By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Beleggingsbeleid 2015

Beleggingsbeleid 2015

Gedurende de eerste maanden van dit jaar zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het beleggingsbeleid. Dit betreft aanpassingen in de samenstelling van zowel de Robeco Pension Matching Portfolio en de Robeco Pension Return Portfolio.

Gedurende de eerste maanden van dit jaar zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het beleggingsbeleid. Dit betreft aanpassingen in de samenstelling van zowel de Robeco Pension Matching Portfolio en de Robeco Pension Return Portfolio. De doelstelling van het matchinggedeelte is het zo goed mogelijk volgen van de waarde van een annuïteit die de deelnemer op pensioendatum “inkoopt” bij een verzekeraar of pensioenfonds.

In het rendementsgedeelte van de portefeuille wordt met een bredere spreiding over meerdere beleggingscategorieën gestreefd om lange termijn een betere risico-rendementsverhouding te behalen ten opzichte van de MSCI World.

In de Robeco Matching Portfolio wordt nu rekening gehouden met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en zijn de meest recente levensverwachtingstabellen verwerkt. De allocatie naar bedrijfsobligaties is verlaagd, terwijl naast de beleggingen in Nederlandse en Duitse staatsobligaties, en Franse inflatiegerelateerde obligaties, ook Finse en Oostenrijkse staatsobligatie zijn opgenomen. Ook deze laatste twee landen behoren tot de landen met de hoogste kredietwaardigheid in Europa. De kosten van de Matching Portfolio voor deelnemers van Robeco PPI zijn gelijk gebleven.

In de Robeco Return Portfolio is doorgebouwd op onze ‘fundamenten’ voor deze portefeuille, zoals het hanteren van een semi-open architectuur door te beleggen in fondsen van Robeco en externe (passieve) vermogensbeheerders. Daarnaast wordt voor wat betreft de allocatie naar aandelen vaste gewichten toe te kennen aan de zogenoemde factor-premies: Low volatility, Value en Momentum.

Grondstoffen (commodities) en de allocatie naar small caps aandelen zijn verkocht. Voor commodities zijn we van mening dat de toegevoegde waarde in portefeuillecontext de afgelopen jaren aanzienlijk is afgenomen. Voor small caps geldt dat dit er toenemende twijfels zijn over de risicopremie (=het extra verwachte rendement ten opzichte van beleggingen in grotere ondernemingen) die hiermee te verdienen is. Bovendien wordt via de andere factor-premies al belegd in small caps.

De allocatie naar aandelen is verhoogd in de Return portfolio en binnen het aandelengedeelte maakt het fonds een verdere beweging naar factor-premies. De allocatie naar externe managers is nu grotendeels passief ingevuld. Mede hierdoor was het mogelijk om een verlaging van de kosten van de Return Portfolio voor deelnemers van Robeco PPI door te voeren van 0,1% Daarnaast is de weging in obligaties van opkomende markten iets verhoogd. Door een toename van de omvang van het fonds kan ten slotte volstaan worden met een lagere strategische weging naar liquiditeiten.

Per saldo heeft Robeco hiermee haar actuele verwachtingen voor wereldwijde financiële markten en haar investment beliefs verwerkt in de beleggingsportefeuille van deelnemers.

Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (handelsregister nummer 51867680), hierna Robeco PPI, heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn.

Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals