Euro government bonds

Actieve en adaptieve benadering voor staatsobligaties in euro's

Kernpunten

  1. Contraire benadering op basis van fundamenteel en kwantitatief onderzoek voor het analyseren van de markten

  2. Verschillende performance drivers: landenallocatie, duration, yield curve en relatieve waarde

  3. ESG-criteria zijn volledig geïntegreerd om de fundamentele analyse te verrijken en te fungeren als een vroege indicator

De obligatiemarkten zijn inefficiënt. Robeco is in staat deze inefficiënties te identificeren en te benutten. In onze ogen wordt het rendement op staatsobligaties in euro's gedomineerd door risicocycli en regime shifts. Door uitvoerig onderzoek te doen naar deze schuldendynamiek kunnen we erachter komen waar de marktconsensus de kans op grote structurele verschuivingen mogelijk onderschat. Deze verschuivingen kenmerken structurele veranderingen in markten die zich al geruime tijd binnen een bepaalde waarderingszone bevinden. We zijn ervan overtuigd dat we met een contraire benadering en een focus op waarde kunnen profiteren van inefficiënties in de loop van de cyclus.

Daarnaast zijn obligatiemarkten gesegmenteerd als gevolg van verschillende factoren, zoals de beperkingen van het mandaat van verschillende soorten beleggers en organisatorische inflexibiliteit. Dat kan leiden tot onevenwichtigheden en veranderende verbanden tussen segmenten. Dit biedt actieve beleggers de kans om het rendement te verhogen en het risico te verlagen.

Alpha drivers

Euro Government Bonds gebruikt vier bronnen van rendement om de beoogde alpha te realiseren in de loop van een cyclus:

Landenallocatie
01

Landenallocatie

Het risicoprofiel en de spreadvooruitzichten van individuele landen worden beoordeeld en afgezet tegen het verschil in rente. Dit resulteert in overwegingen en onderwegingen in landen.

Durationbeheer
02

Durationbeheer

Het durationbeheer is bedoeld om te profiteren van rentebewegingen.

Yieldcurvepositie
03

Yieldcurvepositie

Waar de durationpositie uitgaat van een parallelle verschuiving op de yield curve, speelt de yieldcurvepositie in op versteiling of afvlakking van de yield curve.

Relatieve waarde
04

Relatieve waarde

Overheidsgerelateerde obligaties bieden doorgaans een iets hoger rendement dan vergelijkbare staatsobligaties, deels door hun lagere liquiditeit.

Onze aanpak

De vier stappen in ons beleggingsproces:

Stap 1

We doen onderzoek naar alle aspecten die van invloed zijn op de markten. Ieder kwartaal vindt een vergadering plaats waarin het team kijkt naar de economische cyclus en het monetaire en fiscale beleid, de strategieën bespreekt en de strategische positionering vaststelt.

Stap 2

We besluiten over welke uitgiftes we het meest positief zijn en die combineren we vervolgens in een modelportefeuille.

Stap 3

De portefeuillemanagers beoordelen de risicofactoren in de bovengenoemde vier bronnen van rendement: landenallocatie, duration, yield curve en relatieve waarde.

Stap 4

De laatste stap is de implementatie van de portefeuille. Het Fixed Income Portfolio Engineering and Trading-team implementeert de modelportefeuille in klantportefeuilles en voert een analyse uit van de transactiekosten.

Team

De Euro Government Bonds-strategie wordt beheerd door twee portefeuillemanagers, die volledig verantwoordelijk zijn voor de performance en voor het portefeuillerisico en het opdoen van nieuwe ideeën. Ze maken deel uit van het Global Macro-team, dat bestaat uit ervaren portefeuillemanagers, economen, strategen en macro-analisten. Naast de formele vergadercyclus, die een gestructureerde benadering voor het beleggingsproces biedt, werken de portefeuillemanagers ook dagelijks samen met de andere teamleden. Het team wordt verder ondersteund door en maakt deel uit van een breder Robeco-raamwerk van specialisten op het gebied van duurzaamheid, trading en kwantitatief beleggen.

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

De strategie hanteert twee raamwerken voor het integreren van duurzaamheid: het Country Sustainability Ranking-raamwerk en het screeningsproces van vijf stappen voor groene obligaties.

Om een duidelijk inzicht te krijgen in het ESG-gerelateerde landenrisico hebben we een eigen Country Sustainability Ranking ontwikkeld. Deze ranking is gebaseerd op de gegevens van landen die in onze ogen het meest relevant zijn voor staatsobligaties, zoals de kwaliteit van bestuur en politieke risico's. Dit raamwerk vat de belangrijkste risico's en sterke punten per land samen vanuit het perspectief van beleggers.

Het Fixed Income-team van Robeco heeft een eigen Green Bond Assessment-raamwerk ontwikkeld om de groene eigenschappen te bevestigen van obligaties waarin we mogelijk willen beleggen. Dit raamwerk is afgestemd op de meest recente ontwikkelingen in de regelgeving voor duurzame financiering en wordt toegepast op staatsobligaties.

Ingrediënten

01

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon

02

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in het onderwerp zit al vanaf het begin in ons DNA