03-02-2021 · Visie

Europese nutsbedrijven aan vooravond van decennialange beleggingskans

Deze bedrijven hebben de unieke kans om de klimaatverandering te bestrijden en voorop te blijven lopen in de wereldwijde energietransitie. Wij zijn positief over de kredietkwaliteit van de sector.

    Auteurs

  • Ihor Okhrimenko - Analyst

    Ihor Okhrimenko

    Analyst

De sector nutsbedrijven loopt voorop in de wereldwijde uitdaging om de energievoorziening voor de groeiende bevolking betaalbaar, CO2-arm en betrouwbaar te maken. Daarnaast levert de sector een bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering door energiecentrales te decarboniseren. Verder is de sector klaar om te profiteren van de ontwikkeling van duurzame technologieën, die de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een snelle daling van de genivelleerde energiekosten voor wind- en zonne-energie.

In 2019 hebben een grote stroom financieel kapitaal, progressief beleid en technologische ontwikkelingen geleid tot voortgang op milieugebied, vooral in Europa.1 Toch is er wereldwijd nog veel werk te verrichten in de strijd tegen klimaatverandering.

Aan het begin van 2021 zijn de balansen in de sector gezond, is er voldoende liquiditeit, zijn de credit ratings stabiel en zien we een herstel van de winsten. Dat geldt vooral voor bedrijven met een groot aandeel hernieuwbare energie en netwerken.

De European Green Deal en het Climate Target Plan voor 2030 waren in 2019 en 2020 een doorbraak in de klimaatambities van de Europese Unie (EU). De Covid-19-crisis heeft deze plannen verder versneld, want de inspanningen voor decarbonisatie worden ingezet om het economische herstel te ondersteunen. In de zomer van 2021 gaat de Europese Commissie alle EU-wetgeving op het gebied van klimaat en energie afstemmen op de nieuwe plannen

Figuur 1 | Rangschikking van sectoren naar CO₂-intensiteit

Figuur 1 | Rangschikking van sectoren naar CO₂-intensiteit

Bron: Trucost, Bloomberg, analyse van Robeco

De Europese nutsbedrijvensector staat op de tweede plaats wat betreft uitstoot – waarbij de uitstoot is afgezet tegen het kapitaal – met een bijdrage van 32% aan de industriële Scope 1-emissies. Dat is gebaseerd op een analyse van Robeco van 424 Europese bedrijven uit 11 sectoren. De sector nutsbedrijven stoot 1 kilo broeikasgas uit voor iedere EUR 1 aan inkomsten en voor iedere EUR 1,6 aan bedrijfswaarde. Kunnen Europese nutsbedrijven het komende decennium de uitstoot reduceren, de inkomsten en winstgevendheid laten groeien en hun waarderingen verbeteren, en dat allemaal terwijl ze de wereldwijde energietransitie blijven ondersteunen en zonder te verliezen van grote oliemaatschappijen?

Figuur 2 | De uitstoot in de EU in perspectief

Figuur 2 | De uitstoot in de EU in perspectief

Bron: rapport van het European Environmental Agency, november 2020. International Energy Agency - World Energy Model Documentation Report, oktober 2020. NB: *De voorspelling voor 2030 is gebaseerd op het World Energy Model (WEM) van oktober 2020 volgens het Stated Policies Scenario (STEPS) – het basisscenario – dat rekening houdt met de invloed op de energiemarkten van het beleid en de maatregelen die sinds medio 2020 zijn doorgevoerd.

Volgens het Internationaal Energieagentschap is de uitstoot in de 27 EU-landen, dankzij het beleid dat sinds halverwege 2020 wordt doorgevoerd, in 2030 met 30% afgenomen ten opzichte van het niveau in 1990. Hun aandeel in de wereldwijde uitstoot zou dan ruimschoots gehalveerd moeten zijn tot 5,7%. Het decarbonisatiedoel dat de EU onlangs heeft aangekondigd, is ambitieus te noemen: 55% minder uitstoot in 2030 en een netto-uitstoot van nul in 2050. Deze doelen zijn veel ambitieuzer dan het vorige doel van ‘ten minste 40%’ lager in hetzelfde tijdsbestek.

Een steile weg naar decarbonisatie

De EU wil dit doel bereiken door bijvoorbeeld de hoeveelheid hernieuwbare energie te verhogen, energie-efficiëntie te stimuleren en het bereik van een CO2-heffing te vergroten. Dit nieuwe voorstel is in lijn met het streven van het Akkoord van Parijs om de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden. Voor de energiesector, hoofdzakelijk vertegenwoordigd door nutsbedrijven, is de weg naar decarbonisatie met afstand het steilst.

Figuur 3 | De route naar decarbonisatie voor sectoren

Figuur 3 | De route naar decarbonisatie voor sectoren

Bron: het ‘Stepping up Europe’s 2030 climate ambition’-plan van de Europese Commissie, september 2020; aantekeningen van Robeco

De vooruitzichten voor 2021 zijn goed voor nutsbedrijven

De Europese nutsbedrijvensector deed het relatief goed in 2020, want de scherpe daling van de vraag naar energie in het voorjaar is voor een deel alweer hersteld. Aan het begin van 2021 zijn de balansen in de sector gezond, is er voldoende liquiditeit, zijn de credit ratings stabiel en zien we een herstel van de winsten. Dat geldt vooral voor bedrijven met een groot aandeel hernieuwbare energie en netwerken, en met een sterke pijplijn met beleggingskansen voor 2021-2023.

Wat zoeken we in credits van nutsbedrijven?

We zijn positief over nutsbedrijven die de kwaliteit van hun assets verbeteren en hun kostenstructuur verlagen, terwijl ze actief en effectief toewerken naar diversificatie. Daar komt meer bij kijken dan alleen een verschuiving weg van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energiebronnen (wind- en zonne-energie). Zo moet er ook geïnvesteerd worden in netwerken, strategieën voor energie-efficiëntie in leveringsactiviteiten, rapportage over Scope 1-, 2- en 3-emissies met geloofwaardige doelen voor een lagere uitstoot, en geografische diversificatie naar opkomende markten.

We zijn positief over de kredietkwaliteit van de sector. Toonaangevende nutsbedrijven hebben de prioriteit van hun kapitaaluitgaven verschoven naar hernieuwbare energie en netwerken, waarbij de verwachte nettoschuld/EBITDA wordt gezien als beheersbaar.

Als we specifieker kijken naar de bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's), richten we ons op issuers die met hun activiteiten positief bijdragen aan SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie) en SDG 13 (Klimaatactie) door te screenen op bepaalde positieve en negatieve KPI's. Voorbeelden hiervan zijn hernieuwbare energie/kernenergie in de energiemix, verkoop aan opkomende markten, uitbreidingsplannen voor kerncentrales/kolengestookte centrales, en de CO2-intensiteit van de activiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat de financiële prestaties van bedrijven met deze positieve eigenschappen op de langere termijn betrouwbaarder en stabieler zijn.

Het Active Ownership-team van Robeco gaat een dialoog aan met nutsbedrijven om diepgaand inzicht te krijgen in hun klimaatstrategie voor 2030 en hun traject naar decarbonisatie. Daarnaast maakt het team de bedrijven duidelijk dat overwegingen op het gebied van klimaatverandering een positief effect hebben op de waardering van hun aandelen, de performance van hun obligaties en hun credit rating in het komende decennium.

Download het gedetailleerde rapport