By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco GTAA voorziet in behoefte aan ‘absolute return’

13-12-2013 | Interview | Shengsheng Zhang Beleggers zoeken naar alternatieven voor traditionele beleggingen. Robeco GTAA voorziet in deze behoefte door op basis van bewezen kwantitatieve modellen long en short te gaan in beleggingscategorieën.

Speed read:
  • Sterke beleggingsresultaten in zowel stijgende als dalende markten
  • Absolute return-strategie op basis van kwantitatieve modellen
  • Systematisch beleggingsproces gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
  • Beheersing van risico door constante volatiliteit beleggingsportefeuille

Zoektocht naar alternatieve bronnen van rendement
De onzekere vooruitzichten voor traditionele beleggingscategorieën als aandelen en obligaties hebben geleid tot een toenemende oriëntatie op alternatieve bronnen van rendement. Daarnaast kiezen beleggers sinds de financiële crisis steeds meer voor transparante en goed verhandelbare beleggingsoplossingen. In lijn hiermee is Robeco GTAA (Global Tactical Asset Allocation) ontwikkeld. Het fonds heeft een ‘absolute return’-karakter en is volledig gedreven door de kwantitatieve modellen van Robeco.

Robeco GTAA heeft een ‘absolute return’-karakter en is volledig gedreven door de kwantitatieve modellen van Robeco

Deze modellen zijn gebaseerd op het onderzoek dat Robeco al sinds begin jaren negentig doet naar statistische relaties tussen beleggersgedrag en ontwikkelingen op de financiële markten. Hieruit komt naar voren dat emoties goede beleggingsbeslissingen soms in de weg staan. Het uitsluiten van emoties en het inspelen op andere onvolkomenheden van beleggers kan daardoor aantrekkelijke rendementen opleveren.

Robeco GTAA combineert de modellen om op de juiste momenten long- of short-posities in te nemen in beleggingscategorieën. Shengsheng Zhang, die het fonds samen met Jan Sytze Mosselaar beheert, geeft een kijkje in de keuken.

Is beleggen aan de hand van kwantitatieve modellen succesvol?
“Als je kijkt naar de beleggingsresultaten is het zeker een succesvolle manier van beleggen. Het bruto resultaat sinds de start van het fonds in april 2010 bedraagt meer dan 15% op jaarbasis*. Vooral de laatste anderhalf jaar hebben we goede rendementen gerealiseerd. Onze doelstelling is een dubbelcijferig rendement over de lange termijn, bij een nagestreefde volatiliteit in de portefeuille van circa 15%. De mix van rendement en risico in het fonds is tot dusver goed, wat naar voren komt in de hoge Sharpe-ratio.”

De ‘Track Record’ van Robeco GTAA


Bron: Robeco. Maanddata van mei 2010 t/m november 2013, voor kosten, gebaseerd op de marktwaarde van het Robeco GTAA Fund. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat is het geheim van jullie succes? Zijn dat de kwantitatieve modellen die jullie gebruiken?
“De modellen bepalen inderdaad het succes. We plukken door het gebruik van de modellen de vruchten van onderzoek door het gehele quant-team van Robeco. Daniël Haesen, onze cross-asset allocation specialist, en drie andere onderzoekers ondersteunen ons direct, maar in feite profiteren we van de inspanningen van alle zeventien analisten. Daarnaast kunnen we steunen op de negen beleggingsspecialisten van het Global Allocations-team.

Het quant-team heeft drie modellen ontwikkeld: bond market timing, equity market timing en multi-asset allocation. Het obligatiemodel is in gebruik sinds 1993, vijf jaar later werd het aandelenmodel in gebruik genomen en het allocatiemodel maakt sinds 2007 onderdeel uit van het beleggingsproces bij Robeco. In april 2010 zijn we begonnen met dit fonds. De eerste twee modellen bepalen de absolute aantrekkelijkheid van de beleggingen in vergelijking met cash, het multi-asset allocation-model gebruiken we om de relatieve aantrekkelijkheid van de beleggingscategorieën te bepalen.”

Hoe werken de modellen?
“De kwantitatieve modellen van Robeco maken gebruik van factorpremies, zoals waarde en momentum, en van ‘mispricings’ tussen beleggingscategorieën en markten. We bepalen de aantrekkelijkheid van aandelen door de omgekeerde koerswinst-verhouding met de lange rente te vergelijken en dit in een historisch perspectief te zetten. Het model spreekt daarbij een voorkeur uit voor aandelenmarkten met een lage waardering. Tegelijkertijd beweegt het mee met de trend. Door kuddegedrag en doordat beleggers de neiging hebben nieuwe informatie slecht te absorberen, is het zinvol om de trend te volgen. Maar het model kijkt ook naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van grondstoffenprijzen en de rente en houdt rekening met seizoenspatronen om de aantrekkelijkheid van aandelen te bepalen.

Bij de waardering van obligaties is onder meer de yieldcurve van belang. Is het verschil tussen de lange rente en de korte rente groot, dan geeft het model een positief signaal af voor obligaties. Verder worden macro-indicatoren als economische groei en inflatie in het model meegenomen. En ook bij obligaties kijkt het model naar de seizoenseffecten en is koersstijging in het recente verleden een indicatie voor verder oplopende koersen. Het multi-asset allocation-model is net als de andere modellen gebaseerd op waardering en momentum, en daarnaast op de gevoeligheid van de beleggingscategorieën voor de risicoaversie op de markten.”

Van welke beleggingsinstrumenten maken jullie gebruik?
“Bij het opzetten van GTAA hebben we bewust gestreefd naar een transparant beleggingsproces. Vooral sinds 2008/2009 willen veel beleggers geen ingewikkelde producten meer waarvan niet helder is hoe de resultaten tot stand komen. Wij publiceren niet alleen over het fonds zelf, maar ook over het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de modellen en hoe wij deze gebruiken voor het fonds. Men weet daardoor hoe wij denken en hoe we te werk gaan.

“We hebben bewust gestreefd naar een transparant beleggingsproces.”

Daarnaast beleggen we in een beperkte hoeveelheid beleggingsinstrumenten, die overigens wel het grootste deel van het beleggingsuniversum bestrijken. We beleggen in indexfutures voor Amerikaanse, Europese en Japanse aandelen en Amerikaanse, Duitse en Japanse staatsobligaties, in forwards voor euro-dollar en euro-yen en in ETF’s voor de brede grondstoffenmarkt en Amerikaans onroerend goed. Alles bij elkaar tien beleggingsinstrumenten. Daarbij kunnen we zowel long- als short-posities innemen, behalve in de ETF’s. Het zijn allemaal zeer liquide beleggingsinstrumenten, en dat geldt ook voor de cash pool. Hiervoor gebruiken we uitsluitend daggeld, weekdeposito’s en kortlopende overheidsobligaties met een AAA-rating. Hierdoor is het fonds dagelijks verhandelbaar en kunnen we tegen lage kosten handelen.”

Hoe vertalen jullie de modeluitkomsten naar de portefeuille?
“We herbalanceren de portefeuille wekelijks op basis van de signalen die de modellen geven. Dat zijn zowel long- als short-signalen. We combineren deze signalen met elkaar en als ze krachtig genoeg zijn veranderen we de portefeuillesamenstelling. Daarbij nemen we ook eerdere signalen mee die de modellen hebben afgegeven. Soms geeft het model aan dat we de long- of shortposities sterker kunnen aanzetten. Dan is dus sprake van hefboomwerking.”

Je noemt short gaan en hefboomwerking. Hoe beperken jullie de risico’s?
“Het risicobeheer gebeurt niet achteraf, maar is een integraal onderdeel van de portefeuilleconstructie en gebeurt in meerdere fases van het beleggingsproces. Ten eerste doen we aan risicospreiding doordat de verschillende variabelen binnen de modellen weinig correlatie met elkaar hebben en ieder model een gelijk deel van het risicobudget gebruikt. Dit laatste realiseren we door de posities in de beleggingscategorieën omgekeerd evenredig af te laten hangen van de volatiliteit van de beleggingscategorieën en van de signalen vanuit de modellen. Posities in aandelen zetten we dus minder sterk aan dan die in obligaties. Bovendien worden de posities in de portefeuille zodanig gekozen dat de volatiliteit in de portefeuille over een langere periode rond de 15% uitkomt. We zullen een long- of short-positie in een markt of valuta alleen extra sterk aanzetten als de volatiliteit tijdelijk laag is. Omgekeerd geldt dat als de volatiliteit hoog is, we de posities juist zwakker aanzetten dan de modellen aangeven. En ten slotte is gunstig dat de meeste van de gebruikte instrumenten geen tegenpartijrisico kennen. Het is wel een fonds voor langetermijnbeleggers. De nagestreefde volatiliteit van 15% brengt met zich mee dat de schommelingen soms groot zijn.”

Zijn de modellen werkelijk voor 100% leidend in het beleggingsproces? Grijpen jullie ook bij extreme marktomstandigheden niet in?
“Nee, dat doen we niet. Het is een systematisch beleggingsproces, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Menselijk gedrag, en dus emoties, laten we niet toe bij de beslissingen. Een simulatie met onze strategie laat zien dat Robeco GTAA in tijden van onrust zijn waarde bewijst. Wij zijn daarom van mening dat je juist bij bijzondere omstandigheden de modellen hun werk moet laten doen.”

Hoe kan een pensioenfonds of een andere institutionele belegger het fonds inzetten?
“Robeco GTAA is een waardevolle aanvulling op gemengde portefeuilles door het ‘absolute return’-karakter van het fonds. Het profiteert van koersbewegingen omhoog én omlaag en heeft per definitie een lage correlatie met zowel aandelen als obligaties. De correlatie van GTAA met een mix van 40% aandelen en 60% obligaties bedroeg in de afgelopen drieënhalf jaar slechts 0,27. Als institutionele beleggers aarzelen om meer naar aandelen te alloceren vanwege de hogere volatiliteit en veel hebben belegd in vastrentende waarden, dan is het vaak moeilijk om voldoende rendement te realiseren om aan de verplichtingen te voldoen. Dan kan GTAA een oplossing zijn. Door een relatief kleine investering in het fonds kunnen klanten het risico-rendementprofiel van de gehele portefeuille verbeteren.”

Effect van toevoeging Robeco GTAA aan gemengde portefeuille 40% aandelen en 60% obligaties


 
Bron: Robeco. Maanddata van mei 2010 t/m november 2013, voor kosten, gebaseerd op de marktwaarde van het Robeco GTAA Fund. Voor de gemengde portefeuille met 40% aandelen en 60% obligaties is gebruik gemaakt van maanddata voor de MSCI daily TR net World index USD (NDDUWI index) voor aandelen en de JPM global aggregated bond total return  index (JGAGGUSD index) voor obligaties in dezelfde periode.

Is het fonds interessant voor particuliere beleggers?
“Het is ook interessant voor particulieren. Anders dan veel andere producten met een dergelijk karakter kent het geen instapdrempel en is het dagelijks verhandelbaar. Door de lage correlatie met zowel aandelen als obligaties is het een mooie aanvulling op iedere beleggingsportefeuille. Ook particulieren hebben baat bij een goede spreiding van hun beleggingen.”

Hoe zie je de toekomst van het fonds?
“Het fonds bestaat nu meer dan drie jaar. Daardoor komt het op de radar van steeds meer beleggers. We hebben er vertrouwen in dat het belegd vermogen verder groeit als men ziet dat deze manier van beleggen in zowel stijgende als dalende markten consistent goede rendementen oplevert. Ondertussen staat de kwantitatieve research bij Robeco niet stil. De resultaten daarvan kunnen de door ons gebruikte modellen versterken. Daarnaast onderzoeken we of we beleggingscategoriën kunnen toevoegen aan het nu door ons gehanteerde beleggingsuniversum.”


*: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Deel deze pagina: