Country Sustainability Ranking

De meest duurzame landen

Wat zijn de meest duurzame landen ter wereld?

De RobecoSAM Country Sustainability Ranking is een uitgebreid raamwerk om te beoordelen hoe landen presteren op een groot aantal ESG-criteria.

1277134829.jpg

Onze duurzaamheidsanalyse voor landen richt zich op ESG-factoren zoals mensen- en arbeidsrechten, klimaat en energie, corruptie, instanties en milieurisico’s, die allemaal langdurig van aard zijn, en geeft daardoor een breder beeld van de sterke en zwakke punten van een land dan een traditionele beoordeling van het landenrisico. In combinatie met standaardratings voor staatsobligaties is de RobecoSAM Country Sustainability Ranking een krachtige tool om de risicoanalyse voor staatsobligaties te verbeteren. Beleggers kunnen daardoor beter onderbouwde beleggingsbeslissingen nemen.

De Country Sustainability Ranking onderwerpt 150 landen, zowel opkomende als ontwikkelde, aan een analyse en wordt ieder halfjaar bijgewerkt. Het inzicht dat de beoordelingen en scores verschaffen, wordt meegenomen in het beleggingsproces voor de staatsobligatiestrategieën van Robeco. Daarnaast wordt het ook gebruikt om de landenwegingen in de S&P ESG Sovereign Bond Index Family vast te stellen. Meer informatie is te vinden onder de resultaten.

Hoogste 20

Hoogste 20

Laagste 20

Laagste 20

Laatste update: April 2023

Hoe berekenen we de score?

De ESG-score voor landen is gebaseerd op 50 indicatoren, gebundeld in 15 criteria. Vier daarvan hebben betrekking op het milieu (met een weging van 30%), vijf op maatschappelijke factoren (30%) en zes op bestuurlijke factoren (40%). De scores lopen uiteen van 1 tot 10, waarbij 10 de hoogste score is en 1 de laagste.

Het doel van de ESG-score voor landen is om landen met elkaar te vergelijken aan de hand van verschillende ESG-eigenschappen die in onze ogen belangrijk en financieel relevant zijn voor beleggers. De ESG-score wordt berekend voor een universum van 150 landen, waarvan er 23 zijn aangemerkt als ontwikkelde economie en 127 als opkomende markt of ontwikkelingsland.

Klimaat en energie

De score voor klimaat en energie geeft een beoordeling weer van de prestaties van een land in de strijd tegen de klimaatverandering en het stimuleren van hernieuwbare energie. De klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor het milieu, de mensen en de wereldeconomie. Warmer weer, een stijgende zeespiegel en de toename van extreme weersomstandigheden hebben een negatieve impact op de volksgezondheid, het levensonderhoud, de productiviteit en de basisinfrastructuur. Ook verschillende economische sectoren worden erdoor geraakt, zoals landbouw, bosbouw, visserij en toerisme. Zo draagt de klimaatverandering bij aan inkomensdaling, de verspreiding van armoede, een toename van onvrijwillige migratie en mogelijk zelfs sociaal-politieke conflicten, wat de noodzaak voor daadkrachtige klimaatactie onderstreept.

Milieurisico

Alle landen zijn in verschillende mate blootgesteld aan klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en natuurrampen, zoals cyclonen, aardbevingen, overstromingen, bosbranden, hittegolven, orkanen, stormen, tyfoons, vulkaanuitbarstingen, etc. Dit criterium beoordeelt de impact van zulke gebeurtenissen, waarbij wordt gekeken naar zowel sterfgevallen als economische verliezen. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de beschikbaarheid en productie van goederen en diensten, en kunnen dus negatieve macro-economische effecten tot gevolg hebben, zoals inflatie, een groeivertraging, exportverliezen of problemen met het aflossen van schulden.

Mensen- en arbeidsrechten

Mensenrechten hebben in wezen invloed op ieder gebied van menselijk handelen. Ze omvatten burgerrechten en politieke rechten, die betrekking hebben op het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke leven. Vrijheidsrechten en participatierechten strekken zich ook uit over het culturele, economische en maatschappelijke domein, met onder meer het recht op toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk. Hoewel het precieze effect van fundamentele mensenrechten op de economische groei nog altijd een punt van discussie is, lijken vrijheids-, participatie- en eigendomsrechten en de gelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorg wel een positieve impact te hebben op de groei. Naarmate de kansen van individuen toenemen, hebben ze meer vrijheid en maken ze beter gebruik van hun capaciteiten en middelen, wat een positief totaaleffect heeft op de economie als geheel.

Maatschappelijke onrust

Onderzoek wijst uit dat het risico van gewelddadige protesten, rellen en maatschappelijke onrust groter is in landen die achterblijven qua economische ontwikkeling. Onderontwikkeling zal eerder leiden tot maatschappelijke onrust, die over het algemeen afneemt bij een structurele economische groei en een toenemende mate van geluk. Maatschappelijke conflicten kunnen op hun beurt hoge economische en maatschappelijke kosten met zich meebrengen en overheidsinstanties verzwakken. Daarnaast leiden ze tot meer onzekerheid, zorgen ze voor politieke instabiliteit en schaden ze de economische groei.

Corruptie

Corruptie komt voor in veel verschillende vormen en kan uiteenlopende gevolgen hebben voor de economie, het politieke klimaat en de samenleving als geheel, doordat het vertrouwen in de overheid en de rechtsorde erdoor wordt geschaad. Op economisch vlak kan corruptie een negatieve impact hebben op de groei, omdat het ondernemersklimaat erdoor wordt aangetast. Bovendien zorgt corruptie voor hogere kosten, teruglopende investeringen en belastinginkomsten, meer overheidsuitgaven aan projecten die gevoelig zijn voor steekpenningen, en een lagere kwaliteit van publieke goederen en diensten.

Instanties

Onderzoek wijst uit dat institutionele organisaties een grote stempel drukken op de economische ontwikkeling en groei van een land. Zo zijn de bescherming van eigendomsrechten, doeltreffende rechtshandhaving, een efficiënt overheidsapparaat, burgerrechten en vele vergelijkbare normen sterk gecorreleerd met een superieure economische prestatie. Dat komt door de positieve impact van sterke instellingen, die zorgen voor lagere transactiekosten en voor minder risico en onzekerheid. Bovendien stimuleren ze de investeringen en het rendement op investeringen, waarmee ze waarschijnlijk zorgen voor hogere inkomsten.

Politiek risico

Politiek risico is breed en kent vele aspecten. Denk aan regeringspolitiek, het politieke en electorale systeem, en de aanwezigheid van een controlemechanisme. Er is zonder meer een sterk verband tussen het politieke klimaat en de economische ontwikkeling. Bedrijven, financiële markten en de economie als geheel worden immers beïnvloed door uiteenlopende politieke beslissingen, bijvoorbeeld over belastingen, overheidsuitgaven, regelgeving, fiscaal en monetair beleid, toezicht op de wisselkoers en beleggingen, arbeidswetten, handelsbeleid en -tarieven, of milieuwetten.