By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Tijd voor obligatiebeleggers om inflatierisico af te dekken

15-04-2010 | Visie | Erik van Leeuwen

Dek nu het inflatierisico af, zegt Erik van Leeuwen van het Robeco Fixed Income team. Als de inflatie eenmaal daar is, is het te laat.

Voor de meeste beleggers lijkt het thema inflatie op een laag pitje te staan. De kerninflatie dook onlangs in de eurozone onder de 1% en blijft ook in de VS royaal beneden de 2%. Voor nu is dat een milde omgeving, maar die houdt niet eeuwig stand. Erik van Leeuwen merkt op dat structurele wijzigingen in de opkomende markten, het ruime monetaire beleid en een overschot aan liquiditeit de weg vrijmaken voor stijging van de inflatie.

Een van de oorzaken is de groeiende middenklasse in China, India en andere opkomende economieën. De snelle verbetering van de levensstandaard en de toegenomen consumptie zullen naar verwachting leiden tot een tekort aan natuurlijke hulpbronnen, arbeid en agrarische grondstoffen.

Dit resulteert op zijn beurt weer in wereldwijd stijgende prijzen en inflatie. Van Leeuwen beschouwt deze wijzigingen als structureel en verwacht dat die nog wel tien jaar voort zullen duren.

Meer inflatoire druk door ruim monetair beleid
Het soepele monetaire beleid en de instroom van liquiditeit op de markten dankzij de steun van de centrale banken aan het bankenstelsel, hebben de inflatoire druk verder verhoogd. Regeringen leenden geld om de groei te stimuleren en de schuld/BBP-verhouding schoot omhoog. Inflatie is dan een van de manieren waarop regeringen de enorme schuldhoeveelheid op hun balans kunnen verkleinen.

“Gezien de gigantische hoeveelheid liquiditeit in de economie en de druk op de centrale banken om de groei te stimuleren,” verklaart Van Leeuwen, “denken we dat inflatie een reëel risico is.”

Met hogere inflatie in het vooruitzicht houdt het Rates-team van Robeco rekening met een eerste verhoging van de Amerikaanse benchmarkrente naar 0,5% nog voor het einde van het jaar. Het team verwacht dat ook de ECB tegen het einde van 2010 de rente zal verhogen.

Obligatiebeleggers ondervinden het meeste nadeel van inflatie
Inflatie is ongunstig voor iedere belegger omdat het de toekomstige koopkracht van de belegger verkleint. Het effect op obligatiebeleggers is echter directer. Met elke renteverhoging wordt immers het rendement van obligaties uitgehold. Dit is met name een bron van zorg voor pensioenfondsen en spaarders die beleggen in pensioengerelateerde beleggingen.

Voor deze beleggers is het behoud van een positie in vastrentende waarden essentieel door de relatieve stabiliteit en het lagere risicoprofiel van deze beleggingscategorie. Maar hoe kunnen beleggers het rendement op hun obligaties zekerstellen in een inflatieomgeving?

Bescherming tegen inflatie met swaps
Het antwoord van Van Leeuwen is bescherming met behulp van kostenbesparende inflation swaps. De eerste Robeco-fondsen die gebruik maken van deze strategie zijn Euro Bonds en Investment Grade Corporate Bonds.

Het klinkt ingewikkeld, maar in feite is het tamelijk simpel. “De inflatiebescherming wordt aan de portefeuille toegevoegd als een overlay,” legt Van Leeuwen uit. “Om het inflatierisico af te dekken, beleggen we in inflation swaps met verschillende looptijden die aansluiten bij de looptijden in de portefeuille. Het beheerde vermogen blijft belegd volgens de strategie van het fonds. Het totaalrendement van een belegger omvat dus het inflatiecijfer, de reële rente en de alfa gegenereerd door het vastrentende team van Robeco.”

De inflatiebescherming wordt aangeboden als een speciale, voor inflatie afgedekte aandelenklasse naast het traditionele, niet-afgedekte product. Om de kosten van de inflatiebescherming te dekken wordt een premie van vijf basispunten toegepast.

Dekking succesvol in 2009
De voor inflatie afgedekte aandelenklasse is al sinds februari 2008 beschikbaar voor het fonds Robeco Euro Bonds dat belegt in staatsobligaties en credits in de eurozone. Over 2009 boekte de afgedekte versie een outperformance ten opzichte van de niet-afgedekte versie omdat de markt het tempo van de feitelijke inflatie onderschatte.

Dit maakt duidelijk hoe een inflation swap werkt. Men dient rekening te houden met twee elementen: het feitelijke inflatiecijfer en het verwachte oftewel breakeven inflatiecijfer.

Inflatieverwachtingen basis voor swap performance
De breakeven inflatie is het inflatiecijfer dat de markt verwacht. Afhankelijk van kopers en verkopers op de markt bepaalt dit het niveau voor de inflatiebescherming. Dit is omdat inflation swaps de breakeven inflatie verruilen voor de feitelijke inflatie. Door een dekking te creëren voordat de inflatieverwachtingen stijgen, wordt maximaal voordeel behaald.

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de Europese breakeven inflatie voor diverse looptijden in het afgelopen jaar geleidelijk gestegen na de scherpe val van september 2008 toen Lehman Brothers instortte.

Europese breakeven inflatie

04 Tijd voor obligatiebeleggers .. | CONTENT

Gebaseerd op de Eurozone Harmonized Index of Consumer Prices exclusief tabak (HICP ex-tobacco.)
Bron: Bloomberg

Timing is alles. Neem bijvoorbeeld een belegger die denkt dat de inflatie naar 4% gaat stijgen. Als de breakeven (verwachte) inflatie dan al op 4% staat, valt er geen winst te behalen uit een inflatiedekking.

Dek nu het inflatierisico af
Volgens Van Leeuwen is het nu het juiste moment om in een inflation-hedged strategie te stappen. Hij is van mening dat bij de huidige Europese breakeven inflatie van rond de 2% het nog steeds aantrekkelijk is dekking te creëren tegen een scenario van hoge inflatie.

“Zelfs al is de feitelijke inflatie nog laag,” zegt hij, “dan nog is het nu het moment voor een inflation hedge, voordat de verwachtingen voor de inflatie verder gaan stijgen. Als je wacht totdat de inflatie een probleem is, ben je te laat.”

 

Belangrijke informatie
Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Het is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is geen aanbeveling om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen. Elke belegging staat altijd bloot aan risico. Beleggingsbeslissingen dienen daarom alleen op basis van het relevante prospectus en grondig financieel, fiscaal en juridisch advies te worden genomen.

De inhoud van dit document is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of gebruik niet toestaat. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers volgens de Wet financieel toezicht of voor personen die volgens andere van toepassing zijnde wetten gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.

Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van Robeco voor de toekomst. In het verleden behaalde resultaten zijn wellicht niet representatief voor toekomstige resultaten en de werkelijke rendementen kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen uitgesproken in dit document. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Alle copyrights, octrooien en andere eigendommen in de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco Institutional Asset Management B.V. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie.

Dit document is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door enig (rechts)persoon in enige jurisdictie, zoals burgers en bewoners van de VS, waar de distributie of het gebruik in strijd zou zijn met enige wet of regelgeving, of waar de diensten van Robeco niet beschikbaar zijn.

Robeco Agribusiness Equities is een subfund van Robeco Capital Growth Funds SICAV dat een vergunning heeft van de Luxemburgse toezichthouder CSSF. Robeco Institutional Asset Management B.V., Rotterdam (Handelsregister nr. 24123167), is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

Deel deze pagina: