By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Het nieuwe financiële toetsingskader

19-04-2012 | Nieuws

In de media is door verschillende belanghebbenden gedebatteerd en gespeculeerd over de inrichting van een nieuw financieel toetsingskader (FTK) dat zal gaan gelden indien er overeenstemming wordt bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Recente berichtgeving hierover was onder andere te lezen in het FD op 8 maart jl. “Bouwstenen van rekenrente in nieuw pensioenstelsel zijn er al” en IPN op 22 maart jl. “Risicovrije swaprente als discontovoet in FTK 1 én 2”.1 Het is hierbij belangrijk op te merken dat het op dit moment nog allesbehalve duidelijk is wat de uitkomst precies gaat worden. Onlangs heeft de Minister in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij verwacht pas eind mei of begin juni met een nieuwe uitwerking van het Pensioenakkoord te komen. De verwachtingen die we in deze nieuwsbrief uitspreken zijn gebaseerd op het in de media geschetste toezichtskader. We zijn ons er echter van bewust dat er nog genoeg obstakels zijn, zoals het invaren van oude rechten en Europese regelgeving met betrekking tot solvabiliteit van pensioenfondsen.

Wat is het verschil tussen FTK1 en FTK2? 
Het is de verwachting dat er twee verschillende toetsingsregimes gaan komen met als naamgeving FTK1 en FTK2. Pensioenfondsen moeten kiezen of ze onder FTK1 of FTK2 willen rapporteren.
 
FTK1 is erg vergelijkbaar met het huidige FTK. Dat betekent dat de nominale pensioenaanspraken het uitgangspunt zijn en deze met een hoge mate van zekerheid uitgekeerd dienen te worden. Het uitgangspunt voor de rekenrente blijft de nominale renteswapcurve. De twee belangrijkste verschillen tussen FTK1 en het huidige FTK zijn een hogere buffereis en een vaste rente op de lange termijn. De hogere buffereis in de solvabiliteitstoets lijkt overigens eerder een gevolg van voortschrijdend inzicht over het neerwaarts risico in de financiële markten dan dat het zekerheidsniveau is verhoogd. In de Appendix hebben we de voorgestelde buffereisen ter informatie weergegeven. De rekenrente voor pensioenen die over 30 jaar of langer worden uitgekeerd wordt een vaste rekenrente bepaald door en groep van experts.2 De belangrijkste reden hiervoor is de gebrekkige liquiditeit voor lange looptijden.
 
FTK2 gaat er behoorlijk anders uitzien dan het huidige FTK, aangezien de essentie van het Pensioenakkoord is dat pensioentoezeggingen een reëel karakter hebben en onzeker zijn als ze verder in de toekomst liggen doordat schokken op financiële markten worden uitgesmeerd. Een stijgende pensioenpremie of bijstortingen zullen niet langer toereikend zijn om tekorten op te vangen, waardoor pensioenen verlaagd of verhoogd zullen moeten worden afhankelijk van de beleggingsrendementen.

Klik voor het volledige artikel / FTK update   
 
1. Zie voor een meer wetenschappelijke benadering Bovenberg, Nijman, en Werker, april 2012, “Voorwaardelijke pensioenaanspraken: Over waarderen, beschermen, communiceren, en beleggen”, Netspar Occasional Paper. Zie voor een meer technische uitwerking Bovenberg en Nijman, september 2011, “Markconsistente waardering voor zachte contracten”, Netspar Occasional Paper.
2. Deze lange rente wordt afgeleid van een zogenaamde ultimate forward rate. Dit betekent ruwweg dat de lange rente met een looptijd van boven de 30 jaar een combinatie wordt tussen de marktrente van 30 jaar en de ultimate forward rate, die voorlopig onder Solvency II regelgeving op 4,2% is gesteld. De marktrente voor looptijden boven 30 jaar wordt dan vervangen door deze nieuw bepaalde rente.

Deel deze pagina: