By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

“We kijken naar het verhaal achter de landenscores”

21-06-2013 | Interview | Johan Duyvesteyn, CFA, Rikkert Scholten De financiële crisis van 2008/2009 was een eyeopener. De klassieke analyse van fundamentele data schoot in deze roerige periode tekort bij de inschatting van landenrisico’s. Voor Robeco was dit aanleiding om landen op een andere manier in kaart te brengen.

De overtuiging dat de analyse van duurzaamheidscriteria bijdraagt aan betere beleggingsbeslissingen heeft geleid tot RobecoSAM’s Country Sustainability Ranking. Rikkert Scholten en Johan Duyvesteyn, respectievelijk portfolio manager Fixed Income en researcher Quantitative Strategies, leggen uit wat de toegevoegde waarde is van de door hen ontwikkelde landenscores.

Wat is het doel van de Country Sustainability Ranking?
Rikkert Scholten: “Ons doel is om te komen tot een beter beleggingsproces. We willen meer kennis vergaren over landen, meer dan alleen het landenrisico in beeld brengen zoals de bekende ratingbureaus doen. Door scherp te kijken naar onze eigen duurzaamheidscriteria zien we beter wat in landen de risico’s zijn, en waar kansen liggen.

duyvesteyn-scholten.jpg
Johan Duyvesteyn (links) en Rikkert Scholten

Is er ook een ideële doelstelling?
RS: “Het moet bijdragen aan de kwaliteit van het beleggingsproces, dat staat voorop. Maar het valt grotendeels samen. We zien dat als overheden zich netjes gedragen, ze ook goed scoren in onze systematiek. Wij kijken breder dan de traditionele opvatting van duurzaamheid. Dus niet alleen naar milieuaspecten en mensenrechten, maar ook naar bijvoorbeeld hoe de overheid in een land omgaat met de vergrijzing of hoe het concurrentievermogen van een land zich ontwikkelt. Niet alleen de CO2-uitstoot in een land is relevant, maar ook de afhankelijkheid van buitenlandse energie omdat deze een land kwetsbaar maakt. Of, om een ander voorbeeld te geven, we kijken of een overheid in staat is om belastingen te innen. Dit omdat dit van belang is voor de financiële gezondheid van een land op de langere termijn. We hebben statistisch aangetoond dat als in een land goed wordt omgegaan met de belangen van volgende generaties, het risico-rendementprofiel van een land beter is.”

Waarin onderscheiden jullie je van andere partijen die duurzaamheidscriteria onder de loep nemen?
Johan Duyvesteyn: “Bij het opzetten van de Ranking in 2009 wilden we niet de bekende methodes gebruiken die je zo van de plank kunt halen. We hebben, later in samenwerking met RobecoSAM, onze eigen set van factoren opgesteld. Daarbij kijken we puur naar de relevantie van de factoren voor ons doel: het verrijken van de kennis van landen, waardoor betere beleggingsbeslissingen worden genomen. De factoren die wij van belang vinden voor de analyse laten we zwaar wegen, niet die van ratingbureaus of externe dataverschaffers. In de praktijk betekent dit dat we een zwaarder gewicht toekennen aan de factoren die je kunt scharen onder de ‘G’ van Governance en minder aan Environmental en Social. De bronnen die we gebruiken voor onze analyse zijn internationale organisaties als de VN, het IMF, de Wereldbank en de OESO en het onafhankelijke onderzoeksinstituut EIRIS.”

“De ranking is geen doel op zichzelf. De scores zijn een startpunt, het verhaal erachter is waar het om gaat.”

Is het maken van een score wel nodig om de analyse naar een hoger niveau te tillen?
JD: “De ranking is geen doel op zichzelf. We kijken naar de ontwikkeling van de scores door de tijd. De scores zijn een startpunt om na te denken over het beleggen in landen. Vooral het verhaal erachter is waar het om gaat. De winst zit ‘m er ook in dat het de belegger helpt om tijdig en op een gedisciplineerde wijze op signalen te reageren.”

RS: “Onze scores zijn een aanvulling op het beleggingsproces. Het kan zijn dat een zwakke score op basis van onze maatstaven al in de koers van het betreffende beleggingsinstrument is verdisconteerd. Als de waardering van het aandeel aantrekkelijk is of als de rente op een obligatie hoog is, kan dit een reden zijn om er toch in te beleggen.”

Voor wie is de Country Sustainability Ranking interessant en wat kunnen gebruikers ermee?
JD: “Het wordt allereerst gebruikt in ons eigen beleggingsproces. Portfoliomanagers nemen de informatie uit de Ranking mee bij hun beleggingsbeslissingen. Daarnaast bieden we de Ranking aan bij onze institutionele klanten. Deze zijn vanuit een ideëel standpunt vaak al geïnteresseerd, maar als we vertellen dat het ook helpt om het beleggingsproces te verbeteren, is de belangstelling vaak nog groter.”

RS: “Daarnaast kan het gebruikt worden bij uitsluitingsbeleid. Pensioenfondsen en verzekeraars, maar meer nog religieuze en charitatieve instellingen willen in bepaalde landen of ondernemingen niet beleggen. Onze informatie kan hen helpen om op een onderbouwde wijze deze beleggingen uit de portefeuille te houden.”

Wat heb je aan landenscores bij beleggen in aandelen? Landenallocatie is toch passé?
JD: “Daar kun je over van mening verschillen. Voor de opkomende markten geldt wel in sterkere mate dan voor de ontwikkelde markten dat het nuttig is om te kijken waar beursgenoteerde ondernemingen actief zijn. In de opkomende markten is de sociale en politieke situatie vaak instabieler dan in Europa of Noord-Amerika. Maar vergeet niet dat wij met de Ranking begonnen naar aanleiding van de kredietcrisis. Deze vindt zijn oorsprong in de VS. De problemen in de Europese muntunie zijn een ander voorbeeld waarom het ook voor aandelenbeleggingen van belang is om te kijken naar duurzaamheidscriteria.”

RS: “Waar het gaat om vastrentend beleggen is Frankrijk een mooi voorbeeld. Franse staatsleningen kenden in de nasleep van de kredietcrisis nog lange tijd een geringe renteopslag ten opzichte van Duits staatspapier. Onze scores wezen toen al op de onmacht van de Franse overheid om een antwoord te vinden op de toenemende kosten als gevolg van de vergrijzing. Maar pas een jaar later vertaalde dit negatieve punt zich in een toename van de rentespread.”

Hoe zien jullie de toekomst voor RobecoSAM’s Country Sustainability Ranking?
JD: “De beleggingsomgeving verandert voortdurend, waardoor zich steeds nieuwe factoren aandienen. De Ranking wordt continu uitgebreid en verdiept. Het aantal landen dat we meenemen in onze analyses, nu ruim 40, willen we de komende weken verder uitbreiden.”

RS: “We hebben het tij mee. Steeds meer partijen onderkennen dat de analyse van duurzaamheidsfactoren verstandig is. Niet alleen vanuit een ethisch standpunt, maar ook vanuit een rendementsperspectief. We verwachten dat de Country Sustainability Ranking door steeds meer partijen zal worden omarmd als een nuttig instrument in het beleggingsproces.”
Deel deze pagina:

Auteur

Johan Duyvesteyn, CFA
Senior Quantitative Researcher


Auteur

Rikkert Scholten
Senior portfolio manager