By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Groen licht voor afbouw goedkoop geld volgens Tapering Ticker

10-09-2013 | Visie | Peter van der Welle De Tapering Ticker geeft aan dat de Fed deze maand start met de afbouw van het goedkope geld in de VS. Volgens strateeg Peter van der Welle concentreren de financiële markten zich vooral op de verdere timing van de afbouw.

Waarom hechten de financiële markten zo veel belang aan de beslissing van de Fed op 18 september?
“De Fed begint nu haar onconventionele geldpolitiek, de aankoop van obligaties, af te bouwen. Hiermee komt er geleidelijk een eind aan de overtollige liquiditeit in de economie. Voor de financiële markten is vooral belangrijk hoe deze transitie naar een meer normale geldpolitiek gaat verlopen. Is de patiënt, de Amerikaanse economie dus, voldoende aangesterkt om na verwijdering van het liquiditeitsinfuus weer op eigen benen te staan?”

Wat zal de Fed besluiten?
“Wij verwachten dat de Fed deze maand besluit tot een gematigde afbouw, aangezien er nog een aantal hordes zijn die een snellere afbouw frustreren. Waarschijnlijk zal Bernanke de lage inflatie, de dalende arbeidsparticipatie en de recentelijk wat terugvallende banengroei aanwenden om de verwachtingen te temperen.”

“De Fed moet kleur bekennen”

“Maar wat de financiële markten nu vooral bezighoudt is de verdere timing van de afbouw en de mate waarin dit gebeurt. De haviken en de duiven binnen de Fed zijn het er wel over eens dat zij nog dit jaar moeten beginnen met tapering. Het economisch herstel is stevig genoeg voor afbouw van het ruime monetaire beleid. De Fed moet kleur bekennen. Een punt is ook dat de Fed zich in toenemende mate zorgen maakt over de effectiviteit van kwantitatieve verruiming, mede vanwege het risico op zeepbellen in de economie.”

Tapering Ticker 09-2013Jullie hebben de Tapering Ticker ontwikkeld. Wat geeft deze aan?
“Het sein voor afbouw van kwantitatieve verruiming staat op groen. De Tapering Ticker laat zien dat 9 van de 12 indicatoren wijzen op een normalisatie van de economie in de VS. Sleutelvariabelen in de huizenmarkt, arbeidsmarkt, industriële productie en de aandelenmarkten wijzen op een gematigd, maar stabiel economisch herstel.

Opvallende uitschieter aan de bovenkant is de sterke ontwikkeling van de huizenprijzen. Deze ligt ruim boven het langjarig gemiddelde en vormt, net als de ontwikkeling in de aandelenmarkten, een sterke prikkel om de overtollige liquiditeit af te romen. Hier staan wel enkele variabelen tegenover die nog op de noodzaak van een ruim liquiditeitsbeleid wijzen. De afbouw kan dus niet heel krachtig worden ingezet.”

Wat zet dan een rem op de tapering?
“Het herstel in de arbeidsmarkt is zwakker dan de daling in de werkloosheid doet vermoeden. De dalende trend in de arbeidsparticipatie heeft Bernanke recent nog een punt van zorg genoemd. Verder blijft de inflatie hardnekkig onder het Fed-mandaat van 2% liggen. Dit heeft te maken met de lage bezettingsgraad van de industrie, dalende grondstofprijzen en het trage herstel van de arbeidsmarkt.”

Vooral de lage arbeidsparticipatiegraad valt op. Wat zegt dit?
“De arbeidsparticipatiegraad is niet alleen laag, maar vertoont ook nog eens een dalende trend. De belangrijkste verklaring hiervoor is de vergrijzing in de VS, een structurele ontwikkeling waardoor de beroepsbevolking geleidelijk krimpt. Anderzijds geven veel Amerikanen de moed op en laten zij zich uitschrijven als werkzoekende. Dit is een cyclische ontwikkeling en kan de besluitvorming van de Fed wel degelijk beïnvloeden. De duiding die de Fed komende tijd zal geven aan de onderliggende ontwikkeling van de arbeidsparticipatiegraad is daarom indicatief hoe ze het herstel op de arbeidsmarkt beoordeelt. Dat is van belang om in te schatten hoe snel de afbouw zal verlopen en wanneer de eerste renteverhoging in zicht komt.”

Hoe groot is de kans op een verrassing op 18 september?
“Niet zo groot. De Fed wil de financiële markten niet op het verkeerde been zetten na eerst de markten uitvoerig aan de hand genomen te hebben in de aanloop naar deze beslissing. De ontwikkelingen buiten de economie van de VS zouden de besluitvorming kunnen beïnvloeden.

“Tapering zorgt tijdelijk voor woeliger vaarwater.”

Dus hoe reageren de financiële markten?
“Wij denken dat de kapitaalmarktrente in de VS in reactie op een besluit tot afbouw nog beperkt verder kan stijgen. De stijging hangt vooral af van de grootte van de afbouw en de mate waarin de Fed in staat is een voorspelbaar en consistent traject voor de verdere afwikkeling uit te stippelen. Maar hoe dan ook is de kans groot dat de volatiliteit in de aandelenmarkten de komende maanden toeneemt. Dat zagen we ook bij de afwikkeling van QE1 en QE2, de vorige episodes van kwantitatieve verruiming. Tapering zorgt dus even voor woeliger vaarwater op de financiële markten.”

Deel deze pagina: