By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Smart duration matching voor afdekking

16-05-2012 | Visie

Robeco heeft een raamwerk opgezet voor het bepalen van de correctiefactoren voor de duration van de verschillende indices en het daaruit voortvloeiende effect op het afdekkingspercentage. Onze aanpak kan ondersteuning bieden bij een effectief beheer van de matchingsportefeuille.

De nominale verplichtingen van Nederlandse pensioenfondsen zijn euro verplichtingen en de relevante discontovoet voor de verplichtingen is de nominale euro swaprente[1]. Het risico van een verandering in de waarde van de verplichtingen door veranderingen in de rente (in dit geval de euro swaprente) wordt gemeten door de duration. Ook aan de beleggingenkant kunnen we het renterisico meten door middel van durations. Een probleem hierbij is dat deze durations de rentegevoeligheid kunnen meten voor andere rentes dan de euro swaprente. Voor nominale Nederlandse staatsobligaties is dit de rente op de betreffende staatsobligaties terwijl in de rente op bedrijfsobligaties een opslag voor het kredietrisico is opgenomen. Zolang de verschillende rentes één op één meebewegen met de euro swaprente, zijn de durations van de verplichtingen en beleggingen goed vergelijkbaar. Is dat echter niet het geval, dan dient de duration te worden gecorrigeerd.
 
Het effect van de aanpak is voor een gestileerde matchingportefeuille doorgerekend. De samenstelling van het matchinggedeelte van de portefeuille is in onderstaande tabel gegeven. De duration van de verplichtingen veronderstellen we gelijk aan 20 jaar. De correctiefactoren voor de Euro Aggregate index bedraagt 95%, terwijl de duration voor euro inflatie gerelateerde obligatie voor slechts 50% meegenomen wordt, daar een nominale rente verandering voor 50% door reële renteveranderingen veroorzaakt wordt.

05 Smart duration ... | IMG1

Het afdekkingspercentage van de matchingportefeuille bedraagt 64.6%, indien de correctiefactoren niet gebruikt worden. Dit percentage is 60.3%, indien de durations gecorrigeerd worden met de door Robeco afgeleide factoren. Het effect wordt voornamelijk door de correctie van de duration van de reële beleggingen veroorzaakt.
 
Door de correctiefactoren te gebruiken, zullen de durations van de beleggingen en als gevolg het afdekkings-percentage afnemen, waardoor eventueel additionele maatregelen getroffen moeten worden om de duration en de afdekking op het gewenste niveau terug te krijgen. Daarnaast moet het pensioenfonds de keuze maken of het fonds het afdekkingspercentage gebaseerd op de bovenstaande aanpak of het afdekkingspercentage gebaseerd op de ongecorrigeerde durations wil gebruiken in de rapportages naar de toezichthouders als DNB.
 
Robeco heeft het raamwerk in een onderliggende studie nader uitgewerkt. Mocht u vragen hebben over de studie, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

[1] In deze memo zien we af van mogelijke gewijzigde discontovoeten als gevolg van het nieuwe pensioenakkoord.

Deel deze pagina: