By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

The rise of the machines: don’t be scared, embrace it

outlook-2016-110x90px.jpgWilt u het volledige rapport lezen?
Klik hier en download de (Engelstalige) "Outlook 2016: Diminishing returns"

Meer artikelen over de Outlook 2016


Zelflerende robots: Onmisbare vriend of dreiging?

17-12-2015 | Visie | Henk Grootveld, Marco van Lent Hoewel robots door sommigen als een bedreiging worden ervaren, kunnen ze ook een oplossing vormen voor actuele problemen, zoals het gebrek aan zorg voor een vergrijzende bevolking. Dit was de strekking van een lezing van professor Pieter Jonker, hoogleraar Vision-based Robotics aan de Technische Universiteit Delft, ter ere van de 50e verjaardag van groeifonds Rolinco.

In het kort:
  • Robots kunnen uitkomst bieden in de zorg
  • Banen verdwijnen, maar er komen nieuwe bij
  • Rolinco heeft diverse belangen in robotica in de portefeuille
Hoe maak je een intelligente robot?
Het lijkt zo eenvoudig: een butlerrobot die je een kopje koffie komt brengen, of een robotbewaker in een fabriek die een ontbrekende pallet signaleert. Hier gaan echter heel wat productie, programmeerwerk en eindeloze leerprocessen aan vooraf. Om intelligent en autonoom te kunnen functioneren, moet een robot allereerst cognitief leren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij herkent wat iemand doet, zoals een kopje thee zetten, en wat dat betekent. Daarnaast moet hij door middel van trial and error vaardigheden aanleren, zoals lopen en voorwerpen vastpakken.

Om een intelligente autonome robot te maken, is een software-architectuur van maar liefst 17 lagen nodig, die is ontworpen om alle functies te ontwerpen en te controleren. Een van de basislagen is het programmeren van de robot om zijn eigen veiligheid te garanderen. Vervolgens moet een robot in staat zijn tot fijne motoriek, die hij kan verfijnen door te oefenen. Het wordt al moeilijker om een robot intuïtief gedrag aan te leren, maar het wordt pas echt high tech om de robot zo te programmeren dat hij nieuwsgierig wordt om te leren. In een laatste stadium leert de robot communicatie, emotionele interactie en ontwikkelt hij zelfs een gevoel voor introspectie en ethiek.

Praktische toepassingen
Het lijkt toekomstmuziek, maar toch zijn er al intelligente robots die geschikt zijn voor gebruik in zowel de industrie als bij mensen thuis. Zo heeft professor Jonker al een robot helpen ontwikkelen die geheel zelfstandig in magazijnen kan surveilleren. Deze robot merkt op dat er bijvoorbeeld een machine ontbreekt waar er één hoort te staan, geeft dit door aan de centrale en maakt ook nog een rapport op. Ook kan hij mensen detecteren, nagaan of die daar mogen zijn en, zo niet, de beveiliging waarschuwen. Hij is uitgerust met sensoren voor gas- of hittedetectie.

Er zijn al gelijksoortige robots in de haven van Rotterdam, die zien of er schepen aanmeren die dat niet mogen, of dat er in containers wordt ingebroken. En er wordt gewerkt aan robots voor onderwaterinspectie. Uitdaging hier is dat GPS niet onder water werkt en systemen niet met elkaar kunnen communiceren.

Self-learning robots: indispensable friend or threat?In het kader van mobiliteit wordt gewerkt aan de people mover, een soort autonome taxi, die is uitgerust met camera’s en sensoren. In het voorjaar van 2016 zal er één zonder bestuurder van station Ede-Wageningen naar de campus van Universiteit Wageningen rijden.

Gezondheidszorg
Een praktische toepassing die van grote hulp kan zijn bij de vergrijzing van de bevolking is de care robot. Deze kan eenvoudige handelingen uitvoeren, waardoor er minder handen aan het bed nodig zijn. Een menselijke verzorgster kan op afstand verschillende robots bedienen. Robot EVA kan gezichten en emoties herkennen. En knuffelrobot Paro, die emotioneel kan reageren, helpt nu al bij de verzorging van dementerende mensen in Japan.

In 2017 komt rollator LEA, de Lean Elderly Assistant, op de markt. LEA is gemaakt om mensen langer thuis te kunnen laten functioneren, bijvoorbeeld als ze mobiliteits- of cognitieve problemen hebben, of last hebben van tremor in de armspieren. LEA kan worden uitgerust met het protocol van de dag. Zo kunnen oudere, vergeetachtige mensen bijvoorbeeld vergeten hoe ze koffie moeten zetten, en LEA legt dan uit hoe dat moet. Andere intelligente robots zijn in staat te detecteren wanneer iemand valt.

Verdwijnende banen
Gevaarlijke, vieze of saaie banen kunnen in de toekomst worden overgenomen door robots. Denk aan meteruitlezers, kassières, taxichauffeurs, maar ook aan belastinginspecteurs en legal assistants. Banen die nog steeds door mensen zullen moeten worden gedaan, zijn niet alleen banen voor hoogopgeleiden, zoals advocaten of artsen, maar ook banen waarbij creativiteit, smaak en zorgzaamheid komen kijken, zoals het vak van kapper, loodgieter, peuterleidster, modeontwerper of therapeut.

Self-learning robots: indispensable friend or threat?Daar komt bij dat een slechte leraar leidt tot een slecht functionerende robot. Als een robot een verkeerde beslissing neemt, moet hij zijn gedrag kunnen uitleggen, eventueel voor een rechter. Deze nieuwe lerende robots zullen dan ook een behoefte creëren aan gespecialiseerde beroepen, zoals leraren, communicatiespecialisten, psychologen en rechters voor robots.

Met de komst van autonome, lerende robots, die goedkoop 3D-geprint zullen kunnen worden, zullen eenvoudige diensten in de toekomst bijna niets kosten. Lerende systemen zullen dan ook steeds meer deel uitmaken van ons leven.

Wat doen we met alle vrije tijd die ontstaat?
Als robots steeds meer klusjes voor ons opknappen en auto’s zelf rijden, zullen we wellicht ook meer vrije tijd hebben. Hoe zullen we die doorbrengen? Kunstenaar Sander Veenhof verwacht dat we een deel daarvan zullen besteden aan ‘augmented reality’. In 2016 komt de Oculus Rift uit, een virtual reality-bril waarmee je bijvoorbeeld in je huiskamer een Minecraft-bouwwerk kunt opbouwen, of virtueel een ritje in de achtbaan kunt maken.

Self-learning robot: indispensable friend or threat?Although some see robots as a threat, they may also provide a potential solution to current problems, such as the lack of care for an aging population. This was the idea behind a lecture by Pieter Jonker, professor of Vision-based Robotics at Delft Technical University, in honor of the 50th anniversary of the growth fund Rolinco. Speed read: • Robots can help out in the healthcare sector • Jobs disappear, but new ones are created • Rolinco has varied robotics exposure in its portfolio How do you make an intelligent robot? It seems so simple: a robot butler that brings you a cup of coffee, or a robot security guard in a factory that detects a missing pallet. But such robots first require a great deal of production, programming and endless learning processes. To function intelligently and autonomously, a robot must first master cognitive learning. In practice this means that it recognizes what someone is doing, such as serving a cup of tea, and what that means. But it must also learn skills through trial and error, such as walking and picking up objects. Making an intelligent autonomous robot requires a software architecture of no less than 17 layers with the aim of designing and controlling all its functions. One of the basic layers is to program the robot to guarantee its own safety. The robot must then be capable of fine motor skills that it can refine and practice. More difficult still is to teach a robot intuitive behavior, but it really begins to get high-tech when trying to program a robot to develop the desire to learn. One of the last stages is to teach the robot communication skills and emotional interaction and even to develop a capacity for introspection and ethics. Practical applications It may sound like pie in the sky, but there are already intelligent robots suitable for use in both industrial and domestic settings. Professor Jonker has for instance helped to develop a robot that guards warehouses. This robot detects if a machine is missing, alerts a control center, even drawing up the necessary report itself. It can also detect people and confirm whether they are permitted to be there, and if not, to alert security. It is fitted with sensors for gas or heat detection. Similar robots already operate in the Port of Rotterdam to detect whether a ship is permitted to dock, or if a container is being broken into. And there are even robots in the pipeline for underwater inspection. The challenge here is that GPS does not work underwater and systems cannot communicate with each other. In terms of mobility, people movers are being developed as a sort of autonomous taxi, fitted with cameras and sensors. In the spring of 2016, one of these driverless cars is set to drive from Ede-Wageningen station to the campus of Wageningen University. Care services One practical application that could be of major benefit to an aging population is the care robot. Such robots can carry out simple procedures, reducing the number of bedside hands needed. A human care provider could operate various robots remotely. Robot EVA can recognize faces and emotions. Paro the hug robot, which can respond with emotions, is already helping to care for dementia patients in Japan. LEA (the Lean Elderly Assistant walker) is due to be launched in 2017. LEA has been created to help people stay in their own home for longer when they suffer mobility or cognitive problems, for instance, or struggle with muscle tremors. LEA can be fitted with a protocol for each day. Many elderly people suffer from memory loss, forgetting how to switch a kettle on, for example, but LEA is able to instruct them. Other intelligent robots are able to detect if someone falls over. Disappearing jobs Hazardous, dirty or boring jobs could be done by robots in future. For example, meter readers, cashiers, taxi drivers, but also tax inspectors and legal assistants. Occupations still requiring human input include not only jobs for the well-educated, such as lawyers or doctors, but also jobs that involve creativity, artistic sensibilities and care, such as hairdresser, plumber, preschool teacher, fashion designer or therapist. But a bad teacher leads to a poorly functioning robot. And if a robot takes a wrong decision, it must be able to account for its behavior, perhaps even before a judge. These new self-learning robots will therefore generate demand for specialized occupations, such as teachers, communication specialists, and psychologists for robots With the emergence of autonomous, self-learning robots printed cheaply using 3D technology, simple services will in future cost next to nothing. As a result, self-learning systems are set to play an increasingly important role in our lives. What are we going to do with all the free time? As robots carry out more and more tasks for us, even driving cars, this will create a greater amount of free time. So what will we do with that time? Artist Sander Veenhof expects that we will spend some of it on ‘augmented reality’. In 2016, the Oculus Rift will be released, a virtual reality glass that allows you to construct a Minecraft structure in your living room, or take a virtual ride in a rollercoaster. ‘Lazy’ travelers will no longer have to visit the Great Wall of China – just pop on your Oculus Rift and walk up some stairs to enjoy the sensation. A cheaper imitation version of this headset is already available, consisting of a cardboard box costing 5 euros in which you mount your smartphone. But Veenhof takes it a step further and makes all sorts of applications to virtually change reality. You can for instance hold your smartphone against a wall to view the most fantastic paintings on that wall. Or you see someone sitting at a table in a restaurant and can view what he or she is tweeting – or could be tweeting. And even dating is no longer sacred: Veenhof has already done some experiments with a sort of ‘cyborg dating’, with one person wearing an augmented reality headset and the other guiding them by the hand and giving instructions. Rolinco and robotics Within the ‘Industrial Renaissance’ trend, Rolinco invests in new technologies, such as robotics. The fund has exposure to Fanuc in Japan and to Swedish-Swiss ABB. Both are world leaders in the production of industrial robots and so-called collaborative robots – small robots that can cooperate with people. Additionally, Rolinco invests in Sensata in the US, which makes sensors for robots and other devices

Voor ‘luie’ reizigers is het niet meer nodig om de Chinese Muur te bezoeken – je zet gewoon je Oculus Rift op en je loopt een trap op voor het gevoel. De goedkope versie van deze bril is al beschikbaar en bestaat uit een kartonnen doosje van 5 euro, dat om een smartphone past. Veenhof gaat nog een stapje verder en maakt allerlei toepassingen waarmee je de realiteit virtueel kunt veranderen. Zo kun je je mobieltje voor een muur houden en de mooiste muurschilderingen zien, op diezelfde muur. Of je ziet iemand in een restaurant aan een tafeltje zitten, en ziet wat hij of zij tweet – of zou kunnen tweeten. Ook daten is niet heilig: Veenhof heeft al experimenten gedaan met een vorm van ‘cyborg dating’, waarbij de één een augmented reality-bril opheeft en de ander hem aan de hand neemt en opdrachten geeft.

Rolinco en robotica
In het kader van de trend ‘Industriële Renaissance’ belegt Rolinco in nieuwe technologieën zoals robotica. Het fonds heeft belangen in het Japanse Fanuc en in het Zweeds-Zwitserse ABB. Beide zijn wereldleider in de productie van industriële robots en zogenaamde collaborative robots. Deze laatste zijn kleine robots die met mensen kunnen samenwerken.
Daarnaast belegt Rolinco in het Amerikaanse Sensata, dat sensoren voor onder andere robots maakt.

outlook-2016-110x90px.jpgWilt u het volledige rapport lezen?
Klik hier en download de (Engelstalige) "Outlook 2016: Diminishing returns"

Meer artikelen over de Outlook 2016


Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.