belgiumnl
De meest duurzame landen – RobecoSAM Country Sustainability Ranking
Sustainability research

De meest duurzame landen – RobecoSAM Country Sustainability Ranking

De RobecoSAM Country Sustainability Ranking is een uitgebreid raamwerk om te beoordelen hoe landen presteren op een groot aantal ESG-criteria.

Onze duurzaamheidsanalyse voor landen richt zich op ESG-factoren zoals vergrijzing, corruptie, instanties en milieurisico's, die allemaal langdurig van aard zijn, en geeft daardoor een breder beeld van de sterke en zwakke punten van een land dan een traditionele beoordeling van het landenrisico. In combinatie met standaardratings voor staatsobligaties zijn de ESG-landenscores een krachtige tool om de risicoanalyse voor staatsobligaties te verbeteren. Beleggers kunnen daardoor beter onderbouwde beleggingsbeslissingen nemen.

De RobecoSAM Country Sustainability Ranking onderwerpt 150 landen, zowel opkomende als ontwikkelde, aan een analyse en wordt ieder halfjaar bijgewerkt. Het inzicht dat de beoordelingen en scores verschaffen, wordt meegenomen in het beleggingsproces voor de staatsobligatiestrategieën van Robeco. Daarnaast wordt het ook gebruikt om de landenwegingen in de S&P ESG Sovereign Bond Index Family vast te stellen. Meer informatie is te vinden onder de resultaten.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact

Laatste update: April 2021

Bestuur
Milieu

Hoe berekenen we de score?

De ESG-score van een land wordt gebaseerd op 40 onderliggende indicatoren, die factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur meten. De gegevens worden gekwantificeerd, gewogen en systematisch samengevoegd tot 15 ruimere criteria, die resulteren in een score voor de dimensies milieu, maatschappij en bestuur. De uiteindelijke landenscore wordt berekend door de scores van de drie ESG-dimensies bij elkaar op te tellen op basis van de volgende wegingen: milieu 20%, maatschappij 30% en bestuur 50%. Het onderzoek en de datasets zijn afkomstig van een groot aantal gerenommeerde instellingen en bronnen. Ieder land krijgt voor zijn prestaties een score tussen 1 (de laagste score) en 10 (de hoogste score).

Het doel van de score is om landen met elkaar te vergelijken aan de hand van ESG-indicatoren die in onze ogen belangrijk en relevant zijn voor beleggers.

Hieronder beschrijven we een aantal soorten ESG-criteria die worden gebruikt in de beoordeling van landen. We leggen uit waarom deze criteria relevant zijn voor het evalueren van de economische performance van een land en daarmee dus ook voor het onderbouwen van beleggingsbeslissingen.

Milieurisico

Alle landen zijn in verschillende mate blootgesteld aan klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en natuurrampen (zoals cyclonen, tyfoons, aardbevingen, overstromingen, bosbranden en hittegolven). De criteria voor milieurisico beoordelen de impact van zulke gebeurtenissen, waarbij wordt gekeken naar zowel sterfgevallen als economische verliezen. Milieurampen kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de beschikbaarheid en productie van goederen en diensten in een land. Dat kan negatieve macro-economische effecten tot gevolg hebben, zoals inflatie, een groeivertraging, exportverliezen en/of problemen met het aflossen van schulden.

Milieutoestand

Een hoogwaardige en diverse natuurlijke omgeving heeft een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van mensen. Het ontginnen van rijke natuurlijke hulpbronnen kan de economische ontwikkeling ondersteunen, fiscale en exportinkomsten opleveren, en dus de economische groei stimuleren. Aan de andere kant kan overexploitatie leiden tot milieuschade, een afname van de biodiversiteit en inkrimping van natuurlijke leefgebieden. Deze effecten vormen op hun beurt een bedreiging voor natuurlijke ecosystemen. Ze reduceren natuurlijke hulpbronnen en belemmeren een duurzame economische ontwikkeling op de lange termijn.

Vergrijzing

Een snel vergrijzende bevolking brengt grote uitdagingen met zich mee voor een economie. Een krimpende beroepsbevolking kan naast een tekort aan arbeidskrachten ook leiden tot lagere kapitaalinvesteringen en het economische groeipotentieel van een land beperken. Bovendien vallen de belastinginkomsten dan waarschijnlijk lager uit, stijgen de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg en pensioenen, loopt de staatsschuld op, en nemen de fiscale lasten toe.

Maatschappelijke onrust

Onderzoek wijst uit dat het risico van gewelddadige protesten, rellen en maatschappelijke onrust groter is in landen die achterblijven qua economische ontwikkeling. Onderontwikkeling zal eerder leiden tot maatschappelijke onrust, die over het algemeen afneemt bij een structurele economische groei en een toenemende mate van geluk en welzijn. Maatschappelijke conflicten kunnen op hun beurt hoge economische en maatschappelijke kosten met zich meebrengen en overheidsinstanties verzwakken. Daarnaast leiden ze tot meer onzekerheid, zorgen ze voor politieke instabiliteit en schaden ze de economische groei.

Corruptie

Corruptie bestaat in veel verschillende vormen, maar ongeacht de vorm is corruptie altijd slecht voor het vertrouwen in de regering, overheidsinstanties en de rechtsorde – met desastreuze gevolgen. Het ondermijnen van het institutionele raamwerk van een land kan het hele politieke klimaat ontwrichten, het wetgevingsproces belemmeren, de verdeeldheid versterken en maatschappelijke eenheid beletten. Daarnaast kan corruptie een negatieve impact hebben op het ondernemingsklimaat, omdat de kosten stijgen en de inefficiëntie toeneemt als overheidsuitgaven aan projecten worden toegekend dankzij steekpenningen en oneerlijke aanbestedingspraktijken. Deze hogere kosten en verminderde efficiëntie leiden tot publieke goederen en diensten van lagere kwaliteit en tot lagere investeringen en belastinginkomsten.

Instanties

Onderzoek wijst uit dat instanties een grote stempel drukken op de economische ontwikkeling en groei van een land. Zo zijn de bescherming van eigendomsrechten, doeltreffende rechtshandhaving, een efficiënt overheidsapparaat, het verdedigen van burgerrechten en vele vergelijkbare normen sterk gecorreleerd met een superieure economische prestatie. Effectief geleide en robuuste instanties beperken de risico's en onzekerheden (door informatieasymmetrieën weg te werken en toe te zien op de naleving van contracten) en verlagen de transactiekosten in een economie. Dat heeft dan weer een stimulerend effect op de investeringen, het rendement op investeringen en de inkomsten van de staatskas.

Politiek risico

Politiek risico is breed en kent vele aspecten. Denk aan regeringspolitiek, het politieke en electorale systeem, en de aanwezigheid van een controlemechanisme tussen politieke eenheden. Er is een sterk verband tussen het politieke klimaat in een land en zijn economische ontwikkeling. Bedrijven, financiële markten en de economie als geheel worden immers beïnvloed door uiteenlopende politieke beslissingen, bijvoorbeeld over belastingen, overheidsuitgaven, regelgeving, fiscaal en monetair beleid, toezicht op de wisselkoers en beleggingen, arbeidswetten, handelsbeleid en -tarieven, en milieuwetten.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord