netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460353
  • Positieve impact – Identificatie van ondernemingen die een concurrentievoordeel creëren door in te spelen op kansen die de transitie naar een duurzamere wereld met zich meebrengt
  • Langetermijnrendement – Implementatie van een gedisciplineerd beleggingsproces dat resulteert in een geconcentreerde, risico-gecontroleerde portefeuille met aandelen met sterke fundamentals en een redelijke waardering
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global SDG Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die in actie komen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheid in het gehele beleggingsproces. De strategie gebruikt een intern ontwikkeld raamwerk (voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si) om bedrijven te vinden met producten en diensten die een aanzienlijke positieve impact hebben op de SDG's.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 8,74%. Afgelopen maand bleef het fonds achter bij de MSCI World Index, vooral door een zwakke aandelenselectie binnen consument cyclisch, communicatiediensten en financiële dienstverlening.Een grote bijdrage was afkomstig van ON Semiconductor, dat na een zeer zwakke performance in het eerste halfjaar, en dus als een van de goedkoopste aandelen in de subsector, een indrukwekkende rally neerzette in juli. Zebra Technologies leverde ook een grote bijdrage afgelopen maand, doordat het bedrijf begin juli tot een schikking kwam met Honeywell over een patentgeschil. Een negatieve bijdrage was afgelopen maand vooral afkomstig van de afwezigheid van Apple, Amazon en Tesla, die allemaal een zeer solide performance realiseerden in juli. Van de aandelen in het fonds leverde Travelers een grote negatieve bijdrage, doordat de markt niet onder de indruk was van de resultaten over het tweede kwartaal van 2022. Tot slot droeg Nomad Foods ook negatief bij, doordat het bedrijf te maken had met prijsstijgingen voor zijn belangrijkste grondstoffen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De MSCI World Index steeg in juli met maar liefst 10,9% (in euro's). Alle sectoren noteerden een zeer sterk positief rendement, aangevoerd door consument cyclisch en IT. Op monetair vlak verhoogde de Fed zoals verwacht de beleidsrente met 75 bp tijdens de vergadering van juli. Uit de woorden van Powell kwam naar voren dat 1) stappen van 75 bp uitzonderlijk zijn en 2) de prognose van juni voor een Fed funds rate van 3,25-3,50% aan het eind van het jaar relevant blijft. Daarnaast zei Powell dat de rente op het huidige niveau neutraal is, een opmerking die zorgde voor een sterke stijging op de Amerikaanse aandelenmarkten. Het Amerikaanse bbp kromp in het tweede kwartaal van 2022 met 0,9% op jaarbasis, wat het tweede kwartaal op rij met negatieve groei betekende (-1,6% in het eerste kwartaal van 2022). De ECB verraste de markten door de beleidsrente met 50 bp te verhogen (waar 25 bp werd verwacht), waarmee een einde kwam aan het negatieverentebeleid dat sinds 2014 werd gevoerd. De inflatie in de eurozone bereikte in juli een nieuw hoogtepunt van 8,9%.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het leveren van een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen en ESG-integratie. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een hoge of middelhoge positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Verder belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global SDG Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die in actie komen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN door te beleggen in bedrijven die hun bedrijfsmodel en operationele processen hebben afgestemd op de doelstellingen van de 17 SDG's. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheid in het gehele beleggingsproces. De strategie gebruikt een intern ontwikkeld raamwerk (voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si) om bedrijven te vinden met producten en diensten die een aanzienlijke positieve impact hebben op de SDG's. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF GISU_20220731-CGF GISU_20220731-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het leveren van een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen en ESG-integratie. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een hoge of middelhoge positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Verder belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Juli was opnieuw een drukke maand op geopolitiek vlak. Rusland en Oekraïne bereikten een akkoord over de export van miljoenen tonnen graan vanuit Oekraïense havens aan de Zware Zee. Op macro-economisch vlak overschaduwde de opmerking van Fed-voorzitter Powell dat de Fed funds rate bijna neutraal is de tweede verhoging van 75 bp op rij. Dat leidde tot een zeer positieve reactie op de obligatie- en aandelenmarkten.Het winstseizoen over het tweede kwartaal van 2022 is tot dusver behoorlijk solide: zo’n 75% van de tot nu toe gerapporteerde cijfers in de S&P overtrof de verwachtingen. Onder de oppervlakte zien we echter ook enkele negatieve ontwikkelingen in de resultaten, zoals de sombere vooruitzichten van J.P. Morgan voor de Amerikaanse economie en de negatieve vooraankondiging van Walmart. Door een zwakke performance year-to-date bevindt een aantal aandelen zich nu dichter bij hun fundamentele waarde. Wij juichen deze ontwikkeling toe, omdat dit meer kansen oplevert voor ons. We blijven in dit volatiele klimaat vertrouwen op onze bottom-upbenadering, waarbij we bedrijven kiezen met sterke fundamentals in de loop van een gehele cyclus en een veerkrachtig bedrijfsmodel, om zo hoogwaardige aandelen te vinden met een aantrekkelijke waardering.

Michiel Plakman CFA, Christoph Wolfensberger
Michiel Plakman CFA, Christoph Wolfensberger

Michiel Plakman CFA, Christoph Wolfensberger

Michiel Plakman is een portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op informatietechnologie, onroerend goed en portefeuilleconstructie. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1996 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder. Christoph Wolfensberger is een senior aandelenanalist in het Impact Investing-team van Robeco, met meer dan tien jaar ervaring in duurzaam beleggen. Hij is ook de plaatsvervangend portefeuillemanager voor de Global SDG Equities-strategie. Eerder was Christoph ook kwantitatief analist voor duurzaam en impactbeleggen in Robeco's Products & Engineering-team, met een sterke focus op maatwerkoplossingen en portefeuilleoptimalisatie. Voordat hij bij Robeco in dienst kwam, was hij zes maanden als stagiair werkzaam in het ESG Research-team. Christoph studeerde scheikunde en bedrijfskunde aan de Universiteit van Zürich. Hij kwam in 2011 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145460353
BloombergRSGSEDE LX
Valoren55777796
WKNA2QD2L
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord