By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Hedgefondsen: nuttig of niet in een beleggingsportefeuille?

09-07-2014 | Interview Hedgefondsen staan veelal bekend om hun ongebonden, offensieve beleggingsstijl, hun hoge kosten en hun afwijkende rendementsprofiel. Maar waar leidt dit toe in de praktijk? Hoe nuttig zijn ze in de portefeuille van institutionele beleggers als pensioenfondsen?

Onderzoeker Thijs Markwat van Robeco heeft met twee collega’s, Rolf Hermans en Roderick Molenaar, een studie gedaan naar de toegevoegde waarde van hedgefondsen in een beleggingsportefeuille. De onderzoekers waren aangewezen op data met een beperkte historie (20 jaar) en waar de nodige kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Toch zijn er een aantal belangrijke conclusies te trekken, zo blijkt uit een interview met onderzoeker Markwat.
Wat is de reden om te kijken naar het nut van hedgefondsen voor pensioenfondsen?
Er bestaat eigenlijk geen consensus over de toegevoegde waarde van hedgefondsen. Tot 2008 was de algemene gedachtegang dat hedgefondsen voor iets extra’s zorgden, maar die stelling is gaan wankelen sinds het uitbreken van de financiële crisis. In de academische literatuur is al langer een debat gaande over de vraag welke voordelen hedgefondsen nu precies bieden en onder welke omstandigheden. Wij zijn daarom in de cijfers gedoken.

Hoe populair zijn beleggingen in hedgefondsen nu onder pensioenfondsen? En wat is de trend ?
Gemiddeld wordt er door Nederlandse pensioenfondsen ongeveer 3% van het vermogen belegd in hedgefondsen. Sinds november 2008 daalt het belegd vermogen in hedgefondsen als percentage van het totaal aantal beleggingen. Dat komt door de grotere aversie tegen risico´s, tegenvallende resultaten, en doordat de toezichthouder DNB zwaardere eisen stelt aan de kennis over en het beheer van de beleggingsportefeuille.

Om welke bedragen gaat het in Nederland?
In absolute bedragen groeit de omvang van de beleggingen in hedgefondsen wel. Waar er in het eerste kwartaal van 2007 voor EUR 14 mrd in hedgefondsen was belegd door de Nederlandse pensioenfondsen, is dit bedrag in het 3e kwartaal van 2013 opgelopen tot EUR 27 mrd. Wereldwijd gaat het om grofweg EUR 2400 mrd.

Zijn hedgefondsen een aparte vermogensklasse, zoals obligaties, vastgoed en dergelijke?
Nee, je moet ze in het algemeen niet zien als een op zichzelf staande vermogenscategorie. Want ze beleggen hoofzakelijk door in andere vermogensklassen, zoals aandelen of obligaties. Daardoor blijft er een sterke link met de onderliggende beleggingen.

'Niet alle hedgefondsen bieden een diversificatievoordeel'

Wat maakt hedgefondsen interessant voor pensioenfondsen?
De hedgefondsen zelf claimen vaak een ander rendementsprofiel te hebben dan die van de standaard vermogenscategorieën. Echter, uit ons empirisch onderzoek blijkt dat hedgefondsen het als geheel goed doen onder goede marktomstandigheden en juist slecht doen onder slechte marktomstandigheden. Dus in hun geheel bieden hedgefondsen weinig diversificatievoordeel. Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat je eigenlijk niet over hedgefondsen als één groep kunt spreken. Er zijn verschillende soorten hedgefondsen met zeer uiteenlopende stijlen. Van een strategie gericht op beleggen in termijncontracten van valuta’s tot varkensbuiken (managed futures) tot een strategie die speculeert op extreme gebeurtenissen als (vijandige) overnames of bedrijfsfaillissementen (event driven). En de ene stijl werkt beter als middel om te zorgen voor spreiding in een totale portefeuille dan de andere.

Welke hedgefondsen bieden diversificatievoordelen?
Er zijn drie soorten beleggingsstijlen die een lage correlatie hebben met andere categorieën: Equity Market Neutral, Global Macro en Managed Futures. Uit het onderzoek blijkt dat de laatste categorie de beste bescherming heeft geboden tegen sterk dalende aandelenrendementen. Hoewel Equity Market Neutral, berekend over de gehele periode, een lage correlatie met aandelen heeft, laat deze categorie tijdens crashes wel slechte rendementen zien. Daarom zien wij Equity Market Neutral fondsen niet als een goede toevoeging aan een beleggingsportefeuille.

En hoe zit het met de rendementsverwachtingen voor hedgefondsen?
Vroeger werden hedgefondsen mede gebruikt om het rendement in een portefeuille omhoog te krijgen. Maar de verwachtingen waren mogelijk te hoog gespannen. Het gaat niet alleen om rendementen. Na aftrek van de kosten, en die zijn inderdaad heel behoorlijk bij hedgefondsen, kom je gemiddeld uit op een rendement dat 2% tot 3% boven de risicovrije rente ligt. Ter vergelijking: gewone aandelen hebben op langere termijn mogelijk een rendement van 4% tot 5% boven de risicovrije rente. Vooral het feit dat je een ander risicorendementsprofiel kunt krijgen is een voordeel voor institutionele beleggers.

Welke instellingen kunnen beter niet in hedgefondsen beleggen?
Voor de kleinste pensioenfondsen is het in onze optiek niet lonend. In absolute bedragen zal de inleg naar alle waarschijnlijkheid voor deze fondsen klein zijn. Daardoor is de gangbare minimuminleg bij hedgefondsen, die nodig is om een goede spreiding over meerdere managers te realiseren, vaak niet mogelijk. Daarbij komt nog dat het pensioenfonds mensen in het bestuur en de beleggingsadviescommissie moet hebben of inhuren die weten hoe de strategie van het hedgefonds werkt en die het kunnen monitoren. Wanneer deze expertise van buitenaf ingehuurd dient te worden zijn de kosten voor kleinere fondsen vaak te hoog ten opzichte van de baten.

Waar moet een pensioenfonds rekening mee houden als het wil beleggen in hedgefondsen?
Let goed op de huidige samenstelling van de beleggingsportefeuille. Als je als pensioenfondsfonds nu al veel illiquide beleggingen hebt als onroerend goed en private equity, dan moet je niet ook nog eens een groot aandeel in hedgefondsen beleggen. Ze hebben vaak ook een ‘lock up’, waardoor je gedurende een vastgestelde periode je vermogen niet kan onttrekken. Ook moet je je als fonds afvragen of je kan zorgen voor een goede selectie en controle van het hedgefonds.

Hoe kan een fonds het beste een kwalitatief goed hedgefonds vinden?
De selectie is ontzettend belangrijk, want uit ons onderzoek blijkt dat de resultaten van hedgefondsen sterk uiteenlopen. Met andere woorden: de kwaliteit varieert enorm. Daarom is het verstandig om mensen in te huren die voor een goede selectie kunnen zorgen, maar daar zitten uiteraard ook kosten aan. En je moet nooit één hedgefonds kiezen, dat geeft te veel risico. Voor de categorie managed futures heb je minimaal twee aanbieders nodig, en voor global macro allocatie zijn volgens ons onderzoek wel drie tot vier managers gewenst.

5 tips voor pensioenfondsen
  • Niet alle hedgefondsen zijn geschikt
  • De stijlen Global Macro en Managed Futures bieden diversificatievoordelen
  • Besteed aandacht aan de selectie van hedgefondsen
  • Commiteer je niet aan één hedgefonds, maar kies meerdere
  • Voor kleine pensioenfondsen is beleggen in hedgefondsen niet lonend
Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals