By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

EMIR maakt uitbesteding extra aantrekkelijk

03-10-2013 | Visie | Peter van der Spek, Remmert Koekkoek De nieuwe Europese regels voor het gebruik van derivaten hebben belangrijke gevolgen voor pensioenfondsen. Peter van der Spek en Remmert Koekkoek, werkzaam bij het Investment Solutions-team van Robeco, geven aan hoe pensioenfondsen op de regels kunnen inspelen.

Drie gevolgen van EMIR
De Europese Unie voert nieuwe regels in voor het gebruik van derivaten, met als doel de veiligheid en de transparantie rond transacties te vergroten. De invoering van de regels, de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), gebeurt stapsgewijs maar enkele belangrijke regels zijn al per 15 september 2013 effectief geworden. Voor pensioenfondsen zijn derivaten een belangrijk instrument om rente- en valutarisico’s af te dekken. Het is daarom zaak om tijdig maatregelen te nemen.

Er zijn drie belangrijke blokken van regels: rapportage van derivatentransacties, risico mitigerende maatregelen bij niet centraal afgewikkelde derivatentransacties en het meest ingrijpend, de centrale afwikkeling (central clearing) van OTC-derivaten.

1) Rapportageplicht voor alle derivatentransacties
Financiële instellingen moeten door de invoering van EMIR de gegevens van elke derivatentransactie rapporteren aan een ‘trade repository’. Dit is een handelsregister dat onder toezicht staat van de Europese toezichthouder ESMA en centraal de rapportage van derivatencontracten verzamelt. ESMA heeft daarmee, samen met de nationale toezichthouders, een beter overzicht van de markt.

Financiële instellingen moeten dagelijks hun derivatentransacties melden en de waardering en het onderpand rapporteren. Deze rapportageplicht geldt voor alle derivatentransacties. Aangezien de rapportage dagelijks moet plaatsvinden, inclusief de berekening van de uitstaande risico’s en het onderpand, is dat een extra belasting voor de administratieve organisatie van het pensioenfonds.

2) Strenge regels voor niet centraal geclearde derivatentransacties
Meer complexe OTC-derivaten worden (nog) niet centraal afgewikkeld. Ze mogen wel worden verhandeld, maar deze transacties moeten aan strenge eisen voldoen. Naast adequaat risicomanagement om tegenpartijrisico te verkleinen, dient er snelle en tijdige confirmatie plaats te vinden en wordt de dagelijkse uitwisseling van onderpand verplicht om de exposure te verlagen.

3) Central clearing nu al relevant voor pensioenfondsen
EMIR stelt central clearing verplicht voor bepaalde OTC-derivatentransacties. De ESMA zal binnenkort bepalen welke OTC derivaten verplicht centraal afgewikkeld moeten worden. Bij central clearing plaatst de Central Counterparty (CCP) zich tussen de twee tegenpartijen in een transactie en wordt daarmee de uiteindelijke tegenpartij van zowel de koper als de verkoper. In plaats van kredietrisico op individuele tegenpartijen ontstaat er kredietrisico op een sterk gekapitaliseerde CCP. Deze sterke financiële positie wordt in belangrijke mate bereikt door stevige marginvereisten die de CCP aan tegenpartijen stelt.

Naast een variation margin, die afhangt van de marktontwikkelingen en al gebruikelijk is in de bilaterale wereld, brengt de CCP een initial margin in rekening bij het aangaan van contracten. Deze initial margin is in feite een waarborgsom die partijen bij het aangaan van een derivatencontract moeten storten. De extra marginvereisten hebben ingrijpende gevolgen voor pensioenfondsen en hebben in belangrijke mate geleid tot het uitstel dat aan pensioenfondsen is verleend.

Toch worden pensioenfondsen nu al geraakt door central clearing. Naast de impact op kredietrisico heeft central clearing een belangrijk gevolg voor de transactiekosten. Onder de nieuwe Basel III regelgeving moeten banken voor niet centraal afgewikkelde trades meer kapitaal aanhouden als buffer. De daarmee gepaard gaande kosten zullen de banken in toenemende mate doorberekenen aan hun klanten. Dit betekent dat het voor pensioenfondsen loont om zich nu al voor te bereiden op central clearing.

Inspelen op EMIR
De gevolgen van EMIR grijpen diep in op de organisatie van pensioenfondsen en komen op een moment dat fondsbestuurders zich moeten buigen over het nieuwe pensioencontract en op handen zijnde wijzigingen in het financieel toetsingskader. Als specialist op het gebied van integraal vermogensbeheer kan Robeco pensioenfondsen ondersteunen en werk uit handen nemen.

Hulp bij overstap naar central clearing
Als één van de eerste vermogensbeheerders in Europa maakte Robeco al in 2011 de overstap naar central clearing. Robeco kan deze ervaring inzetten bij het begeleiden van pensioenfondsen in de vaak complexe overgang. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van de marginvereisten en liquiditeitsbehoefte, advisering bij het zoeken naar en onderhandelen met een clearing member en het geschikt maken van bestaande contracten voor central clearing.

Integrale oplossing voor beheer van liquiditeiten, onderpand en portefeuilles
Een belangrijk aspect bij central clearing is dat de variation margin (in tegenstelling tot de initial margin en het onderpand onder de huidige bilaterale contracten) alleen kan worden voldaan in cash. Dit vergroot het liquiditeitsrisico voor pensioenfondsen. Indien een fonds geen cash voorhanden heeft zal het dit soms op korte termijn moeten genereren. Liquiditeitenbeheer wordt hierdoor niet alleen steeds belangrijker voor pensioenfondsen, maar raakt ook sterker verweven met het collateral management en beheer van derivaten- en staatsobligatieportefeuilles.

Robeco biedt al deze functies en kan met een integrale oplossing een pensioenfonds in belangrijke mate ontzorgen. Uitbesteding van taken is in de ogen van Robeco dan ook het antwoord op de toenemende complexiteit die EMIR met zich meebrengt. Deze uitbesteding kan op meerdere manieren worden ingericht.

1) Overlay management in combinatie met een matchingportefeuille
Schakelt u Robeco in om naast de derivatenportefeuille de matchingportefeuille te beheren, dan vergroot dit de efficiency. De rapportage aan de trade repository, de central clearing en het beheer van het onderpand voor de portefeuille zijn dan in handen van één partij. Het fonds heeft slechts te maken met Robeco.


 
Uitbesteding als antwoord op toenemende complexiteit

2) Integraal vermogensbeheer
Extra efficiencyvoordelen bereikt uw pensioenfonds als u kiest voor Robeco Integraal Vermogensbeheer. De marginvereisten met betrekking tot derivaten worden dan gerelateerd aan de mogelijk beschikbare liquiditeiten binnen de gehele portefeuille van uw pensioenfonds. Indien er (op korte termijn) onvoldoende cash aanwezig is, kan Robeco bijvoorbeeld gebruik maken van repurchase agreements of synthetische exposures. Een tweede belangrijk voordeel is dat het liquiditeitenbeheer wordt meegenomen in het integrale risicomanagement. Deze aanpak maakt het mogelijk om op dagbasis te voldoen aan de eisen van central clearing met betrekking tot het beheer van onderpand en liquiditeiten en de bijbehorende rapportages.

3) Gebruik van LDI-fondsen
Een derde mogelijkheid om aan de verplichtingen vanuit EMIR te voldoen is om een deel van de matchingportefeuille in te richten met Liability Driven Investment-fondsen van Robeco, waarvan de inrichting is afgestemd op de verplichtingen. Het pensioenfonds voldoet dan automatisch aan de meeste EMIR-regels.


Implementatie tijdslijnContact
Met behulp van Robeco kunnen pensioenfondsen op meerdere manieren inspelen op EMIR. Rode draad is dat Robeco ontzorgt door de complexiteit van het beheerproces terug te brengen.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Wouter de Ridder
Telefoon:    06 – 542 68 239
E-mail:        w.de.ridder@robeco.nl

Bas Eestermans
Telefoon:    06 – 120 48 999
E-mail:        g.eestermans@robeco.nl

Belangrijke informatie
Deze uiting is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht. Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer 24123167) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.


Deel deze pagina: