By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten

26-08-2014 | Visie | Jacqueline Lommen, Tom Steenkamp De behoefte aan toekomstbestendige pensioenregelingen neemt toe en daarmee de aandacht voor premieovereenkomsten. Netspar, het samenwerkingsverband van onderzoekers op het gebied van vergrijzing, pensioenen en sociale vernieuwing, heeft onlangs een paper gepubliceerd met de titel ‘Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten’.

Het artikel, waaraan vanuit Robeco Tom Steenkamp en Jacqueline Lommen van Investment Solutions & Research hebben bijgedragen, bevat een analyse van de gewenste ontwikkeling van premieovereenkomsten in de tweede en derde pijler. De paper slaat een brug tussen DB- en DC-regelingen en illustreert dat de verschillen veel minder groot zijn dan vaak wordt verondersteld. De paper dient tevens als input voor een werkgroep onder leiding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die de contouren van de zogenaamde ‘collectieve premieovereenkomst’ ontwikkelt. Een aantal partijen uit de pensioensector is hierop aangesloten, waaronder Robeco.

Een tekortkoming van de bestaande premieovereenkomsten volgens de Nederlandse regelgeving is dat in de tweede pijler op pensioendatum een gegarandeerd inkomen moet worden aangekocht. Doordat deelnemers in die regelingen geen beleggingsrisico kunnen nemen na pensionering, waardoor ze veel inflatierisico lopen en afhankelijk zijn van de rentestand op pensioendatum, ontstaat een suboptimaal pensioenresultaat.

De auteurs stellen voor om, net als voor uitkeringsovereenkomsten, ook voor premieovereenkomsten in de tweede pijler levenslange uitkeringen mogelijk te maken waarvan de hoogte deels afhangt van de behaalde rendementen en eventueel van de ontwikkeling van de levensverwachting.

In het artikel gaan de auteurs ook in op het harmoniseren van de fiscale wetgeving voor aanvullende pensioenen in de tweede en derde pijler, waarbij wordt gepleit voor het gelijk trekken van de wetgeving voor economisch gelijke producten in tweede dan wel derde pijler.

De collectieve premieovereenkomst combineert het voordeel van persoonlijke eigendomsrechten bij DC in de opbouwfase met elementen van collectieve risicodeling uit DB-regelingen in de uitkeringsfase.

Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals