netherlandsnl
Lager kredietrisico in sectoren met positieve SDG-score

Lager kredietrisico in sectoren met positieve SDG-score

07-11-2019 | Visie
Een analyse van historische performancegegevens bevestigt wat we zien in de praktijk: creditsectoren met een positieve of neutrale SDG-score hebben een lager neerwaarts kredietrisico dan sectoren met een negatieve SDG-score.
  • Guido Moret
    Guido
    Moret
    Head of Sustainability Integration Fixed Income

In het kort

  • 50 creditsectoren geanalyseerd op risico-rendementsprofiel en wanbetalingen in afgelopen vijf jaar
  • Sectoren met positieve of neutrale SDG-score presteerden beter dan sectoren met negatieve score
  • SDG-screening in creditportefeuilles kan helpen het neerwaartse risico te beperken

De winnaars van morgen

Wij zijn ervan overtuigd dat het integreren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) in een beleggingsstrategie zorgt voor meer bewustzijn over eventuele extra bronnen van risico in de portefeuille. De SDG’s zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties en zijn inmiddels een veelgebruikt raamwerk voor het beoordelen van ESG-gerelateerd gedrag en de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

De bedrijven en sectoren die met hun oplossingen helpen bij het realiseren van de SDG’s, zijn waarschijnlijk de winnaars van morgen. Dat maakt ze aantrekkelijk om in te beleggen. Aan de andere kant kunnen bedrijven en sectoren die geen bijdrage leveren aan de SDG’s, te maken krijgen met ernstige operationele en financiële gevolgen. Denk aan boetes, het intrekken van vergunningen en reputatieschade. Uiteindelijk zijn ze daardoor minder aantrekkelijk om in te beleggen.

Om hiervan te profiteren en het risico te beheersen maakt Robeco gebruik van een zelfontwikkelde SDG-screening op basis van het SDG-raamwerk van RobecoSAM. Dat is het startpunt voor het creditselectieproces. Dit proces bestaat uit drie stappen en analyseert wat een bedrijf produceert, hoe het bedrijf dat doet en of het betrokken is geweest bij controverses. De SDG-screening van issuers levert een reeks SDG-scores op, van -3 (zeer negatieve bijdrage) tot +3 (zeer positieve bijdrage).

Individuele issuers met een negatieve score sluiten we uit van onze SDG-creditportefeuilles, dus we beleggen alleen in issuers met een neutrale tot positieve SDG-score. De uitkomst van ons screeningproces is dat 24% van het universum een negatieve score heeft en dus niet in aanmerking komt voor onze SDG-strategieën.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Afstemming op SDG’s koppelen aan financiële performance

In de praktijk zien we dat obligaties van bedrijven met een positieve bijdrage aan de SDG’s doorgaans beter presteren dan obligaties van bedrijven met een negatieve bijdrage. Om deze waarneming te testen hebben we 50 creditsectoren geanalyseerd met gegevens die vijf jaar teruggaan.

We hebben de SDG-scores uit onze screening gebruikt om een SDG-score toe te kennen aan sectoren op basis van de sectorindices van Barclays. Daarna hebben we de sectoren verdeeld over drie theoretische portefeuilles: één met sectoren met een positieve SDG-score (+1 tot +3), één met sectoren met een neutrale SDG-score (nul) en één met sectoren met een negatieve SDG-score (-1 tot -3). Van de 50 geanalyseerde sectoren kregen er 10 een negatieve score en 17 een positieve. De rest had een neutrale score.

De resultaten wijzen op een groot verschil in performance tussen de sectoren met een positieve SDG-score en die met een negatieve score.

Superieur risico-rendementsprofiel, minder wanbetalingen

Uit de cijfers blijkt dat het risico-rendementsprofiel van de sectoren met een positieve of neutrale SDG-score, in de afgelopen vijf jaar beter was dan dat van sectoren met een negatieve SDG-score. Met andere woorden: het risico was lager zonder dat dit ten koste ging van het rendement. Dit resultaat vonden we voor zowel investmentgrade- als highyieldcredits. Wel zagen we dat het verschil tussen positieve en neutrale sectoren enerzijds en negatieve sectoren anderzijds groter was op de highyieldmarkt.

Figuur 1 | Investment grade: risico-rendementsverhouding afgelopen vijf jaar

Bron: Barclays, en berekeningen van Robeco op basis van het wereldwijde investmentgrade-universum. Cijfers over de afgelopen vijf jaar, tot augustus 2019. De bovenstaande grafiek is ter illustratie en geeft niet de performance weer van een specifieke beleggingsstrategie van Robeco.

Figuur 2 | High yield: risico-rendementsverhouding afgelopen vijf jaar

Bron: Barclays, en berekeningen van Robeco op basis van het wereldwijde highyielduniversum. Cijfers over de afgelopen vijf jaar, tot augustus 2019. De bovenstaande grafiek is ter illustratie en geeft niet de performance weer van een specifieke beleggingsstrategie van Robeco.

Het betere risico-rendementsprofiel van positieve en neutrale SDG-sectoren is te danken aan het lagere kredietrisico ten opzichte van sectoren met een negatieve SDG-score. Een belangrijk gegeven is dat deze risicoreductie niet ten koste is gegaan van het rendement.

Het lagere portefeuillerisico is ook terug te zien in het relatieve aantal wanbetalingen. Uit een analyse van de gegevens over de afgelopen vijf jaar blijkt dat de default rate in sectoren met een positieve SDG-score lager ligt dan in neutrale sectoren. Bovendien ligt deze in zowel de positieve als neutrale sectoren lager dan in sectoren met een negatieve SDG-score.

Figuur 3 | 12-maands voortschrijdende default rate

Bron: Barclays, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch en berekeningen van Robeco. Cijfers over de afgelopen vijf jaar, tot december 2018. De bovenstaande grafiek is ter illustratie en geeft niet de performance weer van een specifieke beleggingsstrategie van Robeco.

Meer verfijning: we kijken ook naar de details, niet alleen naar de sectoren

Het is belangrijk om te benadrukken dat de analyse hierboven puur is gericht op de performance van sectoren en niet op de performance van individuele credits. In ons SDG-raamwerk voeren we in drie stappen een screening uit om tot een SDG-score voor de individuele bedrijven te komen. Als een sector een negatieve score heeft, sluiten we niet die hele sector uit. In plaats daarvan gebruiken we de sectorscore als uitgangspunt. Daarna kijken we wat het uitgevende bedrijf produceert, hoe het bedrijf dat doet en of het betrokken is geweest bij controverses. Dit proces kan leiden tot een gewijzigde score, afhankelijk van hoe goed het bedrijf is afgestemd op de SDG’s.

De empirische analyse waarin we sectorbrede SDG-scores afzetten tegen de performance van sectoren, wijst op een positief verband tussen een solidere portefeuilleperformance en een neutrale tot positieve score voor duurzaamheid. Naarmate we een langer track record opbouwen voor onze SDG-creditstrategieën, hebben we meer gegevens beschikbaar voor een verdere analyse van deze relatie. Het is vooral interessant om de analyse uit te voeren op bedrijfsniveau, en dan met name in sectoren met sterk uiteenlopende SDG-scores voor individuele issuers. In de tussentijd ondersteunen deze bevindingen onze inspanningen om duurzaamheidscriteria te integreren in ons selectieproces voor credits. En ze bevestigen onze visie dat we daarmee robuuste portefeuilles kunnen opbouwen met een goede financiële performance.