nederlandnl
Zorgeloos genieten van je oude dag

Zorgeloos genieten van je oude dag

19-03-2015 | Visie

In veel Westerse landen is het demografische dividend opgebruikt en stijgt de afhankelijkheidsgraad, waardoor de huidige structuur van veel pensioenregelingen onhoudbaar is. Er zijn vier trends die de wereldwijde pensioenstelsels waarschijnlijk zullen beïnvloeden. We verwachten dat volledig geïntegreerde verzekeringsmaatschappijen, ICT-aanbieders en financiële planners het meest zullen profiteren van deze ontwikkeling.

  • Jeroen van Oerle
    Jeroen
    van Oerle
    Portfolio Manager

Vier trends geven het wereldwijde pensioenstelsel vorm

We zien vier trends die de wereldwijde pensioenstelsels waarschijnlijk zullen beïnvloeden. Ten eerste zal er een verdere verschuiving plaatsvinden van defined benefit-regelingen (DB, deelnemers betalen premie waarmee ze hun pensioen opbouwen) richting defined contribution-regelingen (DC, werkgevers betalen een premie, die wordt belegd en waarop het uiteindelijke rendement onzeker is). Ten tweede denken we dat de verschuiving richting DC-regelingen zal leiden tot personalisering, omdat de voorwaarden en beleggingsstijlen waarschijnlijk op maat gemaakt worden. Ten derde verwachten we dat er in landen waar deze DC-regelingen worden ingevoerd meer behoefte zal zijn aan financiële planning en scholing. Ook zal de vraag naar ICT-integratie toenemen om de steeds complexere pensioengegevens – als gevolg van individualisering – te beheren. Tot slot denken we dat er meer ruimte komt om zaken als je huis, gezondheid en leven te verzekeren binnen één product.

Beleggingskansen – onder voorwaarden

Sinds eind jaren tachtig zijn er verschillende papers geschreven waarin werd gezocht naar beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit demografische trends. Maar veel conclusies – die fundamenteel vaak wel juist waren – leverden uiteindelijk toch geen goede beleggingskansen op vanwege de politieke, wettelijke en maatschappelijke organisatie van de samenleving. Deze conclusies probeerden te beschrijven wanneer deze trends zich zouden voordoen, maar hielden daarbij niet genoeg rekening met de politieke besluitvorming. Daar komen namelijk veel meer aspecten bij kijken dan alleen het economische aspect. Vooral op het gebied van veranderende pensioenstelsels kunnen economische argumenten en politieke beslissingen ver uit elkaar liggen.

Beleggingskansen ‘onder voorwaarden’ betekent dat er wel degelijk beleggingsmogelijkheden zijn

Voor als de politiek de trends in pensioenstelsels toestaat, hebben wij alvast de winnaars en verliezers per sector en per regio geïdentificeerd. Het is belangrijk om te weten dat we niet proberen de timing van deze trends te voorspellen en dat we ook geen beleggingsaanbevelingen doen. Onze suggesties moeten worden overwogen in de korte periode tussen het moment dat de politieke richting in een bepaald land duidelijk wordt en het moment waarop de beleidswijzigingen volledig zijn verwerkt in de waarderingen van bedrijven.

Figuur 1 | Mogelijke winnaars en verliezers van het thema pensioenen
Bron: fundamenteel onderzoek Robeco

Mogelijke winnaars

We verwachten dat volledig geïntegreerde verzekeringsmaatschappijen, ICT-aanbieders en financiële planners zullen profiteren van deze trends.

Volledig geïntegreerde verzekeringsmaatschappijen: één loket voor alle verzekeringen

De meeste mensen hebben verzekeringen afgesloten voor hun bezittingen en vaak ook voor hun gezondheid. In een wereld waarin defined contribution de standaard wordt, kan de pensioenverzekering daaraan worden toegevoegd. Wij denken dat mensen steeds vaker zullen kiezen voor een totaaloplossing als alternatief voor al die losse verzekeringsproducten. De afnemende rol van overheden in de sociale zekerheid in combinatie met risico-aversie kan de structuur van de vraag naar verzekeringen veranderen. Door het betalen van een gepersonaliseerde premie kunnen klanten hun huis, gezondheid en leven verzekeren. Alle risico's zijn dan gedekt met één enkel product. Bovendien denken we dat verzekeraars die hun vermogensbeheer intern regelen een voordeel hebben ten opzichte van verzekeraars die dat niet doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat die bedrijven flexibeler zijn in hun spreiding over beleggingscategorieën.

ICT-aanbieders en financiële planners zijn geen optie meer, maar worden noodzakelijk

De verschuiving van defined benefit naar defined contribution zal leiden tot personalisering, waardoor de noodzaak van financiële planning toeneemt. In veel van de huidige DB-regelingen hoeft de begunstigde nauwelijks zelf te rekenen en maakt hij van tevoren geen plan om tot een bepaalde opbrengst te komen. De inleg staat vast en de uitkering is gegarandeerd. Bij een DC-regeling is het aantal variabelen om rekening mee te houden veel groter. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen de ingewikkelde pensioenregelingen niet begrijpen of niet veel tijd en moeite willen steken in iets dat pas in de verre toekomst plaatsvindt. Wij denken dat deze dynamiek zal leiden tot een toenemende vraag naar diensten op het gebied van financiële planning.

Als klanten het niet allemaal alleen willen doen, moeten de ICT-omgevingen wel genoeg flexibiliteit bieden. We verwachten dat gegevens over inleg, het bijwerken van gegevens en financiële planning allemaal worden gecombineerd in softwaresystemen, die in de nabije toekomst worden aangeboden door individuele softwareleveranciers of verzekeringsmaatschappijen. ICT is niet alleen maar een middel om met klanten te communiceren, maar kan ook worden gebruikt om persoonlijke voorkeuren en keuzes te beheren en om de operationele kosten te verlagen.

Mogelijke verliezers

Volgens ons zijn traditionele vermogensbeheerders niet optimaal gepositioneerd om te profiteren van een grotere behoefte aan vermogensbeheer. Hun gebrek aan omvang en diversiteit in aanbod zijn belangrijke bepalende factoren. Waarschijnlijk wordt het opgebouwde pensioenvermogen belegd in multi-assetproducten bij grote vermogensbeheerders om de totale beheerkosten laag te houden. Er ontstaat dus een zoektocht naar multi-assetproducten. Bovendien denken we dat verzekeringsmaatschappijen actiever zullen worden op het gebied van ETF-allocatie en alternatieve beleggingen (zoals hypotheken of direct vastgoed). Grote verzekeringsmaatschappijen gaan hun vermogensbeheer intern regelen, wat een logische stap is. Maar voor vermogensbeheerders is het minder logisch om in verzekeringen te stappen. De toegenomen concurrentie tussen traditionele vermogensbeheerders en de gestegen volatiliteit van het aanbod aan beheerders is een dynamiek binnen de sector die we vanuit beleggingsoogpunt niet positief vinden.

Aantrekkelijke landen: China en Brazilië

We denken dat deze trends wereldwijd zullen optreden. Maar in bepaalde landen kunnen ze een impuls krijgen door de noodzaak om te veranderen in combinatie met de bereidheid van de lokale overheid om te hervormen. Volgens ons is de kans dat China en Brazilië hun huidige pensioenstelsel aanpassen het grootst. Europa verzandt waarschijnlijk in lange en bureaucratische besluitvormingsprocessen om de onhoudbare pensioenstelsels van verschillende lidstaten te veranderen. India en Zuid-Afrika zullen op korte termijn nog geen wijzigingen doorvoeren, omdat de demografische factoren daar minder ongunstig zijn. De VS, het VK, Canada, Scandinavië en Australië hebben stabiele pensioenstelsels die waarschijnlijk niet drastisch zullen veranderen, maar geleidelijk zullen verschuiven in de richting van de genoemde trends.

Figuur 2 | Geografische kaart met mogelijkheden
Bron: fundamenteel onderzoek Robeco

Slotopmerkingen

De politiek heeft een grote invloed op het ontwerp van pensioenstelsels. Veel van de huidige stelsels zijn vanuit economisch oogpunt onhoudbaar, omdat de kosten zich opstapelen. Maar als de druk vanuit de politiek hoog is om het bestaande stelsel in stand te houden (omdat de pensioenopbrengsten in een nieuw stelsel waarschijnlijk lager zullen uitvallen), is het minder waarschijnlijk dat het pensioenstelsel grondig wordt hervormd.

Bij recente hervormingen van pensioenstelsels in Chili, het VK en Australië bleek dat de politiek steeds doorslaggevend was, maar we hebben geen homogene groep variabelen kunnen ontdekken die de veranderingen in gang hebben gezet. We zijn ervan overtuigd dat we de richting van de wereldwijde discussie rond pensioenstelsels kunnen identificeren, maar de exacte timing van de trends kunnen we niet voorspellen. Daarom denken we dat onze analyse het best gebruikt kan worden als duidelijk is – vanuit politiek oogpunt – welke bedrijven onder welke voorwaarden kunnen opereren.