13-01-2020 · Visie

Biodiversiteit en mijnbouw engagementthema’s in 2020

Robeco richt zich met het nieuwe engagementprogramma voor 2020 onder meer op het beschermen van biodiversiteit en het verbeteren van de veiligheid in de mijnbouw.

Andere zaken waar het Active Ownership-team dit jaar mee aan de slag gaat, zijn het verbeteren van het ondernemingsbestuur in opkomende markten, het decarboniseren van beleggingsportefeuilles en het aanpakken van ongepaste beloningen.

Het team selecteert ieder jaar nieuwe engagementthema’s. Dat gebeurt op een gestructureerde manier en in nauw overleg met klanten en de beleggingsteams van Robeco. De thema’s hebben altijd betrekking op financieel materiële zaken, waarmee kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) in uiteenlopende delen van de beleggingswereld worden aangepakt.

“De beleggingsteams van Robeco hebben veel inzicht in de specifieke omstandigheden van bedrijven, waarmee ze onze engagementbenadering sterker maken”, zegt Carola van Lamoen, hoofd van het Active Ownership-team. “Daarnaast gaan we één keer per jaar in gesprek met ons klantenpanel om ervoor te zorgen dat de onderwerpen in onze engagementprogramma’s ook relevant zijn voor onze klanten.”

Met de vijf nieuwe onderwerpen die in 2020 zijn toegevoegd, heeft het internationale en diverse Active Ownership-team nu 23 engagementthema’s onder zijn hoede.

Strijd tegen verlies biodiversiteit

“Verlies van biodiversiteit is een van de grootste wereldwijde bedreigingen voor het milieu en zal de komende decennia waarschijnlijk ook grote gevolgen hebben voor de maatschappij”, zegt Van Lamoen. “Beleggers zijn vooral blootgesteld aan verlies van biodiversiteit door verandering in landgebruik, die het gevolg is van ontbossing om land vrij te maken voor landbouw.”

“Wij willen dat ondernemingen die zich bezighouden met de productie van soja, cacao, palmolie of voedingsmiddelen beoordelen wat de impact van hun activiteiten en/of toeleveringsketen is op de biodiversiteit. Daarnaast willen we dat ze plannen ontwikkelen om de netto-ontbossing terug te brengen naar nul in 2023.”

“Het is lastig om te bepalen welke impact biodiversiteit heeft op ieder bedrijf afzonderlijk. Op de korte termijn is het voor een individueel bedrijf niet zo’n groot probleem als er minder bijen en minder soorten vogels zijn.”

“Maar als we naar het grotere plaatje kijken, zorgt het uitsterven van diersoorten er wel voor dat de wereld er heel anders uit gaat zien. Dat heeft een grote impact op het vermogen van bedrijven om op dezelfde schaal als nu voedingsmiddelen te produceren. Dit is een enorme uitdaging. En daarom werken we samen met verschillende belanghebbenden, zoals universiteiten, ngo’s en de DNB Working Group on Biodiversity, om input te krijgen voor de manier waarop we dit onderwerp moeten benaderen vanuit beleggersoogpunt.”

Mijnbouw veiliger maken

Het tweede thema is het verbeteren van de veiligheid bij mijnbouwbedrijven na een aantal dodelijke ongelukken met residudammen, waarin de nevenproducten van mijnbouwactiviteiten worden opgeslagen. In januari 2019 kwamen in Brazilië nog 248 mensen om het leven toen zo’n dam instortte.

“Enkele recente ongelukken hebben nog maar eens benadrukt wat een enorme impact een ingestorte residudam heeft op het milieu, de maatschappij en de financiën van de betrokken bedrijven”, zegt Van Lamoen. “De bestaande richtlijnen zijn niet afdoende om herhaling te voorkomen – sommige bedrijven hebben al vaker te maken gehad met incidenten.”

Robeco is een actief lid van het Investor Mining and Tailings Safety Initiative, een wereldwijd engagementprogramma onder leiding van onder meer de Church of England en de Zweedse Council on Ethics. Engagementspecialist Sylvia van Waveren is lid van de stuurgroep.

“Dit initiatief heeft tot nu toe bij meer dan 600 bedrijven het verzoek neergelegd om de risico’s van hun residudammen openbaar te maken”, zegt Van Lamoen. “Onze engagement gaat echter verder dan de focus van dit gezamenlijke initiatief. Wij kijken namelijk ook naar de inspanningen op het gebied van waterbeheer – zeer relevant voor mijnbouwbedrijven – en proberen die op één lijn te brengen met de best practices.”

Ondernemingsbestuur in opkomende markten

Het derde engagementthema is gericht op opkomende markten. “Het uitgangspunt is dat de normen voor ondernemingsbestuur in opkomende markten vaak afwijken van die in ontwikkelde markten”, zegt Van Lamoen.

“En die verschillen zijn meestal niet in het voordeel van institutionele minderheidsaandeelhouders. Dus als we het ondernemingsbestuur bij deze bedrijven verbeteren, levert dat ook een sterkere positie op voor institutionele beleggers.”

“We richten ons vooral op markten als Brazilië, Zuid-Korea en China. We kijken ook naar mogelijkheden om de handen ineen te slaan met lokale beleggers en aan te sluiten bij hun initiatieven.”

Voorbeelden van dergelijke lokale initiatieven zijn de Asian Corporate Governance Association (ACGA) en de Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC) in Brazilië. Robeco is nauw betrokken bij deze samenwerkingen. Zo is engagementspecialist Ronnie Lim, gevestigd in Hongkong, bestuurslid van de ACGA en portefeuillemanager voor opkomende markten Daniela da Costa-Bulthuis, gevestigd in Rotterdam, bestuurslid van de AMEC.

Decarbonisatie van bedrijven en portefeuilles

Het vierde thema is gericht op de groeiende noodzaak voor het decarboniseren van bedrijven – en daarmee portefeuilles – om te voldoen aan de toezeggingen uit het Akkoord van Parijs. Die zijn bedoeld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad boven het pre-industriële niveau in 2100. Om dat te bereiken moet de wereld zijn CO2-voetafdruk in 2030 gehalveerd hebben en in 2050 helemaal CO2-neutraal zijn.

“Dit is een vervolg op ons thema over klimaatmaatregelen, waar we in 2018 mee zijn begonnen”, zegt Van Lamoen. “De klimaatverandering is duidelijk een grote bedreiging voor beleggingen en de wereldeconomie. Om zich hiertegen te wapenen moeten beleggers hun portefeuilles afstemmen op de doelen van het Akkoord van Parijs.”

“Het belangrijkste streven van deze engagement is de decarbonisatie van bedrijven. We richten ons daarbij niet alleen op grote vervuilers in absolute zin, maar ook op de grote vervuilers in de portefeuilles, op basis van hun gewogen gemiddelde CO2-intensiteit.”

Streven naar redelijke beloningen

Tot slot gaat het team ook de dialoog aan over de beloning van bestuurders om ervoor te zorgen dat de beloning een afspiegeling is van de (zowel financiële als ESG-gerelateerde) prestaties van het bedrijf. Daarnaast moet de beloning ook worden afgestemd op de belangen van belanghebbenden en in lijn zijn met bestaand beloningsbeleid, met een focus op eenvoud.

“Het is natuurlijk niet nieuw dat we kijken naar beloningen, want we stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen al over beloningsbeleid en de rapportage daarover. En nu gaan we dus ook met bedrijven in dialoog over dit onderwerp”, zegt Van Lamoen.

“Engagement heeft een nieuwe impuls gekregen in de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU), waar de herziene Richtlijn voor Aandeelhoudersrechten bedrijven verplicht hun beloningsbeleid van tevoren te laten goedkeuren door beleggers en hun processen te verbeteren. Het beloningsbeleid voor vooraanstaande bestuursleden moet worden afgestemd op de waardecreatie op lange termijn door het bedrijf.