netherlandsnl
SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector

SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector

26-11-2020 | SI Opener
De modesector is door zijn cyclische karakter hard getroffen door de Covid-19-pandemie. Die heeft niet alleen impact op de kledingmerken zelf, maar ook op hun toeleveringsketens. De gemiddelde marktkapitalisatie van de sector is in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 40% gekelderd, veel meer dan die van de algemene aandelenmarkt. Door de pandemie kijken beleggers meer naar de manier waarop ondernemingen omgaan met hun werknemers, klanten en toeleveranciers. 1
 • Masja Zandbergen - Albers
  Masja
  Zandbergen - Albers
  Head of sustainability Integration
 • Laura Bosch Ferreté
  Laura
  Bosch Ferreté
  Sustainable Investing Specialist

In het kort

 • Verschillende fabrikanten zijn niet betaald voor lopende of voltooide orders
 • Engagement vestigt de aandacht op arbeidsnormen in het ketenbeheer
 • Twee uitdagingen zijn de beschikbaarheid van gegevens en een lange relatie opbouwen met toeleveranciers

Impact van Covid-19 vanuit beleggingsoogpunt

In ons beleggingsonderzoek richten wij ons op de meest materiële kwesties in iedere sector. Daarbij komen voor de kledingsector arbeidsomstandigheden en ketenbeheer naar voren als twee van de zes belangrijkste kwesties.

De omvang van impact afgezet tegen de waarschijnlijkheid, in de kledingsector. Bron: Robeco SI Research.

Sommige ondernemingen in de kleding- en textielsector beheren zelf hun eigen fabrieken, maar meestal besteden ze dit deels uit aan hun netwerk van leveranciers. Ondernemingen met eigen fabrieken dragen zelf de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek en de naleving van arbeids- en mensenrechten.

Bij het uitbesteden van de productie kiezen ondernemingen over het algemeen voor leveranciers uit landen waar de directe kosten het laagst zijn. In zulke landen laten de regelgeving en de naleving van de bescherming van arbeiders echter vaak te wensen over. Leveranciers zijn vaak sterk afhankelijk van het aanbestedende kledingbedrijf en zijn genoodzaakt toe te geven aan prijsdruk – twee factoren die de kans op slechtere arbeidsomstandigheden vergroten. Het loon van arbeiders in de toeleveringsketen ligt vaak ver onder het geschatte leefbaar loon, waardoor er veel te veel op de armoedegrens leven.

Om een veerkrachtige en concurrerende toeleveringsketen te creëren moeten fabrikanten van kleding, accessoires, luxegoederen, schoenen en textiel zorgen voor een evenwicht tussen commerciële eisen (zoals kwaliteit, kosten en levertijd) en bredere maatschappelijke kwesties (zoals impact op het milieu, maatschappelijke overwegingen en zakelijke activiteiten). Ondernemingen die hier een effectief beleid voor hanteren, kunnen hun reputatie- en operationele risico en de kans op strenger toezicht verkleinen.

Ondernemingen met een transparante toeleveringsketen versterken hun maatschappelijke license to operate en het imago van hun merk. Effectieve due diligence in de gehele toeleveringsketen is essentieel om te identificeren waar het risico van arbeidskwesties het hoogst is. Deze beoordeling moet een opmaat zijn voor concrete maatregelen om problemen te voorkomen of in te dammen. Vervolgens moet de effectiviteit van deze maatregelen steeds opnieuw beoordeeld worden.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Impact van Covid-19 vanuit maatschappelijk oogpunt

Verschillende kledingmerken en -winkels hebben orders geannuleerd of uitgesteld, omdat vanwege de pandemie over de hele wereld winkels hun deuren moesten sluiten en de inkomsten drastisch zijn teruggelopen. Fabrieken in producerende landen hebben grote moeite het hoofd boven water te houden door het teruglopende aantal orders. Alleen al in Bangladesh, de op een na grootste kledingexporteur ter wereld, zijn producenten meer dan EUR 2,7 miljard aan betalingen misgelopen voor orders die al geproduceerd of afgenomen waren.

Arbeiders in lagelonenlanden zijn het zwaarst getroffen, omdat een robuust systeem voor sociale zekerheid ontbreekt in deze landen. Deze arbeiders zijn meer blootgesteld aan plotselinge ontslagen, een gebrek aan ontslagvergoedingen, en beperkte sociale zekerheid en zorgverzekeringen.

We pakken deze uitdagingen aan via engagement

Voor onze engagementactiviteiten in de kledingsector slaan we de handen ineen met andere financiële instellingen via het Platform Living Wage Financials (PLWF). Dit platform is een alliantie van 15 voornamelijk Nederlandse financiële instellingen, met een gezamenlijk beheerd vermogen van EUR 2,6 biljoen. Het streeft ernaar de omstandigheden te verbeteren in de productiesector voor kleding, die sterk afhankelijk is van laagbetaalde arbeiders. Het platform bestaat nu een aantal jaar en heeft zijn waarde bewezen tijdens de pandemie.

Zo hebben we de ondernemingen in onze portefeuilles in de eerste helft van het jaar een brief gestuurd met het verzoek verantwoord om te gaan met de Covid-19-crisis, in de gehele toeleveringsketen. De belangrijkste punten in die brief waren financiële terughoudendheid, de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers, en de bescherming van de rechten van arbeiders in de gehele toeleveringsketen. We stimuleerden de ondernemingen waarin we beleggen om zich aan te sluiten bij sectorbrede initiatieven van verschillende belanghebbenden om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen.

Daarnaast heeft de International Labor Organization (ILO) een ‘Call to Action in the Garment Sector’ gepresenteerd. Wereldwijde merken, fabrikanten, vakbonden en andere belanghebbenden kunnen zich publiekelijk achter deze verklaring scharen. Die dient als katalysator om ervoor te zorgen dat fabrikanten de economische verstoring door de pandemie overleven en om het inkomen, de gezondheid en werkgelegenheid van arbeiders in de kledingsector te beschermen. Het PLWF heeft publiekelijk zijn steun uitgesproken voor dit initiatief, samen met meer dan 100 andere belanghebbenden.

Belangrijkste bevindingen van ons jaarlijkse onderzoek naar leefbaar loon

Een heel belangrijk aspect van onze engagementactiviteiten via het PLWF, is de jaarlijkse beoordeling of de ondernemingen in onze portefeuilles de betaling van een leefbaar loon in de gehele toeleveringsketen bespoedigen. De leden van de Garment and Footwear-werkgroep, voorgezeten door Robeco, hebben 29 ondernemingen beoordeeld en de resultaten openbaar gemaakt op deze website.

Uit de resultaten blijkt dat het belang van een leefbaar loon steeds meer verankerd raakt in de sector. De grootste uitdaging is het dichten van de kloof tussen de toezeggingen van ondernemingen en hun daadwerkelijke acties in de praktijk. Ondanks de algemene overtuiging dat het leefbaar loon omhoog moet, had geen van de beoordeelde ondernemingen een adequate procedure om de volledige betaling van een leefbaar loon te garanderen, niet voor de eigen activiteiten en niet voor de toeleveringsketen.

Deze onderzoeksresultaten, en de informatie die we hebben verzameld tijdens onze engagement over arbeidskwesties en problemen in de toeleveringsketen, nemen we mee in onze beleggingsbeslissingen voor de kleding- en retailsector. Die beschouwen we namelijk als materiële kwesties.

Een mooi voorbeeld is de beleggingscase voor een grote doe-het-zelfzaak. Ons gesprek over de arbeidsomstandigheden binnen de onderneming was belangrijk voor de portefeuillemanager van de RobecoSAM-strategie gericht op gendergelijkheid. Covid-19 had een positief effect op de omzet van de onderneming, die flink steeg doordat mensen meer tijd hadden voor klussen in en om het huis. Het verloop van de medewerkers in de winkels, waaronder veel arbeidsmigranten en vrouwen, was echter groot. We zijn met de onderneming in gesprek gegaan over een manier om het personeelsbestand te beheren met gelijke kansen voor medewerkers in verschillende functies – een belangrijke factor in de RobecoSAM Gender Equality Score.

Een ander voorbeeld is onze engagement met twee kledingbedrijven, die belangrijke belangen vormen in onze fondsen gericht op consumententrends. Beide ondernemingen laten best practices zien binnen het segment waarin ze actief zijn (sportkleding/luxegoederen), wat leidt tot een positieve score voor ESG-integratie in de beleggingscase. En dat ondersteunt de onderbouwing om deze ondernemingen in de portefeuille te houden.

Ondernemingen moeten toezeggingen omzetten in echte verbeteringen

De sector toont steeds meer toewijding om al deze problemen op te lossen, maar op het gebied van implementatie is er nog veel werk aan de winkel. Wat betreft de toeleveringsketens voor kleding en het betalen van een leefbaar loon, moeten verschillende uitdagingen aangepakt worden. Om te beginnen moet de beschikbaarheid van gegevens verbeteren, zodat ondernemingen meer inzicht hebben in de lonen die leveranciers betalen en hoe die zich verhouden tot de benchmarks voor een leefbaar loon.

Daarnaast is het belangrijk dat merken kiezen voor een duurzame manier van werken, door een langdurige relatie op te bouwen met leveranciers. Ze kunnen de arbeidskosten in hun aanbestedingen dan beter verantwoorden. Ook moet er een maatschappelijke dialoog plaatsvinden om vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsovereenkomsten veilig te stellen, waarmee hogere lonen afgedwongen kunnen worden. Hier komt weer het belang van sectorbrede samenwerking om de hoek kijken, niet alleen tussen merken, fabrikanten en arbeiders, maar ook met regeringen en andere belanghebbenden. Die kunnen gezamenlijk vaart zetten achter de structurele veranderingen die nodig zijn in de sector.

Tot slot is het belangrijk om de rest van de kledingsector mee aan boord te krijgen. Wetgeving die duediligenceonderzoek naar mensenrechten verplicht stelt, kan de veerkracht van de toeleveringsketen echt verbeteren. In Nederland zien we al dat wetgevers voorbereidingen treffen om zo’n voorstel in te dienen bij het parlement. Dat is een positieve ontwikkeling. We hopen dan ook dat andere landen dit goede voorbeeld snel zullen volgen.

1 McKinsey: The state of fashion 2020: Coronavirus update
2 Ga voor meer informatie over het Platform Living Wage Financials naar https://www.livingwage.nl/
3https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm

SI Opener
SI Opener
Zien is geloven.
Lees alle artikelen