netherlandsnl
Het beleggingsdoel als slimme benchmark voor de LDI-portefeuille

Het beleggingsdoel als slimme benchmark voor de LDI-portefeuille

21-02-2018 | Visie

Voor een LDI-portefeuille is het beleggingsdoel vaak een betere benchmark dan een standaardindex. Voor institutionele beleggers kan een standaardbenchmark weliswaar een goede manier zijn om de prestaties van hun actieve vermogensbeheerders te meten, maar de vraag is of dit uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van het beleggingsdoel.

 • Remmert Koekkoek
  Remmert
  Koekkoek
  Head of Insurance and Pension Solutions
 • Yvo Schoemaker
  Yvo
  Schoemaker
  Portfolio Manager

In het kort

 • Een benchmark kan ongewenste neveneffecten hebben
 • Een alternatief uitgangspunt is het beleggingsdoel van de portefeuille
 • Matching-effectiviteit is een maatstaf om de portefeuille te evalueren

Een benchmark kan een goede, onafhankelijke maatstaf zijn voor professionele beleggers om de prestaties van hun vermogensbeheerders te beoordelen. Een standaardbenchmark kan echter een aantal ongewenste neveneffecten hebben. Hieronder noemen we een aantal effecten op die kunnen optreden bij het gebruik van een standaardbenchmark voor staatsobligaties:

 1. Een marktkapitalisatiegewogen index is gebaseerd op de hoeveelheid uitstaande schuld van een land. De landen met de hoogste uitstaande schuld hebben dus de grootste weging. Vanuit risico-oogpunt is dit niet per se aantrekkelijk.

 2. Een index kan gedomineerd worden door een paar landen. De Bloomberg Barclays Euro Govt AAA-AA index bestaat bijvoorbeeld voor 70% uit Duitsland en Frankrijk. Dit komt de diversificatie van de LDI-portefeuille niet ten goede.

 3. Als de kredietwaardigheid van een land verslechtert, wil een belegger niet wachten tot de rating agencies de rating aanpassen, want dan kan het al te laat zijn. Ook kan het voorkomen dat de belegger de obligaties ondanks de downgrade toch wil aanhouden. Bij een lage tracking error word je dan gedwongen om ze te verkopen.

 4. Je moet ook de zeer illiquide obligaties in de benchmark aanschaffen.

 5. Als credit spreads voor een bepaald land krapper worden, stijgt de weging van dat land in de benchmark. Als gevolg hiervan moet een belegger meer en meer van een issuer met onaantrekkelijke waarderingen kopen.

 6. Een lage tracking error leidt tot veel transacties – en kosten – om dicht bij de benchmarkallocatie te blijven

Naast deze inefficiënties kan een benchmark ook afleiden van het echte doel van de beleggingen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Een maatwerkbenchmark als referentie

Een goede manier om deze nadelige effecten te vermijden, is het samenstellen van een maatwerkbenchmark, waarmee de prestaties van de vermogensbeheerder kunnen worden gemeten. Bij Robeco stellen we deze maatwerkbenchmark samen met de klant op, zoveel mogelijk in lijn met het beleggingsdoel. Hiermee adresseren we in ieder geval de punten 1, 2, 3 en 5 zoals hierboven omschreven. Het risico dat de vermogensbeheerder door het volgen van deze maatwerkbenchmark teveel wordt afgeleid van het uiteindelijke beleggingsdoel van de portefeuille beperken we hiermee voor een groot gedeelte.

De belangrijkste uitgangspunten bij het samenstellen van een maatwerkbenchmark zijn het beleggingsuniversum en het doel van de portefeuille. Het evalueren en aanpassen van het beleggingsuniversum is een voortdurend proces dat in overleg tussen de Robeco en de klant plaatsvindt. Hierbij houden we onder andere rekening met specifieke voorkeuren, liquiditeitsbeperkingen, rendementsverbeteringen en diversificatievoordelen.

In dit stadium kunnen we ook eventuele duurzaamheidswensen integreren. Zo kunnen we de staatsobligatieportefeuille duurzamer maken met behulp van de RobecoSAM Country Sustainability Ranking. Meer informatie kunt u vinden in ons artikel ‘Matching ESG en LDI’.

Het beleggingsdoel van de LDI-portefeuille als uitgangspunt

Een manier om alle benchmark-inefficiënties volledig te adresseren, is om het langetermijndoel van de portefeuille als uitgangspunt te nemen. Het doel van een pensioenfonds is om op een gegeven datum pensioenen uit te kunnen betalen aan zijn deelnemers. Deze doelstelling brengt een verplichtingen- of uitgavenprofiel met zich mee en een vereist rendement om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Ook is de risicobereidheid een belangrijke factor.

Figuur 1 | Benchmarktypes

Bij een dergelijke benadering is een goede afstemming met de klant essentieel om tot een op maat gemaakte oplossing te komen. We beginnen om samen met de klant de voor hen optimale en best toepasbare portefeuille samen te stellen. Bij onze pensioenfondsklanten zijn vaak het verplichtingenprofiel en de beleggingsprincipes de belangrijkste uitgangspunten. Centraal in deze aanpak staat het optimaliseren van de matching-effectiviteit: de tracking error van de portefeuille ten opzichte van de verplichtingen. Dit is een maatstaf om de strategische allocatie te kunnen evalueren.

Naast de matching-effectiviteit, kijken we ook naar een portefeuille die met betrekking tot liquiditeit, kredietwaardigheid en yield het beste aansluit op de beleggingsprincipes van de klant.

Buy-and-maintain-beheer van LDI-beleggingen

Buy-and-maintain-beheer past goed bij portefeuilles die meer zijn afgestemd op het beleggingsdoel van de portefeuille dan op het volgen of verslaan van een (standaard)benchmark. Bij deze vorm van beheer besteden we met onze klanten in de initiële aankoopfase veel aandacht aan het neerzetten van de best passende portefeuille. We bespreken in deze fase ook de verschillende manieren waarmee de klant de prestaties van Robeco goed kan beoordelen.

Het bepalen van de gewenste portefeuille is strategisch, maar niet statisch. Bij het beheer van de portefeuille zijn we voortdurend waakzaam op neerwaarts risico en hoe de portefeuille zich verhoudt tot het beleggingsdoel. Bij grote veranderingen, zoals nieuwe regelgeving, het uitbreken van een crisis, of een wijziging in het uitkeringenprofiel van het pensioenfonds, kunnen we de portefeuille in lijn hiermee aanpassen. Hierbij is voortdurende afstemming met de klant essentieel en onze klanten staan dan ook in direct contact met onze portefeuillemanagers over de ontwikkelingen in de portefeuille. Een dergelijke buy-and-maintain-benadering met het doel van de beleggingen als benchmark is efficiënter dan een passieve aanpak. Qua prijsstelling is deze vorm van beheer ook zeer competitief, zeker als je in aanmerking neemt dat deze aanpak aanzienlijk minder omzet met zich meebrengt dan een passieve strategie.