By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Country Sustainability Rankings – om het beeld compleet te krijgen

31-10-2013 | Visie | Edith Siermann De wereldwijde financiële crisis heeft een heftige discussie op gang gebracht of met alléén financiële ratings de economische stabiliteit van een land kan worden voorspeld. Robeco heeft samen met RobecoSAM een methode ontwikkeld die duurzaamheidsgegevens integreert in de credit rating van een land. Dit levert een beter beeld op van de kredietwaardigheid van een land, waardoor beleggingsbeslissingen beter gefundeerd zijn.

De Griekse ramp kon zelfs met conventionele maatstaven worden voorzien. Maar hoe zit dat met de problemen rond de tekorten in Frankrijk of Japan? Frankrijk kreeg al slechte duurzaamheidsscores van RobecoSAM lang voordat de bekende ratingbureaus het land hadden afgewaardeerd vanwege de onhoudbare overheidsfinanciën. Japan scoorde echter veel beter in de duurzaamheidsranglijst dan zijn credit ratings deden vermoeden. Dit duidt op de mogelijkheid van een herbeoordeling in de toekomst. Dit zijn slechts twee voorbeelden van hoe complex de beoordeling van individuele landen kan zijn en wat de toegevoegde waarde is van een duurzaamheidsbeoordeling van een land.

De onderliggende krachten achter verandering blootleggen
Net als de duurzaamheidsbeoordelingen van bedrijven zijn beoordelingen van landen op duurzaamheid een aanvulling op de traditionele financiële analyse. De focus ligt namelijk op de belangrijkste factoren die een langdurige financiële en economische impact hebben, maar misschien niet worden meegenomen in kredietbeoordelingen voor de korte termijn. Deze factoren kunnen variëren van de investeringen die een land doet in moderne infrastructuur tot de energiemix en maatschappelijke stabiliteit van een land.

Zo legt een land dat investeert in onderwijs en onderzoek stimuleert naar hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie en goed bestuur in praktijk brengt, de grondslag voor een positieve economische ontwikkeling in de toekomst. Het vermogen om pijnlijke, maar noodzakelijke hervormingen door te voeren omdat er een sterk sociaal klimaat is, is een andere factor die een positief effect heeft op hoe een land het op de lange termijn doet en daarmee ook op zijn kredietwaardigheid. Omgekeerd geldt dat een land dat geen rekening houdt met de uitputting van natuur-ijke hulpbronnen en met de maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst niet succesvol zal zijn.

Een duurzaamheidsanalyse voor landen waarbij deze factoren worden meegenomen, kan als een waardevolle extra bron van informatie dienen voor beleggers en financiële dienstverleners die het werkelijke langetermijnpotentieel van een land willen meten.

Een gestructureerde benadering
Robeco is, in een poging om duurzaamheids-overwegingen in een groeiende reeks effectenklassen te integreren en getriggerd door het uitbreken van de financiële crisis, al in 2008 begonnen met intern onderzoek naar duurzaamheid op landenniveau. De experts van Robeco in Rotterdam en Zürich hebben een benadering ontwikkeld die de duurzaamheidsprofielen van landen beoordeelt op basis van belangrijke factoren op het gebied van maatschappij, milieu, economie en goed bestuur (zie tabel). Dit doen ze door de ervaring van het bedrijf met het managen van de schuldenstrategieën van overheden te combineren met de uitgebreide expertise van RobecoSAM op het gebied van duurzaamheidsbeoordelingen.

Deze analyse heeft betrekking op in totaal 59 afzonderlijke landen, waaronder alle OESO-landen en een aantal belangrijke opkomende markten. Zij heeft betrekking op de middellange en lange termijn en is hoofdzakelijk gericht op factoren met een indirect effect op het vermogen van een staat om zijn schulden af te betalen of kapitaal aan te trekken.

Deze bottum-upanalyse is gebaseerd op gegevens die zijn verkregen van geloofwaardige externe bronnen zoals de Wereldbank, de Verenigde Naties en het World Economic Forum. De gegevens moeten beschikbaar zijn voor een breed scala aan landen en moeten redelijkerwijs de kredietwaardigheid van landen op de middellange termijn beïnvloeden. Waar nodig zijn de absolute gegevens omgezet in beoordelingen om te garanderen dat de methode consistent is met die bij kredietbeoordelingen. Het proces dat wordt gebruikt om duurzaamheidsindicatoren te wegen, wordt tweemaal per jaar herzien.

Informatievoorsprong voor beleggers in staatsobligaties
Na een lange periode van relatief stabiele spreads van credit default swaps (CDS) bleek uit een regressieanalyse van RobecoSAM dat er een negatieve correlatie bestaat tussen de duurzaamheidsscore van landen en CDS-spreads tijdens de afgelopen jaren van toegenomen risicoaversie. Met andere woorden: hoe hoger de duurzaamheidsscore, des te lager de risicoverzekeringspremie van het land is in deze risicomijdende omgeving. Het eerste bewijs bevestigt dat een combinatie van traditionele kredietwaardigheidsbeoordelingen en de informatie uit de rangordes van landen op duurzaamheid een krachtig instrument is om de risicoanalyse van landen te verbeteren.


Dieper graven: twee voorbeelden
Een blik op twee casestudy’s van landen laat zien dat landenrangordes op duurzaamheid toege-voegde waarde kunnen hebben door beleggers te wijzen op risico’s en kansen op de middellange en lange termijn die niet worden weerspiegeld in conventionele kredietbeoordelingen.

Slechte kandidaat: Frankrijk
Frankrijk is een goed voorbeeld van een land waarvan RobecoSAM's Country Sustainability Ranking beleggers zou wijzen op risico’s die niet worden weerspiegeld in de huidige rating in nationale valuta van AA+ van S&P van het land. Frankrijk geeft steevast te veel uit en heeft sinds de jaren zeventig een tekort. In 2011 had het land de op een na hoogste overheidsuitgavenquote van alle OESO-landen. De duurzaamheidsanalyse van RobecoSAM laat drie pijnpunten zien: zwakke indicatoren met betrekking tot het openbaar bestuur; enorme en constant stijgende tekorten in het pensioen- en gezondheidszorgstelsel van het land en de zeer omvangrijke kosten van het overheidspersoneel; en twijfels over de bereidheid en het vermogen van de huidige regering om de noodzakelijke bezuinigingen op de pensioenen en in de gezondheidszorg door te voeren en het aantal werknemers in de publieke sector terug te dringen.

Goede kandidaat: Japan
Op het eerste gezicht lijkt de situatie van Japan de huidige valutarating van AA- van S&P te ondersteunen. Na twee grote schokken – de wereldwijde financiële crisis en de aardbeving voor de kust van Tohoku – is Japan voor de derde keer in vijf jaar in een recessie beland.
De overheidsschuldquote, die twee decennia lang gestaag is gestegen, bedraagt nu meer dan 200% van het BBP. Op basis van de duurzaamheidsanalyse van RobecoSAM kan echter een wat zonniger beeld worden geschetst, dat is gebaseerd op een bijzondere eigenschap waarmee Japan zich onderscheidt van andere landen: het internationale concurrentievermogen van
de private sector en de zeer goede werkethos van de beroepsbevolking. Dit kan erop wijzen dat er in de toekomst een herbeoordeling in zit. Er moeten echter verdere analyses worden gedaan om ervoor te zorgen dat de Japanse overheid haar financiële problemen aanpakt zonder het concurrentievermogen van haar private sector te verstikken, bijvoorbeeld door de belastingen flink te verhogen.

Deel deze pagina: