden. Geavanceerde technologieën helpen het energieverbruik van energieverslindende toepassingen en apparaten voor eindgebruikers in de bouw, de industrie, de transportsector en de IT-sector te beperken.

Onze strategieën Smart Energy en Smart Mobility beleggen in de waardeketen van schone energie en transport. Daarmee bieden ze beleggers gespreide exposure naar de megatrends decarbonisatie en duurzame mobiliteit.

Noodzaak in de energiesector

Gemeenschappen en economieën hebben elektriciteit nodig. Helaas wordt de primaire energievoorziening nog altijd gedomineerd door koolwaterstoffen en blijft de wereldwijde CO2-uitstoot stijgen. De urgentie van de klimaatverandering is de drijvende kracht achter de inspanningen om de wereldeconomie te ‘vergroenen’, wat leidt tot ontwrichtende innovaties die de energiesector razendsnel veranderen.

Over de hele wereld komen regeringen met omvangrijke nieuwe initiatieven om complete economieën te decarboniseren. Daarbij springen vooral de toezeggingen van de VS en China in het oog, die eindelijk op één lijn liggen met het wereldwijde streven om de klimaatverandering tegen te gaan.

In het decarbonisatieproces is een centrale rol weggelegd voor de CO2-vrije elektriciteit die wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. Volgens interne schattingen wordt in 2050 maar liefst 20 keer zoveel elektriciteit opgewekt met zonne-energie als nu en 10 keer zoveel met windenergie, zowel onshore als offshore. Hierdoor kan het aandeel van deze bronnen als percentage van het wereldwijde energieverbruik oplopen van 20% nu tot 50% in 2050. Dat wil zeggen dat het aandeel van hernieuwbare bronnen in de energiemix bijna gaat verdrievoudigen.

Elektrificatie van transport

De elektrificatie van de transportsector is de afgelopen jaren al flink op stoom gekomen en blijft een belangrijk thema voor energiegerelateerde beleggingen. De verkoop van elektrische auto’s is sterk gestegen in belangrijke markten zoals Europa en China, en waarschijnlijk blijft die verkoop ook sterk. Ook hier wijzen interne schattingen weer op een enorme groei. We verwachten in 2021 namelijk bijna een verdubbeling in de verkoop van elektrische auto’s ten opzichte van 2020, dat al een uitzonderlijk goed jaar was met een groei van 130% jaar-op-jaar in Europa en een sterk herstel in China tegen het eind van het jaar.

De strategieën beleggen binnen de transportsector niet alleen in producenten van elektrische auto’s, maar ook in een groot aantal toeleveringsbedrijven die essentiële onderdelen leveren, zoals vermogenshalfgeleiders, accuopslag, sensoren en actuatoren. Ook beleggen ze in ondernemingen die zich bezighouden met de infrastructuur voor het opladen.

Elektrificatie van bebouwing

De transportsector is niet de enige sector met een hoge uitstoot die verandert door de elektrificatie. Ook de bouwsector is in transitie. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn gebouwen en de bouw samen verantwoordelijk voor ruim een derde van het totale wereldwijde energieverbruik en voor bijna 40% van de directe en indirecte CO2-uitstoot.

Gedreven door strengere emissienormen en het vooruitzicht van lagere energiekosten stappen commerciële gebouwen over op schone elektriciteit om alles van stroom te voorzien, van warmtepompen en koelsystemen tot energiezuinige verlichting en gebouwbeheersystemen.

Groene waterstof – de ontbrekende schakel

De elektrificatie heeft ook invloed op andere essentiële delen van het energiestelsel. Wind- en zonne-energie zijn schoon, maar ook afhankelijk van het weer. En dus is een constante energievoorziening niet gegarandeerd. Er moeten goedkope oplossingen ontwikkeld worden om een overschot aan opgewekte energie tijdelijk op te slaan. Binnen het personenvervoer bieden lithium-ion-accu’s in elektrische auto’s zo’n goedkope oplossing voor energieopslag. En inmiddels zitten er alweer verdere verbeteringen aan te komen.

Grootschaliger industrieën verbruiken meer energie en zijn daardoor lastig te elektrificeren, maar ook hier zien we schone oplossingen verschijnen. Zo wordt groene waterstof geproduceerd door water te scheiden in waterstofgas en zuurstofgas met behulp van CO2-vrije elektriciteit van hernieuwbare bronnen. Naarmate de productie van groene waterstof wordt opgeschaald en de prijs ervan concurrerender wordt, wordt het een belangrijke schakel in de decarbonisatie van industrieën met een hoge CO2-uitstoot. Denk daarbij aan langeafstandstransport (vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen) en industriële sectoren (zoals de productie van halfgeleiders, kunstmest en staal).

Een beleggingsportefeuille opladen

De decarbonisatie van energie gaat veel verder dan de productie van zonnepanelen en windmolens. Willen we de netto-uitstoot deze eeuw nog terugbrengen naar nul, dan is een transformatie nodig in de gehele waardeketen van energie.

Onze strategieën Smart Energy en Smart Mobility bieden beleggers gespreide exposure naar deze beleggingstrends voor de lange termijn, die de energiesector veranderen en ons dichter bij een CO-neutrale toekomst brengen.

Greenwashing beperken met een eigen proces van vijf stappen en een positieve impact realiseren via groene obligaties

Groene obligaties

Greenwashing beperken met een eigen proces van vijf stappen en een positieve impact realiseren via groene obligaties

Een groene obligatie is een obligatie die specifiek is bedoeld om geld op te halen voor klimaat- en milieuprojecten. Deze strategie is zeer succesvol met een uitgiftevolume van meer dan USD 1 biljoen tussen 2015 en 2022. De term ‘groene obligatie’ is echter niet wettelijk beschermd. Daarom maakt Robeco gebruik van een zelfontwikkeld raamwerk om voor zijn strategie obligaties te selecteren die echt groen zijn.

Bezoek ook eens de andere pagina’s van ons platform over klimaatbeleggen