netherlandsnl
Image

RobecoSAM SDG Credit Income F USD

Referentie-index: Bloomberg Customized BBB-BB rated Global Corporate index, 1-7 years
ISIN: LU2302992347
  • Flexibel beleggen in alle obligatiecategorieën, zoals investment grade, high yield en bedrijfsobligaties uit opkomende markten
  • Belegt in bedrijven die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
  • Gericht op het maximaliseren van het huidige rendement en consistente inkomsten voor beleggers
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM SDG Credit Income is een actief beheerd fonds dat belegt in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds belegt in een groot aantal vastrentende sectoren en hanteert inkomensefficiënte implementatiestrategieën. Het fonds houdt rekening met de bijdrage van een bedrijf aan de SDG's van de VN. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum en de relevante SDG's aan de hand van een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. De doelstelling van het fonds is het maximaliseren van de huidige inkomsten.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM SDG Credit Income F USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,22%. Het totaalrendement van het fonds was positief in oktober.Credits leverden deze maand een positieve bijdrage aan de performance. Posities in achtergestelde financials droegen aanzienlijk bij aan de performance, vooral bank CoCo’s en achtergestelde obligaties van verzekeraars. De obligaties van Autostrade stegen na de upgrade naar investment grade door Fitch. Obligaties van de Franse fabrikant van auto-onderdelen Faurecia stegen op het betere sentiment voor Europese industriële bedrijven. Belangen in Aziatische namen als PCCW droegen negatief bij. De obligaties uitgegeven door MPW verloren na de publicatie van een shortseller.De durationpositie van het fonds droeg negatief bij aan het totaalrendement.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Oktober bleek een goede maand te zijn voor risicovolle beleggingen in ontwikkelde markten. Wereldwijd daalden de high yield-spreads met ongeveer 57 bp naar 5,94%. Ook bank CoCo’s realiseerden een goede performance. Bij een stijging van 2 bp naar 1,82% binnen wereldwijde creditspreads bleef investment grade achter bij de rally. 5-jaars overheidspapier steeg met 14 bp naar 4,23%.In Europa daalde de gasprijs dankzij het warme weer en een goede aanvoer van LNG. In het VK zagen we een wisseling van regering. Binnen de bedrijven zagen we teleurstellende cijfers van techondernemingen en analisten beginnen de winstverwachtingen naar beneden bij te stellen. De winsten van banken zijn solide dankzij sterke netto rente-inkomsten. Zowel de ECB als de Fed verhoogde de rente in oktober met 75 bp. In oktober was de meeste volatiliteit te vinden in opkomende markten, waar de spreads met 41 bp uitliepen. In China stelde Xi Jinping een derde termijn zeker en vulde andere posities in het Politburo met medestanders. Dit leidt waarschijnlijk tot minder marktvriendelijk beleid. Deze maand waren de creditmarkten in Azië zwak. In Brazilië werd Lula voor een derde termijn herkozen, wat leidde tot onrust in het land. Toch deden Braziliaanse en andere Latijns-Amerikaanse credits het in oktober tamelijk goed.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Alle valutarisico's worden afgedekt.

Derivatenbeleid

Het fonds maakt gebruik van derivaten ten behoeve van afdekking en voor beleggingsdoeleinden.

Dividendbeleid

Deze aandelencategorie keert geen dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en een minimumallocatie naar ESG-obligaties. Het fonds belegt uitsluitend in credits van bedrijven met een positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Daarnaast belegt het fonds niet in issuers van credits die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. ESG-factoren worden meegenomen in de bottom-up effectenanalyse om de impact van financieel materiële ESG-risico's op de fundamentele kredietkwaliteit van de issuer te beoordelen. Daarnaast belegt het fonds ten minste 5% in groene, sociale, duurzame en/of duurzaamheidsgerelateerde obligaties. Tot slot worden issuers van credits uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM SDG Credit Income is een actief beheerd fonds dat belegt in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN door te beleggen in bedrijven die hun bedrijfsmodel en operationele processen hebben afgestemd op de doelstellingen van de 17 SDG's. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's. Het fonds houdt expliciet rekening met de bijdrage van een bedrijf aan de SDG's van de VN. De doelstelling van het fonds is ook het maximaliseren van de lopende inkomsten. Het fonds belegt in een groot aantal vastrentende sectoren en hanteert inkomensefficiënte implementatiestrategieën. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum en de relevante SDG's aan de hand van een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het beleggingsbeleid van het fonds is niet gebonden aan een benchmark.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen+

ESG-integratie

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF CI_20221031-CGF CI_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en een minimumallocatie naar ESG-obligaties. Het fonds belegt uitsluitend in credits van bedrijven met een positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Daarnaast belegt het fonds niet in issuers van credits die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. ESG-factoren worden meegenomen in de bottom-up effectenanalyse om de impact van financieel materiële ESG-risico's op de fundamentele kredietkwaliteit van de issuer te beoordelen. Daarnaast belegt het fonds ten minste 5% in groene, sociale, duurzame en/of duurzaamheidsgerelateerde obligaties. Tot slot worden issuers van credits uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het tijdperk van verwarring is begonnen. Keerpunten in de economische cyclus, de monetaire cyclus en enkele seculiere cycli op het gebied van demografie en geopolitiek maken de huidige periode lastig te analyseren. Voor nu denken we dat de economische cyclus nog wat verder moet vorderen, dat er een kans is dat centrale banken te heftig reageren, en dat de markt in zijn geheel nog geen diepe recessie heeft ingeprijsd.Er zijn diverse segmenten in de markt met een aantrekkelijke waardering. Zo lijken Europese beleggingen aantrekkelijk door de relatief hoge swapspreads. Over het algemeen prijzen banken en verzekeraars meer neerwaarts risico in dan bedrijfsobligaties. Hoewel de spreads een recessie nog niet helemaal hebben ingeprijsd, biedt het fonds bij de huidige rentes een aantrekkelijk potentieel voor inkomsten.

Victor Verberk, Reinout Schapers, Evert Giesen
Victor Verberk, Reinout Schapers, Evert Giesen

Victor Verberk, Reinout Schapers, Evert Giesen

Victor Verberk is CIO Fixed Income and Sustainability en portefeuillemanager voor investmentgradecredits. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, was Victor CIO bij Holland Capital Management. Daarvoor was hij hoofd Fixed Income bij MN Services en portefeuillemanager voor credits bij AXA Investment Managers. Hij is sinds 1997 werkzaam in de beleggingswereld. Victor studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is houder van de titel Certified European Financial Analyst. Reinout Schapers is portefeuillemanager voor wereldwijde credits en credits uit opkomende markten in het Credit-team. Voordat hij in 2011 bij Robeco in dienst trad, werkte Reinout bij Aegon Asset Management als hoofd European High Yield. Daarvoor was hij werkzaam bij Rabo Securities als M&A Associate en bij Credit Suisse First Boston als Analyst Corporate Finance. Reinout is sinds 2003 werkzaam in de beleggingswereld. Hij studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Evert Giesen is portefeuillemanager voor investment grade in het Credit-team. Daarvoor was hij een analist in Robeco's Credit-team, waarbij hij zich richtte op de autosector. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Evert vier jaar werkzaam bij AEGON Asset Management als een portefeuillemanager voor vastrentende waarden. Hij is sinds 1997 actief in de beleggingswereld en studeerde econometrie aan Tilburg University.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2302992347
BloombergROSCIFU LX
Valoren110241791
WKNA3CN7K
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1614038400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord