netherlandsnl
EU maakt zich op voor nieuw duurzaamheidsraamwerk

EU maakt zich op voor nieuw duurzaamheidsraamwerk

21-12-2020 | Visie
De Europese Unie (EU) komt met nieuwe regelgeving voor vermogensbeheerders en hun fondsen om duurzaam beleggen gerichter en veel duidelijker te maken.
  • Carola van Lamoen
    Carola
    van Lamoen
    Head of Sustainable Investing

In het kort

  • Het Sustainable Finance Action Plan stimuleert duurzaamheid in de EU 
  • Gericht op duurzame ontwikkeling en klimaattransitie 
  • Meer transparantie en vergelijkbaarheid voor fondsen met het label duurzaam 
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) is erop gericht om duurzame beleggingen te stimuleren in de 27 landen tellende EU en om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal te realiseren. Dit plan wordt ondersteund door uitgebreide regelgeving, in de vorm van nieuwe regels, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomy Regulation, of door duurzaamheid toe te voegen aan bestaande regels. 

Het SFAP heeft drie hoofddoelen. Ten eerste moet het kapitaalstromen naar duurzame beleggingen loodsen, weg van sectoren die medeverantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, zoals fossiele brandstoffen. Ten tweede moet het helpen de financiële risico’s te beheren die ontstaan door de klimaatverandering, de uitputting van hulpbronnen en de aantasting van het milieu. En tot slot moet het transparantie en langetermijndenken stimuleren in de financiële wereld en economie. 

De SFDR streeft ernaar om het duurzaamheidsprofiel van fondsen beter vergelijkbaar te maken en begrijpelijker voor eindbeleggers. In het beleggingsproces moeten de fondsen daarom gebruikmaken van vastgestelde maatstaven voor eigenschappen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governanceESG). Zoals de naam al suggereert, komt de nadruk veel sterker te liggen op openheid, met onder meer nieuwe regels voor het vaststellen van schadelijke impact van bedrijven waarin is belegd.

De commitments van Robeco

Het Executive Committee en de senior managementteams van Robeco bereiden zich samen met duurzaamheidsspecialisten voor op de grootste verandering in Europese beleggingen in jaren. 

“Wat ons betreft moet de financiële sector de ophanden zijnde regelgeving zien als een kans om een actieve rol te spelen in de overgang naar een duurzamere economie, iets waar we bij Robeco al meer dan 20 jaar aan werken”, zegt Carola van Lamoen, hoofd Sustainable Investing bij Robeco. 

“Wij staan achter de doelen die staan omschreven in het plan en gaan actief aan de slag om deze te implementeren en te realiseren, waarbij we onze leidende positie in duurzaam beleggen vasthouden.” 

Robeco heeft een speciaal projectteam van meer dan 40 mensen samengesteld om alle aspecten van het SFAP te integreren in onze processen. Het plan wordt in fases ingevoerd, met maart 2021 als eerste belangrijke deadline. 

Historische overeenkomsten

Het SFAP is in maart 2018 opgesteld door de Europese Commissie, als reactie op de historische ondertekening van het Akkoord van Parijs in december 2015 en op de Duurzame Ontwikkelingsagenda voor 2030 die eerder in 2015 was opgesteld door de Verenigde Naties (VN) en aan de basis stond van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Daarnaast sluit het plan ook aan bij de Europese Green Deal, die ervoor moet zorgen dat de EU in 2050 CO2-neutraal is. 

Het plan is bedoeld om gestandaardiseerde regels in te voeren voor rapportages en beleid gerelateerd aan duurzaamheid, waarmee het moet voorkomen dat er binnen de interne Europese markt allerlei verschillende regels zijn. Alleen zo kan een gelijk speelveld worden gecreëerd. Daarom heeft een duidelijke en gedetailleerde EU Taxonomy de voorkeur boven een mix van nationale maatregelen die alleen zijn gericht op de lokale markt. 

Naast deze specifieke regels voor vermogensbeheerders is het plan ook gericht op de ontwikkeling van duurzaamheidsbenchmarks, waartegen beleggingsstrategieën afgezet kunnen worden, naast de mainstream indices. Het is de bedoeling om duurzaamheid beter te integreren in ratings en marktonderzoek en om de plichten van vermogensbeheerders en institutionele beleggers met betrekking tot duurzaamheid duidelijk te beschrijven. 

De regelgeving heeft een zeer breed bereik en geldt onder meer voor vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Dat betekent dat veel klanten van Robeco ook te maken krijgen met de nieuwe vereisten. Los van de vraag of ze er klaar voor zijn om zelf de nodige transparantie te verschaffen in hun prospectussen, jaarverslagen en op hun website, gaat Robeco zijn klanten helpen door ze te voorzien van de informatie die ze nodig hebben voor hun rapportages die de SFDR vereist. 

Indeling van fondsen

Een heel zichtbaar en invloedrijk element in de nieuwe regelgeving is de indeling van fondsen en mandaten in drie categorieën, zoals beschreven in artikel 6, 8 en 9 van de SFDR. 

Artikel 6-fondsen integreren geen enkele vorm van duurzaamheid in hun beleggingsproces en kunnen beleggen in aandelen die ESG-fondsen uitsluiten, bijvoorbeeld van tabaksbedrijven of steenkoolproducenten. Deze fondsen mogen verkocht blijven worden in de EU, maar dan moeten ze wel expliciet het label niet-duurzaam dragen. En dat kan grote marketingproblemen opleveren als ze worden vergeleken met duurzamere fondsen. 

Artikel 8 (of ‘stimuleren van E&S’) is van toepassing  “…wanneer een financieel product, naast andere kenmerken, milieu- en maatschappelijke kenmerken stimuleert, of een combinatie van deze kenmerken, mits de bedrijven waarin wordt belegd er goede governancepraktijken op na houden.” 

Artikel 9 (of ‘producten gericht op duurzame beleggingen’) geldt voor producten die zich specifiek richten op duurzame beleggingen en is van toepassing “…wanneer een financieel product duurzaam beleggen als doel heeft en er een index is aangeduid als referentiebenchmark.” 

De fondsen van Robeco wachten nog op definitieve goedkeuring door de autoriteiten, maar we verwachten dat de meeste fondsen worden geclassificeerd als Artikel 8. De producten voor impactbeleggen (onder het merk RobecoSAM) komen naar verwachting in aanmerking voor Artikel 9 en enkele fondsen voor Artikel 6. 

Negatieve impact identificeren

In juni 2021 worden verklaringen over negatieve impact ingevoerd. Vermogensbeheerders moeten hiervoor beschrijven hoe ze bij het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van hun duediligencebeleid rekening houden met de belangrijkste negatieve effecten die bedrijven waarin ze beleggen hebben op duurzaamheidsfactoren. 

Hiervoor is een systeem ontwikkeld met 50 indicatoren voor negatieve impact. Voor 32 van deze indicatoren geldt een verplichte rapportage en voor de overige 18 is de rapportage vrijwillig. Hoewel de precieze eisen voor negatieve impact naar verwachting pas in januari 2021 definitief worden, is Robeco al druk bezig zich hierop voor te bereiden. Zo wordt er al een prototype van een tool ontwikkeld die de impact van de regelgeving beoordeelt. 

EU Taxonomy

Een ander belangrijk element van de SFAP is de voorgestelde EU Taxonomy, die moet zorgen voor een eensluidende opvatting over wat er precies wordt verstaan onder ‘groene activiteiten’. De EU heeft minimumcriteria opgesteld waar economische activiteiten aan moeten voldoen om als ecologisch duurzaam beschouwd te worden. 

Kort gezegd moeten activiteiten bijdragen aan één of meerdere van de volgende zes milieudoelen: tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van water en maritieme hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie, en bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen. 

Tot nu toe zijn alleen de activiteiten die voldoen aan de eerste twee milieudoelen – tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering – gedefinieerd. In januari 2022 moet voor het eerst gerapporteerd worden over deze doelen. De activiteiten die bijdragen aan de overige vier doelen worden naar verwachting in de loop van 2021 bekendgemaakt, met rapportages vanaf 2023. 

Om te voldoen aan de Taxonomy moeten vermogensbeheerders aangeven welk percentage van het beheerde vermogen in hun fondsen is belegd in activiteiten die in lijn zijn met de Taxonomy. 

“Wij rapporteren al vele jaren over het ESG-profiel en de impact van onze duurzame fondsen, als onderdeel van onze standaard klantrapportage”, zegt Van Lamoen. “We willen in de toekomst net zo transparant zijn over de afstemming van onze fondsen en afzonderlijke mandaten met de Taxonomy.”