belgiumnl
Kapitaalinvesteringen zijn de sleutel tot een autonoom economisch herstel

Kapitaalinvesteringen zijn de sleutel tot een autonoom economisch herstel

08-07-2021 | Maandelijkse vooruitblik
De kapitaalinvesteringen om de aanbodkrapte weg te werken en te voldoen aan de aanzwellende vraag gaan een belangrijke rol spelen in het herstel na Covid-19.
  • Peter van der Welle
    Peter
    van der Welle
    Strategist Global Macro team

In het kort

  • Bedrijven moeten productiecapaciteit uitbreiden om te voldoen aan uitgestelde vraag
  • Stijgende arbeidskosten per eenheid product zorgen voor een verschuiving naar kapitaalintensieve productie
  • Uiteindelijk verlengen kapitaalinvesteringen de winstcyclus van bedrijven

Bedrijven gaan naar verwachting fors investeren in nieuwe machines en extra productiecapaciteit om te kunnen voldoen aan de uitgestelde vraag die vrijkomt door de economische heropening.

“De wereld krabbelt op na de pandemie. De focus ligt daarbij grotendeels op het vrijkomen van de enorme uitgestelde vraag naar goederen en diensten, die lange tijd niet toegankelijk waren”, zegt Peter van der Welle, strateeg in het multi-assetteam van Robeco.

“Nog belangrijker is echter de vraag of bedrijven wel in staat zijn om deze goederen en diensten te leveren, aangezien de economische heropening gepaard gaat met beperkingen aan de aanbodzijde. Wij denken dat dit binnen bedrijven leidt tot een golf aan kapitaalinvesteringen en dat de aandelen van bedrijven die deze investeringen doen om te voldoen aan de toegenomen vraag aan populariteit zullen winnen.”

Blijf op de hoogte met onze Climate Series
Blijf op de hoogte met onze Climate Series
Aanmelden

Plannen voor kapitaalinvesteringen

Volgens Van der Welle is deze trend al zichtbaar in de Capex Intentions Index van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die een scherpe stijging van de geplande kapitaalinvesteringen op jaarbasis laat zien.

“Dat belooft veel voor een herstel van de investeringscyclus op korte termijn”, zegt hij. “De markt heeft dit thema ook al opgemerkt, want aandelen die flink investeren in hun kapitaalgoederen doen het dit jaar beduidend beter dan de bredere markt.”

De kapitaalinvesteringen van Amerikaanse bedrijven (blauwe lijn) kelderden tijdens de pandemie, maar bereiken naar verwachting een bodem, gezien de sterke stijging van de investeringsplannen voor de komende 12 maanden (oranje lijn). Bron: Refinitiv Datastream, Robeco.

Fiscale dominantie

Er zijn vijf factoren die de opvatting van het multi-assetteam ondersteunen dat de kapitaalinvesteringen vanaf dit moment weer gaan stijgen, aldus Van der Welle. “De eerste factor is het overkoepelende macroplaatje waarin fiscaal beleid een steeds dominantere rol speelt ten koste van monetair beleid via kwantitatieve verruiming”, zegt hij.

“Centrale banken hanteren een zeer ruim monetair beleid, maar lopen tegen de nominale ondergrens van de beleidsrente aan.”

“Dat is een zware beperking. Het is voor centrale banken moeilijk om de reële rente van dit moment nog verder te verlagen, omdat centrale bankiers en marktpartijen algemeen van mening zijn dat de inflatie van tijdelijke aard is.”

Grote investeringsplannen

Als stimulering werkt fiscaal beleid beter om de door Covid-19 veroorzaakte negatieve schok aan de aanbodzijde het hoofd te bieden. De fiscale dominantie blijkt onder meer uit de Amerikaanse plannen voor enorme infrastructurele investeringen. Het American Rescue Plan van USD 1,9 biljoen is al in gang gezet en het American Jobs Plan van USD 2 biljoen ligt ter goedkeuring bij het Congres. In de Europese Unie (EU) wordt later in juli begonnen met uitkeringen uit het herstelfonds van EUR 750 miljard.

“Een tijdperk van fiscale dominantie is in staat een einde te maken aan het idee van structurele stagnatie, dat stelt dat de economie te lijden heeft van onderinvestering”, zegt Van der Welle. “Onderinvestering als gevolg van een achterblijvende vraag – het grootste probleem na de wereldwijde financiële crisis – is minder waarschijnlijk.”

“Zowel in de Verenigde Staten als elders was tussen 2009 en 2019 de consumptiegroei zeer gematigd. In de VS zien we nu een omslag. De inkomsten van huishoudens werden ondersteund door het fiscale beleid tijdens de Covid-19-recessie, terwijl de aantrekkende consumentenvraag in de heropeningsfase wel eens een blijvertje kan blijken te zijn, omdat op de middellange termijn de vooruitzichten voor de werkgelegenheid blijven verbeteren.”

Tobin's Q ziet er goed uit

Een derde reden om meer kapitaalinvesteringen te verwachten is Tobin’s Q – de marktwaarde van een bedrijf gedeeld door de vervangingswaarde van de activa. Ligt deze ratio boven de één, dan is dat voor bedrijven een stimulans om rechtstreeks te investeren in de onderliggende activa in plaats van een ander bedrijf tegen marktwaarde te kopen om dezelfde activa te verwerven.

In de VS ligt de Tobin’s Q op dit moment op 1,7. “Dat betekent dat fusies en overnames heel duur zijn en dat het verstandiger is om te investeren in de eigen onderliggende kapitaalgoederen”, zegt Van der Welle.

“We kunnen dan ook een geleidelijke verschuiving van fusies en overnames naar directe investeringen in kapitaalgoederen verwachten.”

Tobin’s Q staat op 1,7 in de VS, nu de kapitaalinvesteringen van bedrijven aantrekken. Bron: Refinitiv Datastream, Robeco.

Beperkingen aan de aanbodzijde

De vierde factor is de ernstige verstoring aan de aanbodzijde van de wereldeconomie door het stilvallen van productiecapaciteit tijdens de pandemie.

“Dit is terug te zien in de ISM Prices Paid Index, die in juni de hoogste stand ooit bereikte door een groot tekort aan grondstoffen en arbeid”, zegt Van der Welle.

“Het is wel duidelijk dat het grootste probleem na de pandemie niet de vraag is, maar het aanbod. Dit creëert meer bewustzijn om de grenzen van de productiviteit te verleggen en stimuleert kapitaalinvesteringen.”

Minder afhankelijk van arbeid

De vijfde factor is de gedeeltelijke vervanging van arbeid door kapitaal in de VS, ingegeven door een aanhoudend tekort aan arbeidskrachten.

“Uit een daling van de participatiegraad van de beroepsbevolking blijkt dat mensen niet zomaar terugkeren naar de beroepsbevolking. Dat is te danken aan de ontmoedigende werking van steun en uitkeringen vanuit de stimuleringsmaatregelen en door de structurele verandering in de balans tussen werk en privé als gevolg van de pandemie”, aldus Van der Welle.

“Als de arbeidskosten oplopen, wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om arbeid te vervangen door kapitaal. Het omslagpunt waarop de investeringsplannen positief worden, is over het algemeen het moment dat de arbeidskosten per eenheid product jaar-op-jaar meer dan 2% stijgen. En dat is nu het geval.”

Kapitaalinvesteringen verlengen de winstcyclus

Kijken we naar de winsten, dan zien we dat er een significant verband bestaat tussen investeringsplannen en productiviteit. Er kan alleen wel flink wat tijd – soms zelfs enkele jaren – zitten tussen het opstellen van de plannen en het moment waarop de productiviteitswinst daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Hogere kapitaalinvesteringen die uiteindelijk leiden tot een hogere productiviteitsgroei verlengen volgens Van der Welle de winstcyclus. Een hogere productiviteit verschaft bedrijven meer pricing power, omdat dit de arbeidskosten drukt en dat betekent dat de winstmarges langere tijd hoog kunnen blijven.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord