netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities XH CHF

Index: MSCI All Country World Index (hedged into CHF)
ISIN: LU2365449409
  • Bedrijven helpen een positieve bijdrage te leveren via engagement.
  • Duidelijke, meetbare verbeteringen tot stand brengen in de bijdrage van een bedrijf aan de SDG’s en tegelijkertijd aantrekkelijke beleggingsrendementen realiseren.
  • Geconcentreerde portefeuille met een beoordeling van het potentieel voor engagement over SDG's.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta CHF
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in een geconcentreerde selectie wereldwijde aandelen. De aandelenselectie baseren we op een fundamentele analyse om te beleggen in ondernemingen die het best in staat zijn over een periode van drie tot vijf jaar, via actieve engagement, een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s van de VN). Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn en integreert duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces. Het maakt gebruik van zijn stemrecht en sluit ondernemingen uit op basis van controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie, fossiele brandstoffen, militaire aanbestedingen, vuurwapens, kernenergie, alcohol, gokken, porno en cannabis). De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum en een intern ontwikkeld SDG-raamwerk voor het in kaart brengen en meten van bijdragen aan de SDG's (ga voor meer informatie naar www.robeco.com/si).

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities XH CHF

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De wereldwijde aandelenmarkten waren volatiel in november, maar daalden slechts licht op een sequentiële basis. De veelbelovende start van de maand, vooral dankzij de sterke performance van groeiaandelen in het largecapsegment, werd in de weken erop niet voortgezet vanwege de snel stijgende Covid-19-besmettingen in Europa in combinatie met zorgen over de Omicron-variant. Dit laatste leidde tot onmiddellijk 'zoeken en verkopen' in alle negatief gerichte Covid-delen van de markt, zoals energie en andere waardesegmenten. Ook al zien we de eerste tekenen dat de mondiale toeleveringsketens niet steeds slechter worden, toch werken de overloopeffecten van inflatie waarschijnlijk tot ver in 2022 door. Waarschijnlijk stappen centrale banken dan ook liever eerder dan later over op een agressiever beleid voor het verhogen van de rente, zoals de Amerikaanse Fed hintte.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds heeft als duurzame beleggingsdoelstelling om over een periode van drie tot vijf jaar een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en engagement. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een licht negatieve of licht positieve impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Het fonds gaat een actieve dialoog aan met 100% van de belangen in bedrijfsobligaties. Het fonds belegt niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds streeft ernaar een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s van de VN) door er actief mee in dialoog te gaan. Het fonds streeft ook naar vermogensgroei op de lange termijn en integratie van ESG (environmental, social and corporate governance; milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur), waarbij tegelijkertijd duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in het beleggingsproces. Het fonds sluit ondernemingen uit op basis van controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie, fossiele brandstoffen, militaire aanbestedingen, vuurwapens, kernenergie, alcohol, gokken, porno en cannabis), en maakt gebruik van zijn stemrecht. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum en een intern ontwikkeld SDG-raamwerk voor het in kaart brengen en meten van bijdragen aan de SDG's. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van aandelen met het hoogste groeipotentieel.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgAggregateImpact.png
CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-smartESGScoreTotal.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-smartESGScoreDimensions.png CGF SDGE_20211130-CGFSDGE_20211130-keySmartESGCriteria.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds heeft als duurzame beleggingsdoelstelling om over een periode van drie tot vijf jaar een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en engagement. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een licht negatieve of licht positieve impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Het fonds gaat een actieve dialoog aan met 100% van de belangen in bedrijfsobligaties. Het fonds belegt niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We blijven positief over de vooruitzichten voor de wereldwijde aandelenmarkten. De wereldwijde groei blijft robuust. Er is voldoende fiscale stimulering op komst en centrale banken blijven waarschijnlijk ondersteunend, vanwege de consensus dat de inflatiedruk grotendeels tijdelijk van aard is. De winstgroei is nog steeds zeer sterk. De waarderingen zijn hoog over de gehele linie, maar in onze ogen nog niet buitensporig. De technische analyse is ook nog steeds zeer sterk en het marktsentiment is niet overmatig positief. We maken ons wel wat zorgen over de vooruitzichten voor volgend jaar, als de economische groei en de winstgroei waarschijnlijk matigen na het herstel van de pandemie. Voor nu denken we dat de 'Goldilocks'-omgeving nog wel even aanhoudt. In de huidige marktomgeving is de ontwikkeling van de inflatie waarschijnlijk bepalend voor onze vooruitzichten. We moeten niet vergeten dat de inflatieverwachtingen en de gerealiseerde inflatie twee verschillende dingen zijn. In onze ogen zijn de inflatieverwachtingen al zeer hoog, terwijl de meeste drijvende krachten achter de inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn.

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman is hoofd-portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op informatietechnologie, onroerend goed en portefeuilleconstructie. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1996 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder. Daniela da Costa is portefeuillemanager voor opkomende markten. Daniela heeft meer dan 20 jaar ervaring in de kapitaalmarkten. Voordat ze in 2010 bij Robeco in dienst kwam, was zij fondsmanager voor Latijns-Amerikaanse aandelen bij Nomura AM in Londen. Ze heeft ook gewerkt in investment banking bij HSBC Brasil en als portefeuillemanager bij het pensioenfonds van Petrobras in Brazilië. Daniela is afgestudeerd in economie aan het Brazilian Capital Markets Institute in Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) en behaalde een MBA-diploma in vermogensbeheer voor pensioenfondsen aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Daniela is bestuurslid van AMEC in Brazilië, het Braziliaanse agentschap voor stewardship. Ze is betrokken geweest bij verschillende duurzaamheidsgerelateerde activiteiten binnen Robeco. Op dit moment is Daniela lid van de SDG-commissie van Robeco, de Biodiversity Task Force en werkt ze in de studiegroepen voor decarbonisatie van de sector. Peter van der Werf is engagementspecialist voor de sectoren consument defensief, gezondheidszorg en chemie. Hij is gespecialiseerd in impactbeleggen, arbeidsrechten, integraal ketenbeheer, toegang tot geneesmiddelen en voeding, en maatschappelijke en milieukwesties in de sector food & agri. Hij is lid van adviescommissies van enkele PRI-werkgroepen, waaronder de landbouwketen, duurzame palmolie en ontbossing. Voordat hij in 2011 bij Robeco kwam, heeft Peter vier jaar professionele ervaring opgedaan op het gebied van bedrijfsontwikkeling in frontiermarkten. Hij is afgestudeerd in environmental sciences aan de Universiteit van Wageningen.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2365449409
BloombergROSEEXC LX
Valoren112847154
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1627344000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord