netherlandsnl
Private equity voor pensioenfondsen: dit verwacht DNB

Private equity voor pensioenfondsen: dit verwacht DNB

11-12-2015 | Interview

“DNB is niet tegen beleggen in private equity door pensioenfondsen. Maar het is een complexe beleggingscategorie en daarom stellen we hogere eisen aan de risicobeheersing.” Dat zegt Ralph Verhoeks, toezichthouder bij DNB.

  • Ralph
    Verhoeks
    Supervisory Specialist Risk and ALM at De Nederlandsche Bank / Part-time PhD Candidate at VU

In het kort

  • Pensioenfondsen kunnen vooraf zeggen: als dít gebeurt dan ben ik dáár gevoelig voor.
  • Waarderingsmodellen voor private equity belegging zijn robuust en onafhankelijk.
  • Alle strategische keuzes met betrekking tot private equity-beleggingen vastleggen.

ralph-verhoeks-200x95px.jpg“Beleggen in private equity is als bergbeklimmen. Als je er goed voor traint dan is het ook voor laaglanders mogelijk.” Ralph Verhoeks van het expertisecentrum financiële risico’s pensioenfondsen en verzekeraars bij De Nederlandsche Bank (DNB) wil er een misverstand mee wegnemen. “DNB is niet tegen beleggen in private equity door Nederlandse pensioenfondsen, laat dat duidelijk zijn. Maar het is een relatief complexe beleggingscategorie die een ander soort risicobeheersing vereist. Fondsen moeten laten zien dat ze niet onvoorbereid de berg op gaan. De risicobeheersing moet bij een pensioenfonds in verhouding staan tot de complexiteit van het beleggingsbeleid.”

De toezichthouder schaart private equity onder innovatieve beleggingen en legt de lat voor risicobeheersing daarom hoger dan bij de meer traditionele beleggingscategorieën. Volgens Verhoeks krijgt DNB regelmatig vragen van pensioenfondsen wat DNB van hen verwacht als ze in private equity beleggen. Verhoeks: “Daarom geven wij guidance. We geven de uitgangspunten van wat DNB verwacht van pensioenfondsen bij hun besluit om erin te gaan beleggen, de vastlegging van het beleid, de selectie van beleggingsfondsen, risicobeheersing, monitoring en evaluatie en de governance. Maar de verantwoording en invulling van het beleggingsbeleid blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het pensioenfonds.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Wat verwacht DNB van een pensioenfonds dat besluit om in private equity te beleggen?

“Het pensioenfonds beoordeelt de toegevoegde waarde van de private equity belegging in verhouding tot de complexiteit, het risico en de kosten. De mogelijke diversificatievoordelen en het mogelijk hogere rendement moeten hiermee in verhouding staan. Er bestaat het risico dat de voordelen worden overschat en de complexiteit, kosten en risico’s onderschat.”

“De ALM-studie die het pensioenfonds uitvoert moet voldoende verfijnd zijn met inzicht in het rendement, de correlaties en de gevoeligheden. De voorgenomen implementatie van de private equity belegging moet aansluiten bij de aannames in de ALM-studie. En het pensioenfonds voert scenario-analyses en stresstesten uit. Kortom, het pensioenfonds moet de totstandkoming van de beleggingsbeslissing kunnen verantwoorden.”

Welke eisen stelt DNB aan het beleid van een pensioenfonds bij beleggen in private equity?

“De daadwerkelijke implementatie moet altijd te herleiden zijn tot strategische keuzes. Als hier veel ruimte tussen zit dan is de strategie niet goed uitgewerkt en is zijn de beleggingsrichtlijnen niet concreet genoeg.”

“Een pensioenfonds legt de strategische keus voor een belegging in private equity vast in zijn strategische beleid en in de beleggingsrichtlijnen. Die vormen de basis voor de selectie van de belegging en zouden minimaal in moeten gaan op de gewenste vorm en strategie van de voorgenomen belegging. Hierbij kan gedacht worden aan de beleggingsstructuur, de vereiste liquiditeit en leverage, spreiding over regio’s, sectoren en vintages en het minimale niveau van transparantie. Daarnaast zijn er ook duidelijke richtlijnen over risicolimieten, rendementsmaatstaven en benchmarks. De beleidskeuze om in private equity te gaan beleggen moet niet worden genomen door de pensioenuitvoerder, maar het pensioenfonds dient zelf alle strategische keuzes met betrekking tot deze belegging te maken en vast te leggen.”

Wat verstaat DNB onder een adequate selectieprocedure voor een private equity fonds?

“Het pensioenfonds overweegt meerdere private equity fondsen en heeft een lijstje met voorkeurskandidaten. Het fonds voert een due dilligence uit en hierbij verwacht DNB meer dan bij een traditionele beleggingscategorie vanwege de eerdergenoemde grotere complexiteit. De due dilligence bevat een grondige analyse van de performance, de strategie, de financiële, operationele en juridische risico’s en inzicht in de kostenstructuur en het beloningsbeleid. Een bezoek aan de manager van het fonds en een onderzoek naar de opzet en werking van het risicobeheer kunnen hierbij erg nuttig zijn.”

“Het pensioenfonds waarborgt dat de uiteindelijke keus voor een fonds in lijn is met zijn strategische keuzes en als het afwijkt van het oorspronkelijke plan vraagt dit om een motivering. DNB vindt het een positieve ontwikkeling dat pensioenfondsen steeds vaker een onafhankelijk adviseur in de arm nemen bij de selectieprocedure van een fonds.”

‘De lat voor risicobeheersing ligt bij private equity hoger’

Waar komt het bij risicobeheersing op aan?

“DNB verwacht van pensioenfondsen dat ze inzicht hebben in relevante risico's, passende risicomaatstaven gebruiken, inzicht hebben in staartrisico's en voldoende frequent een onafhankelijke waardering toepassen. Daarbij moeten de gebruikte waarderingsmodellen robuust en onafhankelijk zijn. In het verleden waren pensioenfondsen voor de waardering van hun private equity belegging soms afhankelijk van het fonds zelf. DNB hecht aan een onafhankelijke waardering, eventueel door een derde.”

Wat is voor DNB belangrijk bij de monitoring en evaluatie van een private equity belegging?

”Soms richten rapportages met betrekking tot het vermogensbeheer zich sterk op het rendement, zonder dat het pensioenfonds voldoende inzicht krijgt in de vraag waaraan het blootstelling heeft en voor welke risico’s het gevoelig is. Een goede rapportage biedt inzicht in de onderliggende factoren die het rendement en het risico bepalen. Het beschrijft de strategie, de posities, het rendement, biedt concreet inzicht in stresstesten, scenarioanalyses, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico's en informatie over de limietbenutting. Op basis van de rapportages kunnen pensioenfondsen goed sturen. Het pensioenfonds kan dan vooraf zeggen dat 'als dit gebeurt dan ben ik daar gevoelig voor' in plaats van dat het resultaten slechts achteraf kan verklaren.”

“De beleggingsstrategie maar ook de categorie waarin is belegd worden periodiek geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd: het pensioenfondsbestuur, de beleggingscommissie, het bestuursbureau, de beheerder van het private equity fonds en de externe adviseurs. De belangrijkste vraag die moet worden beantwoord is of de belegging in PE nog voldoet aan de verwachtingen. Een goede (schriftelijke) vastlegging van de door het pensioenfonds gemaakte afwegingen en keuzes hierbij is essentieel."

Zijn er bepaalde eisen aan het bestuur van een pensioenfonds als het om private equity gaat?

”Het pensioenfondsbestuur heeft inzicht in de strategie, het rendement, de risicokenmerken en het bijpassende risicomanagement van het betreffende private equity fonds. Er moet bij de bestuursleden tevens kennis aanwezig zijn over private equity. Het is ook van belang dat het bestuur tegenkracht, countervailing power, kan bieden aan de fondsmanager. Ook moeten pensioenfondsen de afweging van kosten, risico en rendement kunnen maken bij hun besluit om er al dan niet in te investeren.”

Al met al verwacht DNB dus dat pensioenfondsen goede beheersmaatregelen nemen als ze beleggen in private equity. Verhoeks: “Het vergt extra voorbereiding en inspanning, maar dan is beleggen hierin ook voor pensioenfondsen in het laagland mogelijk."

Dit is het vierde deel in een serie over beleggen in private equity voor pensioensfondsen. Het doel is om pensioenfondsen meer inzicht te geven in de karakteristieken van een private equity belegging. Oktober 2015 organiseerde Robeco een seminar over dit onderwerp. Het eerste artikel Private equity voor pensioenfondsen: selectie van fondsmanager is cruciaal gaat over het belang om het juiste private equity fonds te kiezen. Het tweede artikel Private equity voor pensioenfondsen: hoe het juiste fonds te selecteren vertelt hoe tot de juiste keus te komen. Het derde artikel De rol van private equity in een beleggingsportefeuille behandelt samen met een white paper de toegevoegde waarde die private equity kan hebben voor institutionele beleggers.

Gerelateerd aan dit artikel: