By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Integratie van ESG-factoren: een betere maatstaf voor kredietrisico

28-10-2013 | Visie | Edith Siermann Sustainability Investing (SI) biedt de belegger een dubbel voordeel: het stelt hem in staat te bepalen welke bedrijven tot de toekomstige outperformers gaan behoren omdat zij al druk bezig zijn hun bedrijf opnieuw uit te vinden, en bovendien langetermijnrisico's te vermijden lang voordat deze zijn ingeprijsd in de waarderingen. Een recente studie van RobecoSAM heeft de relatie onderzocht tussen risicoreductie en SI als het gaat om kredietrisico van banken. Dit leverde opnieuw overtuigend bewijs voor de integratie van ESG.

Een wereld die onder acute economische, sociale en milieudruk staat, heeft een financieel stelsel nodig dat de noodzakelijke oplossingen kan financieren om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid voor de lange termijn op te pakken. Banken hebben een gezonde basis nodig om besluiten te kunnen nemen over geld uitlenen en beleggen. En ze moeten hun geloofwaardigheid zien terug te krijgen om effectief aan hun economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid te voldoen. Volgens de Edelman Trust Barometer van 2012 is het vertrouwen in banken gedaald van 56 procent in 2008 tot 40 procent in 2012.

Rekenen op duurzaamheid, waarde toevoegen voor de belegger
Een nieuwe studie van RobecoSAM in samenwerking met de Italiaanse bank Monte dei Paschi geeft aan, dat een bank door duurzaamheidsfactoren in zijn leen- en beleggingsbeslissingen te integreren de kapitaalkosten kan verlagen, vertrouwen kan terugwinnen en grotere waarde voor de belegger kan toevoegen voor de lange termijn. In de studie worden duurzaamheidsgegevens getoetst op hun financiële relevantie door het verband te onderzoeken tussen een aantal geselecteerde duurzaamheidscriteria en het kredietrisico in de bankensector, zoals gemeten door het percentage slechte leningen van banken en de spreads van credit default swaps (CDS).

“Wat kunnen duurzaamheidsgegevens ons zeggen over de financiële prestaties van een bank in de toekomst?” is een centrale vraag in de analyse. “Heel veel” is het antwoord. “Zeer duurzame” banken noteren in de loop der tijd vaak minder probleemleningen. Dit heeft natuurlijk positieve gevolgen voor de kapitaalkosten van de bank en het vermogen om voor zijn beleggers toegevoegde waarde te creëren.

Focus op financiële risicofactoren en reputatierisico's
De studie “Using Sustainability Scores to Assess Credit Risk Factors in the Banking Sector” maakt gebruik van informatie die rechtstreeks aan RobecoSAM is verstrekt door de bedrijven die aan zijn jaarlijkse Corporate Sustainability Assessment (CSA) deelnemen. Voor de studie hebben analisten van RobecoSAM tien CSA-vragen over een aantal duurzaamheidsfactoren gekozen die te maken hebben met de kwaliteit van de kredietportefeuille en de balans van de bank en daarmee van invloed kunnen zijn op de kredietwaardigheid van de bank. De vragen gaan over de screening- en evaluatieprocedures van banken om potentiële cliënten te selecteren en projecten te financieren. In de vragen wordt bijvoorbeeld nagegaan in welke mate de bank criteria op het gebied van milieurisico heeft opgenomen in zijn risicobeoordelingen, uitleen- en investeringsbeleid.

Dit komt doordat de milieuprestaties van de cliënten van een bank ook een scala aan potentiële risico’s vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een vermindering van de waarde van het eigendom dat als onderpand is genomen en het feit dat een debiteur geen betalingen kan doen als gevolg van boetes of wettelijke aansprakelijkheid.

Effecten van klimaatverandering op de klant
Bij de analyse is ook naar bewijs gezocht dat er bij de risicobeoordeling van de bank en het leen- en prijsstellingsbeleid rekening is gehouden met de effecten van klimaatverandering op de klanten. Hierbij gaat het zowel om regelgeving als potentiële kosten die verband houden met het tegengaan van de klimaatverandering en de aanpassing eraan. De banken zijn onderzocht op beleidsmaatregelen, procedures, training en instrumenten die het risico op witwaspraktijken of activiteiten om terrorisme te financieren zo klein mogelijk maken. Die kunnen immers in potentie een grote (negatieve) impact hebben op de financiën en de reputatie. Daarnaast zijn activiteiten over het uitlenen van geld en financieringen geëvalueerd om te bepalen of er specifieke beleidsmaatregelen of richtlijnen zijn die de blootstelling aan controversiële kwesties regelen. Dergelijke kaders zijn van essentieel belang omdat consumentenactivisme in reactie op omstreden activiteiten van een bedrijf het vermogen van dat bedrijf om zijn leningen af te betalen in gevaar kan brengen. Ook kan het tot hogere kosten leiden of tot reputatieschade voor zowel de klant als de bank.

Informatievoorsprong door beter inzicht
Uit de studie bleek een duidelijke correlatie tussen hoge duurzaamheidsscores en minder probleemleningen op de lange termijn en lagere spreads van credit default swaps, wat aangeeft dat de risicoscore van een bank op duurzaamheid kan worden gebruikt om het toekomstige kredietrisico te voorspellen. Als duurzaamheidsgegevens worden gecombineerd met traditionele modellen over kredietrisico kunnen duurzaamheidsgegevens als gevolg daarvan de voorspellende en verklarende kracht van traditionele risico- en rendementsmodellen met meerdere factoren aanzienlijk verbeteren. Dit geeft beleggers een belangrijke voorsprong als zij overwegen in aandelen of schulden van de bank te beleggen.

Onderzoeksmethode
De studie “Using Sustainability Scores to Assess Credit Risk Factors in the Banking Sector” heeft betrekking op gegevens van 2007-2011 die zijn verzameld als onderdeel van de jaarlijkse CSA van RobecoSAM. Deze beoordeling bestaat uit ongeveer 80 tot 120 vragen om financieel relevante economische, milieu- en sociale factoren te onderzoeken. De studie heeft geen gebruik gemaakt van de totaalscores op duurzaamheid die zijn afgeleid van de algehele beoordeling, maar heeft in plaats daarvan scores gebruikt op de vragen met betrekking tot tien criteria die als het meest relevant worden beschouwd voor de beoordeling van het kredietrisico van de bank.

De analyse is gericht op de hoogte van de respectieve correlaties tussen de gecombineerde scores en de twee afhankelijke variabelen (het percentage probleemleningen en de hoogte van de CDS-spreads). Dergelijke informatie is zeer nuttig om de aannamen van analisten over langetermijnverliezen op leningen in hun model te sturen, maar zij wordt ook weerspiegeld in het risicoprofiel van de bank zoals gemeten door de kapitaalkosten.

De tien criteria die in de analyse worden gebruikt, hebben betrekking op de volgende duurzaamheidsonderwerpen:

  1. risicobeheer op milieugebied (1 vraag)
  2. management van intellectueel kapitaal en innovatiecapaciteiten in verband met risicobeheer op milieugebied en klimaatverandering (2 vragen)
  3. goed bestuur inzake klimaatverandering en risicobeheer (4 vragen)
  4. beleidsmaatregelen en procedures voor misdaadpreventie (1 vraag)
  5. beleidsmaatregelen en implementatie van richtlijnen die de blootstelling aan controversiële kwesties regelen (2 vragen)

Deel deze pagina: