netherlandsnl
Image

RobecoSAM Circular Economy Equities I USD

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2092759450
  • Belegt in leidende bedrijven die zich richten op de mogelijkheden die ontstaan door de verschuiving van traditionele productie- en consumptiepatronen naar een circulaire economie.
  • Focus op innovatieve oplossingen voor herontwerp van productiemiddelen, circulair gebruik, ontsluitende technologieën en herbruikbare hulpbronnen.
  • Gespreide strategie verbeterd met eigen risico-overwegingen op het gebied van ESG, aantrekkelijk voor beleggers met een horizon van drie tot vijf jaar.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Circular Economy Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die zijn afgestemd op de principes van een circulaire economie. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Circular Economy Equities I USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -9,61%. Het fonds eindigde het tweede kwartaal lager dan de MSCI World Index. Dit kwam vooral door de sectorallocatie en een negatief wisselkoerseffect, doordat de Amerikaanse dollar steeg ten opzichte van de meeste valuta’s. De aandelenselectie pakte positief uit voor de relatieve performance, maar dat was niet genoeg om de negatieve sectorallocatie en de wisselkoerseffecten te compenseren. Een groot deel van de posities in het fonds bestaat uit bedrijven die de transitie naar een circulaire economie mogelijk maken. Veel van deze bedrijven behoren tot de sectoren industrie & dienstverlening, basismaterialen en technologie. Op dit moment heeft het fonds geen posities in energie, nutsbedrijven, financiële dienstverlening, telecom en grondstoffen. Wat individuele aandelen betreft dan valt de relatieve bijdrage van het Britse Biffa en het Japanse Sho-Bond op. Het stabiele bedrijfsmodel van Sho-Bond en de benijdenswaardige veerkracht van de winstcijfers zorgden voor een goede koersontwikkeling. De grootste negatieve bijdrage aan het relatieve rendement van het fonds kwam van de Amerikaanse halfgeleiderproducent Marvell en van het Zwitserse bouwmaterialenbedrijf SIKA. Beide bedrijven hadden last van de rotatie van groei naar waarde, zeker omdat ze allebei werden verhandeld tegen een premie.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In de huidige laatcyclische omgeving is het de vraag of centrale banken kunnen zorgen voor een zachte landing. De toewijding van de Fed om de hoge inflatie te beteugelen is na de renteverhoging van 75 bp medio juni wel geloofwaardiger geworden. Maar of de economie de snel oplopende rente echt het hoofd kan bieden zonder een harde landing, zal de bepalende factor voor de aandelenmarkten worden. Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Zo is de heropening van China – inclusief herstel van de detailhandelsverkopen en afnemende problemen in de toeleveringsketens – positief voor de hele wereldeconomie. De werkloosheid is nog steeds laag en ook een aantal vooruitlopende inflatie-indicatoren is inmiddels gedaald. Waarde realiseerde afgelopen kwartaal een outperformance, al liet groei ook enkele keren een relatief herstel zien. Onder de huidige omstandigheden blijft waarde het waarschijnlijk beter doen. We denken echter wel dat winstgevende bedrijven met structurele groei en daarmee een betere zichtbaarheid op 2023-2024 ook weer aantrekkelijker gaan worden.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Om ervoor te zorgen dat het risico van grote valutaschommelingen ten opzichte van de benchmark zo klein mogelijk blijft, kan het fonds ervoor kiezen posities in lijn te brengen met de valutawegingen van de benchmark via valutatermijntransacties.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit, eventueel gemaakte winst blijft behouden, en zodoende komt de totale performance van het fonds tot uitdrukking in de aandelenkoers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het financieren van oplossingen die de transitie van traditionele productie- en consumptiepatronen naar een circulaire economie ondersteunen. Afwegingen voor een circulaire economie en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces via de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Circular Economy Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die zijn afgestemd op de principes van een circulaire economie. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert hulpbronefficiënte bedrijfsmodellen voor de productie en het verbruik van consumentengoederen, afgestemd op de principes van een circulaire economie, door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen en Verantwoorde consumptie en productie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Daarnaast streeft het fonds ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF CEE_20220630-CGFCEE_20220630-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het financieren van oplossingen die de transitie van traditionele productie- en consumptiepatronen naar een circulaire economie ondersteunen. Afwegingen voor een circulaire economie en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces via de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Ondanks de vele negatieve economische en geopolitieke verrassingen in de afgelopen 3-6 maanden zijn we niet van plan deze negatieve ontwikkelingen te extrapoleren naar de toekomst. We denken dat een zachte landing niet onmogelijk is. Maar los van ons basisscenario is het heel lastig om de toekomst te voorspellen. We richten ons daarom nog meer op het zoeken van de balans tussen reguliere bedrijfsrisico's en groeifactoren, naast dat we de portefeuille opbouwen uit aandelen op basis van onze thema's, met een fundamenteel interessante koers. Daarnaast selecteren we bedrijven die het relatief goed zouden doen als we toch in een recessie terechtkomen. De kenmerken waaraan we op dit moment sterk de voorkeur geven zijn veerkrachtige winstcijfers, een goede cashflow en een gezonde balans. We zien dat de invoering van de circulaire economie nog altijd wordt ondersteund door veel sterke seculiere groeitrends.

Natalie Falkman
Natalie Falkman

Natalie Falkman

Natalie Falkman is portefeuillemanager van de RobecoSAM Circular Economy Equities-strategie. Voordat ze in 2022 in dienst kwam bij Robeco, was ze portefeuillemanager voor Kapitalinvest, een wereldwijd aandelenfonds met een vijfsterrenrating van Morningstar, bij Swedbank Robur in Stockholm. Daarvoor was ze werkzaam als Head of Emerging Markets Research bij Carnegie (voorheen HQ Bank), eerst gericht op Oost-Europa en Afrika en daarna op Scandinavische aandelen. Ze begon haar carrière in 2002 als aandelenanalist bij Deutsche Bank in Moskou, gericht op de sectoren nutsbedrijven en transport. Natalie is afgestudeerd in finance aan de Stockholm School of Economics.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2092759450
BloombergROCEEIU LX
Valoren52352430
WKNA2P0DS
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1579737600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord