By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Doelbeleggen: flexibele oplossing voor individuele vermogensopbouw

19-05-2015 | Pieter Krom Zelf een aanvullend pensioen opbouwen of beleggen voor de studie van de kinderen of de aflossing van de hypotheek: daar komt specialistische kennis bij kijken. Hoe kun je individueel vermogen opbouwen zonder de juiste mix van risico en rendement uit het oog te verliezen?

In het kort
  • Behoefte aan individuele vermogensopbouw neemt toe door maatschappelijke veranderingen
  • Juiste beleggingsmix en stapsgewijze risicoafbouw bepalen resultaat van doelbeleggen
  • Lifecycle-fondsen bieden combi van vermogensopbouw en risicobeheer met behoud van flexibiliteit

Niets blijft zoals het is. Dat wisten de oude Grieken al. De filosoof Heraclitus sprak over Panta Rhei: alles stroomt en is, als een rivier, steeds in beweging. Nu kan verandering leuk zijn, maar soms is het - en zeker als het gaat om financiële planning - ook wel eens lastig.

Pensioen en hypotheek
Dit geldt bijvoorbeeld voor de opbouw van een goede oudedagsvoorziening. De toenemende levensduur, veranderde boekhoudregels en een terugtredende overheid maken de pensioenvoorzieningen van de toekomst minder zeker. Pensioenregelingen in de tweede pijler (pensioen dat opgebouwd wordt bij werkgevers) worden versoberd, waardoor het belangrijk is om zelf voor een aanvulling te zorgen. Maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Denk aan de sterke stijging van de aantallen zzp’ers en werknemers met kortlopende contracten. Hierdoor moeten steeds meer werkenden hun pensioen, deels of geheel, zelf opbouwen.

Ook de situatie op de woningmarkt verandert. De huizenprijzen zijn gedaald, terwijl veel woningen zijn gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek of een hypotheekvorm waarbij mogelijk onvoldoende kapitaal wordt opgebouwd voor de aflossing. Circa een derde van alle huishoudens in Nederland heeft een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de woning. Aflossing van de hypotheek is steeds vaker een reden om (extra) vermogen op te bouwen.

Doelbeleggen
Gelukkig zijn er ook plezieriger redenen om een vermogen op te bouwen, zoals de gedroomde wereldreis tijdens een sabbatical of de financiering van de studie van de kinderen. Maar hoe verschillend de redenen om zelf vermogen op te bouwen ook zijn, één ding hebben ze gemeen: de termijn waarbinnen het vermogen moet worden opgebouwd staat in grote lijnen vast. Daarnaast geldt dat het kapitaal met een vrij grote mate van zekerheid moet worden opgebouwd. Om vermogen voldoende te laten aangroeien, is beleggen de aangewezen methode. Beleggen voor een specifiek doel, binnen een vooraf vastgestelde termijn en met een gereduceerd risico: we noemen dit doelbeleggen.

Verandering is niet alleen een gegeven waar het gaat om de behoefte aan vermogensopbouw. Ook de manier waarop vermogen wordt opgebouwd is niet statisch. Essentieel bij doelbeleggen is dat het vermogen-in-opbouw op de juiste manier wordt verdeeld over de verschillende beleggingscategorieën, de zogenoemde strategische asset-allocatie. De juiste mix van hoogrenderende, maar wel risicovollere beleggingen als aandelen versus risicoarme beleggingen als obligaties is immers doorslaggevend voor de kans om het beoogde vermogen op te bouwen.

Stapsgewijze risicoafbouw
Een belangrijk element bij de vaststelling van de mix is de beleggingshorizon. Hoe langer deze is, hoe risicovoller kan worden belegd. Omdat over een korte periode het rendement sterk kan afwijken van een langjarig gemiddelde is het van belang het risico, en daarmee de koersfluctuaties binnen de portefeuille, gedurende de looptijd van het fonds geleidelijk af te bouwen. Dit gebeurt langs een van de einddatum afhankelijk, vooraf vastgesteld glijpad.

De gewenste risicoreductie kan worden gerealiseerd door de asset-allocatie, de verdeling over aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen, in de loop van de tijd geleidelijk aan te passen. Naarmate de einddatum van de periode van vermogensopbouw nadert, wordt de weging van de relatief risicovolle aandelen afgebouwd ten gunste van obligaties. In de laatste fase is het verstandig om een deel van het opgebouwde vermogen te beleggen in geldmarktinstrumenten met een zeer laag risico.

Stapsgewijze afbouw van risico
doelbeleggen-flexibele-oplossing-voor-individuele-vermogensopbouw-1.jpg
Bron: Robeco

Actief beheer
De stapsgewijze reductie van het risico hoeft niet de enige reden te zijn voor een aanpassing van de beleggingsmix van de portefeuille. Ook kan er de wens zijn om de beleggingsportefeuille actief te beheren. Indien de belegger wenst in te spelen op veranderende marktomstandigheden, kan hij besluiten om tijdelijk af te wijken van de strategische asset-allocatie om bijvoorbeeld tijdelijk wat minder of juist wat meer te beleggen in risicovollere beleggingscategorieën. Deze tactische over- of onderwegingen zijn per definitie tijdelijk en zullen nooit groot zijn.

Als de vermogensopbouw zich over een lange termijn uitstrekt, kan het voorkomen dat het risicokarakter van of de correlatie tussen beleggingscategorieën structureel verandert en een wijziging van de strategische asset-allocatie of een aanpassing van het glijpad vereist.

Flexibiliteit en eenvoud
Zelf doelbeleggen is niet eenvoudig. De belegger moet rekening houden met meerdere aspecten, die – Heraclitus noemde het al – ook nog eens aan verandering onderhevig zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er sinds het begin van de jaren negentig een aparte groep van beleggingsfondsen is opgekomen die niet alleen, net als andere multi-assetfondsen, inspelen op marktomstandigheden, maar ook de voor doelbeleggen kenmerkende stapsgewijze risicoreductie doorvoeren. We spreken hier over lifecycle-fondsen of target-date-fondsen, die doelbeleggen toegankelijk maken voor iedere particuliere belegger. Lifecycle-fondsen bieden naast eenvoud ook flexibiliteit. Door de dagelijkse verhandelbaarheid kan eenvoudig worden ingespeeld op veranderende wensen ten aanzien van de looptijd of het doel. Gaat de wereldreis op 60-jarige leeftijd niet door, dan kan het vermogen worden aangewend voor een hoger pensioen vijf jaar later door te switchen naar een fonds met een latere einddatum. Heeft de belegger het geld direct nodig, dan kan hij zonder bijkomende kosten het fonds verkopen.

De flexibiliteit van de lifecycle-fondsen is een niet te onderschatten voordeel. In Heraclitus’ tijd werd belegd in opties op de olijvenoogst, maar lifecycle-fondsen waren nog niet in beeld. Zich bewust zijnde van de veranderlijkheid van omstandigheden – op de financiële markten, maar ook die in de maatschappij en het persoonlijke leven – zou hij doelbeleggen met behulp van lifecycle-fondsen ongetwijfeld een goede zet vinden.

Dit artikel verscheen eerder in Financial Investigator

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.