netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities DH USD

Index: MSCI All Country World Index (hedged into USD)
ISIN: LU2365448773
  • Bedrijven helpen een positieve bijdrage te leveren via engagement.
  • Duidelijke, meetbare verbeteringen tot stand brengen in de bijdrage van een bedrijf aan de SDG’s en tegelijkertijd aantrekkelijke beleggingsrendementen realiseren.
  • Geconcentreerde portefeuille met een beoordeling van het potentieel voor engagement over SDG's.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in een geconcentreerde selectie wereldwijde aandelen. De aandelenselectie baseren we op een fundamentele analyse om te beleggen in ondernemingen die het best in staat zijn over een periode van drie tot vijf jaar, via actieve engagement, een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s van de VN). Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn en integreert duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces. Het maakt gebruik van zijn stemrecht en sluit ondernemingen uit op basis van controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie, fossiele brandstoffen, militaire aanbestedingen, vuurwapens, kernenergie, alcohol, gokken, porno en cannabis). De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum en een intern ontwikkeld SDG-raamwerk voor het in kaart brengen en meten van bijdragen aan de SDG's (ga voor meer informatie naar www.robeco.com/si).

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities DH USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 8,04%. Onze strategie realiseerde een positieve performance in juli, vooral dankzij de sterke aandelenselectie in de sectoren informatietechnologie en vastgoed, terwijl de selectie binnen basismaterialen en gezondheidszorg licht negatief was. We beginnen tekenen van uitbodeming te zien in enkele meer cyclische sectoren, terwijl defensieve sectoren achterbleven in juli.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De wereldwijde aandelenmarkten lieten een sterk herstel zien in juli en stegen met ongeveer 10%. En de S&P 500 Index had zijn beste maand sinds november 2020 en zelfs de beste juli sinds 1939. Hoewel alle sectoren hoger zijn geëindigd, werd de rally op de markt gedreven door flinke omslagen van enkele sectoren die year-to-date slecht presteerden. Zo steeg de sector consument cyclisch in de loop van de maand bijna 20% en lieten grote technologiebedrijven solide winstcijfers zien. Fundamenteel gezien zijn de macro-economische omstandigheden echter niet veel veranderd en de angst voor een recessie houdt aan. Economische signalen blijven in het beste geval gemengd, waarbij de aanhoudend hoge inflatie de vraag van de consument aantast en management over het algemeen terughoudender wordt. Bovendien is het verre van de duidelijk hoe het einde van de energiesituatie in Europa eruit gaat zien en wat de negatieve gevolgen daarvan zijn. We vinden het optimisme van de markt nog te vroeg en daarom blijven we hoog op de kwaliteitscurve gepositioneerd.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds heeft als duurzame beleggingsdoelstelling om over een periode van drie tot vijf jaar een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en engagement. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een licht negatieve of licht positieve impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Het fonds gaat een actieve dialoog aan met 100% van de belangen in bedrijfsobligaties. Het fonds belegt niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds belegt in ondernemingen die in staat zijn over een periode van drie tot vijf jaar, via actieve engagement, een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's van de VN). Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en past stemmen bij volmacht en engagement toe. Het fonds streeft ook naar vermogensgroei op de lange termijn. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum en een intern ontwikkeld SDG-raamwerk voor het in kaart brengen en meten van bijdragen aan de SDG's. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van aandelen met het hoogste groeipotentieel.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF SDGE_20220731-CGFSDGE_20220731-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds heeft als duurzame beleggingsdoelstelling om over een periode van drie tot vijf jaar een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en engagement. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een licht negatieve of licht positieve impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Het fonds gaat een actieve dialoog aan met 100% van de belangen in bedrijfsobligaties. Het fonds belegt niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We zijn voorzichtiger geworden over onze vooruitzichten voor aandelen uit ontwikkelde markten, omdat de macrorisico’s duidelijk zijn toegenomen. De wereldwijde economische groei neemt aanzienlijk af en we denken dat de kans op een recessie in sommige delen van de wereld toeneemt. Ook de kracht van de consument neemt af, en vooral het consumentenvertrouwen heeft een flinke knauw gekregen. We moeten ons op dit moment voorbereiden op een scenario waarin de economische effecten van de oorlog in Oekraïne ernstiger zijn dan verwacht. We denken dat de vraag door de oplopende inflatie over het algemeen fors zal afnemen. Daarnaast moeten we Covid ook nog niet vergeten, nu in China weer enkele strikte lockdowns zijn ingesteld. Al met al zijn de waarderingen wat meer genormaliseerd, maar toch blijven we voorzichtig voor de korte termijn, vanwege de aanhoudende inflatiezorgen en de gevolgen voor aandelenfondsen als gevolg van de algemene geopolitieke onzekerheid. Onze strategie is nog meer overtuigd geraakt van onze exposure naar kwaliteit, omdat we hiermee het beste kunnen navigeren onder de huidige omstandigheden.

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman is portefeuillemanager van de Global SDG Impact-strategie en hoofd-portefeuillemanager van Robeco’s Sustainable Global Stars Equities-strategie. Hij richt zich op de sectoren informatietechnologie en vastgoed. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Hij begon zijn carrière in 1995 als portefeuillemanager European Equities bij KPN Pension Fund. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA®-charterholder. Daniela da Costa is verantwoordelijk voor de beleggingen van het team in Brazilië en de Afrikaanse consumentensector. Voordat ze in 2010 bij Robeco in dienst kwam, was Daniela portefeuillemanager voor Latijns-Amerikaanse aandelen bij Nomura in Londen. Daarvoor was ze werkzaam bij HSBC en voor het pensioenfonds van Petrobras in Brazilië. Ze begon haar carrière in de financiële sector in 1997. Daniela is afgestudeerd in economie aan het Brazilian Capital Markets Institute in Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) en behaalde een MBA-diploma in vermogensbeheer voor pensioenfondsen aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Ze is bestuurslid van AMEC in Brazilië, het Braziliaanse agentschap voor stewardship, en lid van Robeco's SDG-commissie en Biodiversity Task Force. Peter van der Werf is Manager Engagement bij Robeco. Hij leidt het engagementprogramma met bedrijven en overheden in het Active Ownership-team. Daarnaast is hij betrokken bij de verdere integratie van actief aandeelhouderschap in de beleggingsproducten van Robeco. Met zijn engagement stimuleert hij leiderschap op het gebied van duurzaamheid bij meer dan 200 wereldwijde bedrijven om hun milieu- en maatschappelijke strategie af te stemmen op de duurzame beleggingsfilosofie van Robeco. Peter draagt als portefeuillemanager SDG Engagement bij aan impactbeleggen in beursgenoteerde aandelen. Hij is ook lid van de adviesraad van de stichting Finance for Biodiversity. Peter begon zijn carrière in 2007 en is afgestudeerd in environmental sciences aan de Universiteit van Wageningen.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2365448773
BloombergROSEEDH LX
Valoren112847168
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1627344000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord