netherlandsnl
RobecoSAM SDG Score

RobecoSAM SDG Score

Sinds de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) hebben opgesteld, richten beleggers hun blik steeds meer op beleggingen die een bijdrage leveren aan deze doelen en tegelijkertijd een goed financieel rendement opleveren.

Robeco is een van de eerste vermogensbeheerders met een effectief raamwerk om de bijdrage aan de SDG’s in kaart te brengen en te meten. Dit raamwerk kan worden toegepast voor allerlei verschillende beleggingsportefeuilles.

Drie stappen vooruit in het in kaart brengen, meten en monitoren van de SDG’s

  • Robeco houdt zijn naam hoog als pionier in het ontwikkelen van duurzaamheidsonderzoek.
  • We lopen voorop met ons eigen raamwerk voor het analyseren van het raakvlak tussen SDG’s en het bedrijfsleven.
  • We combineren industriespecifieke top-downcriteria met bedrijfsspecifieke bottom-upgegevens om de SDG-impact van ondernemingen te meten.
  • We gebruiken SDG-scores om impactbeleggingsproducten te ontwikkelen voor verschillende beleggingscategorieën.

Bijdragen aan de SDG’s

De Verenigde Naties maakten de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bekend in 2015. De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling is goedgekeurd door alle 193 lidstaten van de VN, die samen hebben afgesproken 17 doelstellingen te realiseren voor 2030. Deze 17 doelen – en 169 subdoelen – zijn gericht op uiteenlopende onderwerpen. Denk aan de beschikbaarheid van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, voedselveiligheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, bescherming van ecosystemen en de biodiversiteit, en toegang tot betaalbare en duurzame energie.

Volgens een schatting van de VN-conferentie inzake handel en ontwikkeling is er USD 5-7 biljoen per jaar nodig om de doelen te realiseren voor 2030. Dat is een astronomisch bedrag en daarom heeft de VN de private sector expliciet gevraagd een bijdrage te leveren. Verrassend genoeg gingen grote bedrijven en grote financiers hier maar wat graag op in.

Figuur 1 – De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Bron: UN (2015)

We zien in alle sectoren een sterke groei van afdelingen die zich speciaal richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze afdelingen hebben een ongekende invloed op de besluitvorming op het allerhoogste niveau. Topmensen uit het bedrijfsleven, vaak met de status van een rockster, stimuleren maatschappelijk verantwoorde, ecologisch duurzame en transparante projecten en initiatieven in de segmenten banken en financiën, farmacie en gezondheidszorg, nutsbedrijven en consumentengoederen. Door al deze activiteit staan de SDG’s en het meten van de bijdrage daaraan hoog op de agenda. De stijgende belangstelling in het bedrijfsleven zorgt er ook voor dat beleggers hun blik steeds meer richten op duurzaamheid en de SDG’s, waarbij ze verder gaan dan het simpelweg innemen van exposure naar bedrijven met een meetbare impact. De uitdaging voor vermogensbeheerders is nu het kwantificeren van de bijdrage die ondernemingen leveren aan de SDG’s.

De uitdaging voor vermogensbeheerders is het kwantificeren van de bijdrage die ondernemingen leveren aan de SDG’s.

Robeco’s huidige aanbod duurzame aandelenproducten sluit al goed aan op de SDG’s, maar we blijven ons inzetten om de verslaglegging over impact te verbeteren. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe producten die niet alleen zelf in lijn zijn met de SDG’s, maar die ook zijn ontwikkeld om de SDG-bijdrage van ondernemingen te meten. Zo zijn onze strategieën SDG Global Credits en Global Sustainable Impact Equities op maat gemaakt om te beleggen in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen met een grote impact op de SDG’s. Maar hoe maak je nou de stap van wereldwijd ondersteunde ontwikkelingsdoelen naar financieel haalbare beleggingsproducten? In deze paper bespreken we de input en aanpak voor ons raamwerk dat op een objectieve en betrouwbare manier de SDG-bijdragen binnen een beleggingsportefeuille meet.

Hoe maak je de stap van wereldwijd ondersteunde ontwikkelingsprincipes naar financieel haalbare beleggingsproducten?

De uitdaging: hoe meet je de impact van een belegging op de SDG’s

Het spreekt voor zich dat de impact van sommige ondernemingen positief is en die van andere negatief. Soms weet je instinctief welke dat zijn. Zo draagt een zonne-energiebedrijf waarschijnlijk meer bij dan een oliemaatschappij. Maar met alleen je intuïtie kom je er niet. Bij de ontwikkeling van een gerichte SDG-strategie is de uitdaging om de bijdrage van alle ondernemingen in een beleggingsuniversum goed te beoordelen en te kwantificeren. Dat vraagt om nauwkeurigheid, objectiviteit, consistentie en herhaalbaarheid. Met andere woorden: er is een raamwerk voor nodig met duidelijke, objectieve en consistente regels. Robeco is een van de eerste vermogensbeheerders die deze uitdaging heeft overwonnen, dankzij de ontwikkeling van een eigen SDG-raamwerk dat bestaat uit drie stappen (zie Figuur 2). Beleggingsanalisten van Robeco passen dit raamwerk met succes toe binnen obligaties en aandelen. De beleggingsteams voor de strategieën RobecoSAM Global SDG Credits en Global SDG Equities gebruiken het om hun universum samen te stellen. Welke ondernemingen daarvoor in aanmerking komen, wordt gebaseerd op de SDG-score die is toegekend aan iedere onderneming/issuer.

Beleggingsanalisten van Robeco passen dit raamwerk al met succes toe binnen obligaties en aandelen.

Figuur 2 – Het SDG-raamwerk: drie stappen met belangrijke vragen

Bron: Robeco

Stap 1: Focus op het product – wat produceert de onderneming?

De eerste stap is dat we de producten en diensten van ondernemingen koppelen aan de SDG’s. In welke mate dragen deze producten en diensten positief of negatief bij aan de SDG’s? Ondernemingen worden beoordeeld op basis van een uitgebreide set regels en key performance indicators (KPI’s), die zijn samengevat in een handboek. Op basis van dit handboek wordt elke sector en industrie gekoppeld aan een of meerdere specifieke SDG’s, die corresponderen met de producten en diensten van een specifieke onderneming/issuer. In dit handboek staat ook of de bijdrage van deze producten en diensten positief, neutraal of negatief is.

Figuur 3 – Voorbeelden uit het handboek

Bron: Robeco. Deze voorbeelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en dienen niet als beleggingsadvies.

Voor bijvoorbeeld de telecomsector is het uitgangspunt positief. Telecommunicatie speelt immers een belangrijke rol in de infrastructuur die nodig is voor een veilige, stabiele en ‘verbonden’ samenleving. Industrialisatie en groei in productiviteit zijn sterk afhankelijk van effectieve telecommunicatie. Bovendien levert de telecomsector een bijdrage aan het slimmer en duurzamer maken van steden, waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Boeren kunnen een mobiele telefoon gebruiken om de marktprijs te checken voordat ze producten verkopen aan tussenpersonen. En markthandelaren kunnen mobiele betalingen accepteren. Op deze manier kan de telecomsector bijdragen aan een goede infrastructuur (SDG 9), economische groei (SDG 8) en uiteindelijk het terugdringen van armoede (SDG 1). Daarna bepalen we hoe groot de bijdrage is. In het geval van de telecomsector is die ‘low’.

Als het startpunt en de impact van de sector als geheel bekend zijn, graven we dieper door te kijken naar individuele ondernemingen binnen die sector. We beoordelen hoe die ondernemingen scoren op een reeks KPI’s. Zo verhogen we de positieve impact die banken hebben op SDG 8 en 9 van ‘low’ naar ‘medium’ als meer dan 25% van hun leningenboek bestaat uit leningen aan MKB-bedrijven. Die zijn namelijk de ruggengraat van de meeste economieën, ondersteunen lokale gemeenschappen en bevorderen een duurzame economische groei. Zie Figuur 3 voor een voorbeeld van de gebruikte KPI’s.

Stap 2: Beleid en processen van ondernemingen: hoe gaat de onderneming te werk?

SDG’s gaan ook over de manier waarop ondernemingen zelf te werk gaan. Veroorzaken ze vervuiling? Respecteren ze arbeidsrechten? Worden er maatregelen genomen om corruptie tegen te gaan? En is het bestuur wel divers genoeg? In stap 2 beoordelen onze analisten of de werkwijzen van de onderneming in overeenstemming zijn met de SDG’s. Dit doen ze door onder meer het milieubeleid, de staat van dienst en het governancekader van een onderneming onder de loep te nemen. Op basis hiervan kan de SDG-score worden aangepast.

Stap 3: Voortdurende monitoring: zijn er juridische geschillen en controverses bekend?

In de laatste stap kijken we of de onderneming betrokken is geweest bij controverses. Een onderneming kan de juiste producten maken en juist te werk gaan, en zo voldoen aan alle criteria in stap 1 en 2, maar toch te maken krijgen met controverses. Denk bijvoorbeeld aan olielekkages, fraude of omkoping. De analist bepaalt dan of een onderneming wordt goedgekeurd. Het is belangrijk om te weten of het probleem structureel van aard is of op zichzelf staat. En of het management genoeg maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het binnen afzienbare tijd opnieuw gebeurt. Bij twijfel kan de creditanalist de SDG-score tijdelijk op -3 zetten, in afwachting van een reactie van het management en van corrigerende maatregelen. Ondernemingen die het UN Global Compact ernstig en structureel schenden, sluiten we zelfs helemaal uit.

Een onderneming kan de juiste producten maken en juist te werk gaan, maar toch te maken krijgen met controverses, zoals olielekkages, fraude en omkoping.

De uitkomst van deze analyse in drie stappen wordt gekwantificeerd met een zelfontwikkelde methodologie voor SDG-scores. Alle ondernemingen krijgen een SDG-score voor hun bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en voor de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’). Dit is weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1 – Methodologie voor SDG-scores

Bron: Robeco

Positieve en negatieve bijdragen in het credituniversum

Aan de hand van dit proces hebben beleggings- en duurzaamheidsanalisten van Robeco ongeveer 640 ondernemingen in kaart gebracht. Uit onze beoordelingen blijkt dat 62% van de ondernemingen in de geanalyseerde groep een positieve bijdrage levert. Noemenswaardige voorbeelden zijn netwerkbeheerders, gezondheidszorgbedrijven en banken. Voor sommigen druist het misschien tegen het gevoel in dat banken zo goed scoren, maar die zijn wel uiterst belangrijk in het financieren van de kleine motoren van de economie. Dat geldt vooral voor opkomende markten, waar banken een belangrijke rol spelen in het bevorderen van innovatie en het stimuleren van economische groei. Daarnaast kregen energiemaatschappijen die zich bezighouden met exploratie en productie ook een positieve SDG-score als hun upstream productiemix voor meer dan 65% bestaat uit aardgas én minder dan 10% van de inkomsten afkomstig is van onconventionele olie- en gasbronnen (en er geen plannen zijn om dat percentage te verhogen).

Aan de andere kant levert iets meer dan een vijfde (22%) van de geanalyseerde ondernemingen een negatieve bijdrage. Voorbeelden van ondernemingen met een zwak SDG-profiel zijn energieproducenten die relatief veel aan fracking doen, ondernemingen die ongezonde voedingsmiddelen produceren, autofabrikanten met een relatief klein aandeel elektrische en hybride modellen, gokbedrijven en tabaksproducenten. Interessant genoeg is de score in 14% van de gevallen aangepast in stap 2 of 3.

Alle ondernemingen krijgen een score voor hun bijdrage aan de SDG’s.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Conclusie

Voor Robeco is de grote populariteit van de SDG’s een bevestiging van het belang van duurzaamheid voor ondernemingen en beleggers, iets waar het al decennialang van overtuigd is. Maar er is voor beleggers nog veel werk aan de winkel om de kracht van duurzaamheid ten volle te benutten.

Het is een flinke uitdaging om de bijdrage van een onderneming aan de SDG’s te beoordelen. Wij hebben echter alle vertrouwen in de effectiviteit van onze eenvoudige maar robuuste benadering, die 1) de producten en diensten van een onderneming koppelt aan de SDG’s wat betreft bijdrage en impact, 2) de robuustheid van duurzaamheid analyseert binnen het beleid, de structuren en de activiteiten van ondernemingen, en 3) voortdurend in de gaten houdt of er grote controverses ontstaan die kunnen leiden tot reputatieschade, boetes of een lagere winst.

Uiteindelijk wordt SDG-impact misschien wel een voorwaarde voor zakelijk succes in plaats van slechts een aanvulling.

Tot nu toe komt uit de resultaten van onze analyse naar voren dat sommige sectoren al goed op weg zijn om hun activiteiten af te stemmen op de SDG’s en er een bijdrage aan te leveren. Toch zorgt het tempo waarin wordt geïnnoveerd (en niet te vergeten de druk van nieuwe regelgeving en publieke controle) voor een versnelling van de ongekende veranderingen binnen individuele ondernemingen en complete industrieën. We zien dit al in de energiesector en de auto-industrie, en deze trend zal alleen maar aan kracht blijven winnen in zowel ontwikkelde als opkomende economieën. Uiteindelijk wordt SDG-impact misschien wel een voorwaarde voor zakelijk succes in plaats van slechts een aanvulling.

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
The most sustainable emerging market companies are on par with those in developed markets.
03-08-2022 | Visie
Time for the Asia-Pacific green bond market to step up to the challenge
Time for the Asia-Pacific green bond market to step up to the challenge
Green bond issuance in the region has grown enormously.
01-08-2022 | Visie
Net-zero focus in Q2 Active Ownership report
Net-zero focus in Q2 Active Ownership report
Engaging to cut corporate emissions leads the Active Ownership team’s Q2 report as a new net-zero 2050 investment fund is launched.
29-07-2022 | Rapport actief aandeelhouderschap
Should shorting count for net-zero portfolios?
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
27-07-2022 | Visie
Harmful algal blooms are threatening surface waters
Harmful algal blooms are threatening surface waters
In moderation, algal blooms are a natural and needed part of nature; in excess, they are toxic for ecosystems and economies.
22-07-2022 | Visie
Duurzaam beleggen in gevaar? Nee hoor!
Duurzaam beleggen in gevaar? Nee hoor!
Duurzaam beleggen had jarenlang de wind in de rug dankzij het positieve sentiment op de markten, maar lijkt de laatste tijd last te hebben van de veranderde windrichting.
21-07-2022 | Visie
Indices insights: Combing through the climate data forest
Indices insights: Combing through the climate data forest
We unpack the merits of different carbon metrics used to gauge climate risk in portfolios, including a new climate beta measure.
13-07-2022 | Interview
Weighing the pros and cons of nuclear power as climate urgency grows
Weighing the pros and cons of nuclear power as climate urgency grows
Robeco has revised its stance on nuclear power as part of efforts to transition to a net zero economy.
12-07-2022 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord