netherlandsnl
Goede tijden, nieuwe tijden voor de doorsneepremie

Goede tijden, nieuwe tijden voor de doorsneepremie

30-11-2015 | Visie

PNO Media zet een innovatieve en weloverwogen stap door de doorsneepremie aan te passen én een nieuwe DC-regeling met collectieve risicodeling in te voeren. Het is goed om te zien dat het bedrijfstakpensioenfonds inspeelt op nieuwe, veranderende behoeften en voorsorteert op komende wet- en regelgeving.

  • Jacqueline Lommen
    Jacqueline
    Lommen
    SVP European pensions / Board member

In het kort

  • Middenweg bewandelen voor doorsneepremie en DC-regeling
  • Pensioenpremie voortaan op ondernemingsniveau vaststellen
  • Pensioenfondsen kunnen nu al voorsorteren op komende wet- en regelgeving

PNO Media verandert de systematiek van het bepalen van de pensioenpremie, ofwel de doorsneepremie. Het niet-verplichte pensioenfonds voor de media en creatieve sector zet de doorsneepremie niet helemaal buiten de deur maar kiest voor een doordachte middenweg. Daarbij bepaalt de gemiddelde leeftijd van de werknemers in een bedrijf voortaan de pensioenpremie.

In de zomer van dit jaar gaven fondsvoorzitter Nelly Altenburg en Jeroen van der Put, directeur van de eigen uitvoerder MPD, al aan te onderzoeken of ze van de huidige doorsneepremie konden afstappen. Ze zien dat ondernemingen in hun sector goedkoper uit zijn bij een verzekeraar die van oudsher een andere doorsneepremiesystematiek hanteert.

Bij veel ondernemingen in de media- en creatieve sector gaat het om kleine productiehuizen, nieuwemediabedrijven en ontwikkelaars van apps en games waarvan een deel geen pensioenregeling heeft. In deze bedrijfstak is behoefte aan een partij die ook voor deze kleinere en jonge bedrijven een rol kan vervullen bij een goede pensioenvoorziening.

Altenburg en Van der Put willen die rol spelen en met hun fonds groeien en zich niet uit de markt prijzen. Het mediapensioenfonds gaat ook een collectieve en individuele beschikbare premieregeling aanbieden. Altenbrug liet zich eerder ontvallen dat premieregelingen gevoelig liggen bij de sociale partners, maar dat nieuwe klanten het willen. Werkgevers komen volgens haar niet eens praten als het pensioenfonds geen DC-regeling op het schap heeft.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Middenweg voor doorsneepremie…

De stappen die PNO Media zet dagen uit tot verder nadenken over de ingeslagen richting en ons pensioenstelsel in het algemeen. In de huidige berekening van de pensioenpremie - die de meeste pensioenfondsen hanteren - wordt door alle werkgevers en -nemers elke maand dezelfde pensioenpremie betaald. Met deze premie wordt voor iedereen dezelfde hoeveelheid pensioenuitkering voor later opgebouwd. Achter deze zogenaamde doorsneepremie en doorsneeopbouw zit een technisch en ingewikkeld verdelingsmechanisme en impliciete solidariteit. Hierbij subsidiëren in één onderneming jongere werknemers hun oudere collega’s en in één sector subsidiëren bedrijven met jonge medewerkers op de loonlijst de ondernemingen met meer ouderen in dienst.

Dit systeem werkt perfect zolang jonge deelnemers eens ook oude deelnemers worden, als jonge bedrijven zich ontwikkelen tot wat meer mainstream ondernemingen én als al deze deelnemers en ondernemingen ook altijd bij hetzelfde pensioenfonds aangesloten blijven. Met de huidige dynamische maatschappij en arbeidsmarkt is dat echter steeds minder het geval.

Een oplossing is om de doorsneepremie voortaan te bepalen op ondernemingsniveau en niet langer op pensioenfondsniveau. De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand van een bedrijf bepaalt dan de pensioenpremie. Bedrijven met veel jonge mensen gaan relatief minder premie betalen dan ondernemingen met veel ouderen. Er is dan nog wel solidariteit binnen één bedrijf, maar niet meer tussen bedrijven in één sector. De aanpassingen in de pensioenpremie verlopen geleidelijk en kennen ook een bodem en plafond.

… en middenweg voor DC-regeling

Bij de overstap van een DB- naar een DC-pensioenregeling is ook een mooie middenweg te bewandelen. Werknemers bouwen pensioen op via een persoonlijke pensioenrekening met persoonlijke eigendomsrechten. Zodra de pensioendatum in zicht komt wordt deze eigen spaarpot echter weer ingebracht in een collectieve pot. Later wordt ook nog een variant uitgewerkt waarbij de persoonlijke pensioenrekening ook tijdens de pensioenperiode blijft voortbestaan. In beide gevallen blijven zoveel mogelijk risico’s collectief gedeeld, voert het pensioenfonds de regeling uit en gebeurt alles gezamenlijk en met schaalvoordelen.

‘Als APF kunnen pensioenfondsen hun rol als consolidator beter vervullen’

Voorsorteren op nieuwe wetgeving

Het is te verwachten dat meer pensioenfondsen de genoemde stappen gaan zetten. Fondsen in sectoren als retail, ICT, uitzendbranche en horeca waar ook veel jonge mensen werken en waar mensen vaak een - later - deel van hun loopbaan actief zijn als ZZP-er en het pensioenfonds verlaten of van fonds veranderen. De fondsen kunnen nu al anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving op drie gebieden: pensioenregeling, pensioeninstelling en pensioenstelsel.

Met de introductie van een collectieve en individuele premie-overeenkomst sorteren fondsen voor op de Wet variabele pensioenuitkering (ook wel bekend als de Wet Premieovereenkomst met collectieve risicodeling of Doorbeleggen), die naar verwachting medio volgend jaar van kracht wordt.

De fondsen kunnen ook een voorschot nemen op de komst van het Algemeen Pensioenfonds of APF, naar verwachting in het voorjaar van 2016 een feit. Een APF mag aan ringfencing of omheinen doen, wat betekent dat het verschillende, solidariteitskringen binnen het fonds kan aanbieden. In elke afgebakende kring kan de solidariteit naar eigen inzicht worden geregeld. Door zich om te vormen tot een APF en ringfencing kunnen de pensioenfondsen hun rol als consolidator beter vervullen en meer ondernemingen aan zich binden. Ook verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen hiervan naar verwachting uiterlijk 2018 gebruik maken.

En het pensioenfonds kan ook al inspelen op het loslaten van de doorsneesystematiek. Het kabinet wil uiterlijk 2020 van dit systeem af met het oog op het toekomstbestendig maken van ons pensioenstelsel. Afschaffen ligt echter gevoelig omdat deelnemers eerder veel betaald hebben, maar daarvan niet meer kunnen profiteren. En afschaffing loopt enorm in de kosten, waarbij schattingen afhankelijk van de manier van berekenen uitkomen op een tiental tot 100 miljard euro. Dekking daarvan zal mede via de overheid gezocht moet worden.

Die kosten zijn zo hoog omdat het Nederlandse pensioenstelsel een inherente schuld herbergt, omdat pensioenen in feite zijn voorgefinancierd. Er werd bij invoering van het stelsel al meteen pensioen uitbetaald aan mensen die nog niets hadden kunnen opbouwen. Deze schuld zit in meer en mindere mate bij de pensioenfondsen. Het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad (SER) om een oplossing gevraagd en die komt begin volgend jaar met een advies.

Prijzenswaardig

De aangekondigde plannen van PNO Media maken benieuwd naar de verdere uitwerking. Heeft het fonds met deze middenwegaanpak een mooie tussenoplossing gevonden voor de inherente schuld die samengaat met de verandering van de doorsneesystematiek en krijgt dit navolging van andere pensioenfondsen? En hoe gaat PNO Media de individuele variant van de variabele dc-regeling vormgeven? Het is te prijzen dat PNO Media proactief inspeelt op de veranderende marktbehoeften en zijn rol als bedrijfstakpensioenfonds actief oppakt en eigenhandig anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.

Meer weten over ontwikkelingen in ons pensioenstelsel? Lees dan ook Het Nederlandse pensioenstelsel krijgt weer lucht door loskoppeling verplichtstelling.

Lees ook het boekje Door de bomen het bos zien waarin Jacqueline Lommen in 10 columns beschrijft hoe pensioenprofessionals kunnen inspringen op veranderingen en mogelijkheden in de pensioensector.

Gerelateerd aan dit artikel: