netherlandsnl
Image

RobecoSAM Euro SDG Credits D EUR

Index: Bloomberg Euro Aggregate: Corporates
ISIN: LU0503372608
  • Belegt in bedrijven die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
  • Biedt gespreide exposure naar de markt voor investmentgradecredits die luiden in euro’s
  • Gedisciplineerd en herhaalbaar beleggingsproces en ervaren managementteam
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Euro SDG Credits is een actief beheerd fonds en biedt een gespreide exposure naar de markt voor investmentgradecredits in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN door te beleggen in bedrijven die hun bedrijfsmodel en operationele processen hebben afgestemd op de doelstellingen van de 17 SDG's. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum en de relevante SDG's aan de hand van een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds kan off-benchmarkposities innemen in opkomende markten, covered bonds en een beperkte exposure naar highyieldobligaties.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Euro SDG Credits D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,47%. De portefeuille realiseerde afgelopen maand een positief rendement. De spread op de index voor bedrijfsobligaties in euro’s verkrapte 4 bp naar 221 bp aan het einde van de maand. Hierdoor deed de Europese creditmarkt het beter dan staatsobligaties, met een excess return van +0,39%. Het totaalrendement werd iets beperkt door de onderliggende staatsobligatierente, die licht steeg. De 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties steeg 4 bp naar 2,14% aan het einde van de maand.De portefeuille deed het beter dan de benchmarkindex. Ons creditbetabeleid droeg licht positief bij aan de performance, doordat de beta net boven 1 lag en credits het beter deden dan staatsobligaties. De issuerselectie leverde een grote positieve bijdrage. Verschillende posities in de bankensector (Rabobank, Deutsche Bank, Intesa) droegen positief bij, evenals rijzende sterren zoals Autostrade per I'Italia en Netflix. De longpositie in swapspreads droeg positief bij, doordat de swapspreads verkrapten afgelopen maand.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De spread op de index voor bedrijfsobligaties in euro’s verkrapte 4 bp naar 221 bp aan het einde van de maand. Hierdoor deed de Europese creditmarkt het beter dan staatsobligaties, met een excess return van +0,39%. Het totaalrendement werd iets beperkt door de onderliggende staatsobligatierente, die licht steeg. De 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties steeg 4 bp naar 2,14% aan het einde van de maand.In oktober realiseerden de meeste creditmarkten wereldwijd een positieve excess return. De creditspreads waren stabiel binnen investment grade, terwijl de highyieldspreads verkrapten, vooral in de VS. De markten waren behoorlijk volatiel, doordat de ECB en de Fed de rente bleven verhogen. Tegelijkertijd hoopten de markten op een omslag van de Fed, op basis van de aanname dat de inflatie en de rente een piek hebben bereikt en binnenkort mogelijk dalen. De laatste FOMC-verklaring van 2 november werd aanvankelijk positief opgevat door de markten. Tijdens de persconferentie bleef de toon van Powell behoorlijk agressief, want hij gaf aan dat het nog voorbarig is om het te hebben over het pauzeren van de verhogingen. Daardoor liep de staatsobligatierente weer scherp op.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds belegt alleen obligaties die luiden in euro's.

Derivatenbeleid

RobecoSAM Euro SDG Credits maakt gebruik van derivaten ten behoeve van afdekking en voor beleggingsdoeleinden. Deze derivaten zijn zeer liquide.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en een minimumallocatie naar ESG-obligaties. Het fonds belegt uitsluitend in credits van bedrijven met een positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Daarnaast belegt het fonds niet in issuers van credits die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. ESG-factoren worden meegenomen in de bottom-up effectenanalyse om de impact van financieel materiële ESG-risico's op de fundamentele kredietkwaliteit van de issuer te beoordelen. Daarnaast belegt het fonds ten minste 10% in groene, sociale, duurzame en/of duurzaamheidsgerelateerde obligaties. Tot slot worden issuers van credits uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Euro SDG Credits is een actief beheerd fonds en biedt een gespreide exposure naar de markt voor investmentgradecredits in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN door te beleggen in bedrijven die hun bedrijfsmodel en operationele processen hebben afgestemd op de doelstellingen van de 17 SDG's. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum en de relevante SDG's aan de hand van een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds kan off-benchmarkposities innemen in opkomende markten, covered bonds en een beperkte exposure naar highyieldobligaties. De meeste obligaties die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook obligaties buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor valuta's en issuers) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen+

ESG-integratie

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF ESC_20221031-CGF ESC_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en een minimumallocatie naar ESG-obligaties. Het fonds belegt uitsluitend in credits van bedrijven met een positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Daarnaast belegt het fonds niet in issuers van credits die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. ESG-factoren worden meegenomen in de bottom-up effectenanalyse om de impact van financieel materiële ESG-risico's op de fundamentele kredietkwaliteit van de issuer te beoordelen. Daarnaast belegt het fonds ten minste 10% in groene, sociale, duurzame en/of duurzaamheidsgerelateerde obligaties. Tot slot worden issuers van credits uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het tijdperk van verwarring is begonnen. Keerpunten in de economische cyclus, de monetaire cyclus en enkele seculiere cycli op het gebied van demografie en geopolitiek maken de huidige periode lastig te analyseren. Voor nu denken we dat de economische cyclus nog wat verder moet vorderen, dat er een kans is dat centrale banken te heftig reageren, en dat de markt in zijn geheel nog geen diepe recessie heeft ingeprijsd. Recent commentaar van Fed-voorzitter Powell dat ze “blijven doorgaan” wijst erop dat de inflatie een cruciale factor blijft. De Europese creditspreads zijn nog iets verder uitgelopen en we zien verschillende segmenten met waarde in zowel bedrijfsobligaties als financials. Er zijn kansen waarbij het recessierisico al is ingeprijsd en waarbij de carry flinke neerwaartse bescherming biedt. We zijn positief over Europese swapspreads, die waren uitgelopen naar een extreem niveau. Vergeleken met de VS heeft Europa duidelijk te maken met meer macro-economisch risico, gezien de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Dit is weerspiegeld in de spreads, want in Europa zijn de waarderingen historisch gezien heel laag, terwijl de Amerikaanse investmentgradespreads hooguit gemiddeld zijn.

Peter Kwaak, Jan Willem de Moor
Peter Kwaak, Jan Willem de Moor

Peter Kwaak, Jan Willem de Moor

Peter Kwaak is portefeuillemanager voor investment grade in het Credit-team. Voordat hij in 2005 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij drie jaar als portefeuillemanager credits bij Aegon Asset Management en twee jaar bij NIB Capital. Peter is sinds 1998 werkzaam in de beleggingswereld. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een CFA®-charterholder. De heer de Moor is senior portefeuillemanager en lid van het Credit-team. Voordat hij in 2005 bij Robeco in dienst kwam, werkte Jan Willem de Moor zes jaar als senior portefeuillemanager aandelen bij SBA Artsenpensioenfondsen. Daarvoor werkte hij bij SNS Asset Management als portefeuillemanager aandelen (drie jaar) en researchanalist (twee jaar). Jan Willem de Moor begon zijn carrière in de beleggingssector in 1994. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg.

Team

Het fonds RobecoSAM Euro SDG Credits wordt beheerd door Robeco's Credit-team, dat bestaat uit 9 portefeuillemanagers en 23 creditanalisten (waarvan 4 analisten voor de financiële sector). De portefeuillemanagers zijn verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de creditportefeuilles, terwijl de analisten zorgen voor de fundamentele research van het team. Onze analisten hebben jarenlange ervaring binnen hun sectoren die ze wereldwijd beheren. Elke analist richt zich op zowel investment grade als high yield, waardoor ze een informatievoordeel hebben en kunnen profiteren van inefficiënties die traditioneel bestaan tussen deze twee marktsegmenten. Daarnaast wordt het Credit-team ondersteund door kwantitatieve onderzoekers en handelaren in vastrentende waarden. Gemiddeld hebben de leden van het Credit-team 17 jaar ervaring in de vermogensbeheersector, waarvan 8 jaar binnen Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0503372608
BloombergROBSCDE LX
Valoren11229229
WKNA1H4KW
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1274140800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord