By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Witte raven aan de economische hemel

18-03-2011 | Vooruitblik | Lukas Daalder

Het wereldwijde herstel van de economie loopt tegen een aantal negatieve factoren aan. Beleggingsstrateeg Lukas Daalder legt uit waarom zijn visie op de vooruitzichten blijft steken op 'voorzichtig optimistisch'.

imageHet herstel van de wereldeconomie verloopt goed. Volgens de OESO is het zelfs duurzaam te noemen. Tegelijkertijd kan de toenemende onzekerheid een rem zetten op het herstel.   Bij deze mix van factoren blijft het Financial Markets Research team voorzichtig optimistisch en gaat de voorkeur uit naar onroerend goed, bedrijfsobligaties (credits en high yield) en grondstoffen. Staatsobligaties en cash zijn uit de gunst, terwijl we neutraal zijn over aandelen. 

Het economische plaatje is dus gemengd: aan de oppervlakte lijkt het rooskleurig, maar is er een vervelende onderstroom. Aan de ene kant zet het herstel door.  "Het optimisme is vooral te danken aan de betere omstandigheden voor bedrijven en de verbeterende arbeidsmarkt, waardoor de particuliere consumptie aantrekt," aldus Lukas Daalder. Daar komt bij dat bedrijven een zeer gezonde balans hebben.

Tegelijkertijd neemt de onzekerheid toe. Of zoals Dominique Strauss-Kahn, hoofd van het IMF, onlangs opmerkte: “er zijn inmiddels heel wat witte raven aan de economische hemel."

Er is onzekerheid over de gevolgen van de groeiende onevenwichtigheden in de wereldeconomie, de nucleaire ramp in Japan, de aanhoudende politieke onrust in het Midden-Oosten en de ogenschijnlijk eindeloze Europese schuldencrisis.

Daarnaast is de toenemende inflatiedruk een bron van zorg. De ECB was de eerste grote centrale bank in de volwassen wereld die begin april de rente heeft verhoogd met 25 basispunten.

"De Bank of England (BoE) staat onder zware druk om eenzelfde stap te zetten," zegt Daalder. De roep om een krapper monetair beleid wordt ook steeds luider in de Amerikaanse FOMC.

Het begrotingstekort en hoge olieprijzen houden de Fed tegen
Deze roep toont aan dat de Amerikaanse economie in veel opzichten floreert. Het producentenvertrouwen is geruststellend hoog en de consument blijft krachtig, gesteund door een aantrekkende arbeidsmarkt: sinds het begin van dit jaar zijn er bijna een half miljoen banen bijgekomen in de particuliere sector.

Een minder optimistisch plaatje ontstaat als we kijken naar de huizensector, waar zowel verkopen, bouw als prijzen in het eerste kwartaal verslechterden. "Per saldo zal het positieve effect van de aantrekkende arbeidsmarkt zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen van de woningmarkt," zegt Daalder.

Desondanks is het nog te vroeg te concluderen dat de VS zich op een duurzaam herstelpad bevindt. Twee andere potentiële bedreigingen, te weten de patstelling rond het Amerikaanse begrotingstekort en de stijgende olieprijs, weerhouden de Fed van een renteverhoging.

Verwachtingen over renteverhoging door ECB zijn overdreven
In de eurozone is de economische groei in Frankrijk en Duitsland stabiel, maar de periferie blijft zwak, vooral Spanje, Ierland en Griekenland. Het lijkt er echter op dat Spanje door de obligatiemarkten voorlopig als veilig wordt beschouwd.

De Europese schuldencrisis is echter nog lang niet voorbij. Op termijn kan deze makkelijk weer oplaaien door de groeiende verschillen binnen de eurozone, het gebrek aan politieke steun voor het nieuwe Europese Stabiliteits Mechanisme (ESM) of het risico van besmetting in een latere fase, als regeringen hun financiën op orde moeten brengen.

Ondertussen is de renteverhoging door de ECB niet bepaald gunstig voor de Spaanse economie. Toch moeten ook de zwakkere economieën sterk genoeg zijn om de effecten van een monetaire verkrapping door de ECB te weerstaan. En de kans op een dergelijke verkrapping is groot. "Het lijkt er echter niet op dat de ECB van plan is een reeks renteverhogingen door te voeren, zelfs al verwacht de markt dat wel," zegt Daalder.

De kerninflatie kwam in februari tenslotte op een nog steeds geruststellende 1,0%. De focus van de ECB ligt echter op algemene inflatie en het teleurstellende inflatiecijfer van 2,6% in maart was aanleiding om een keer met de zweep te knallen. Dat was de laatste strohalm, gezien de zorgen over de oplopende inflatieverwachtingen.

Vooruitzichten voor Japan verslechterd
"We kunnen niets positiefs bedenken dat is voortgekomen uit de aardbeving die Japan op 11 maart trof," zegt Daalder. Hiermee wijst hij het argument van de hand dat de gestagneerde Japanse economie een impuls zou krijgen door de wederopbouw.

Hij merkt op dat Japan geen jonge en krachtige economie is. Het land heeft ook geen regering die rijk genoeg is om de huidige problemen aan te pakken. En die problemen zijn enorm. "Een top-downbenadering wijst erop dat de vooruitzichten voor Japan duidelijk zijn verslechterd," zegt hij.

Hoge inflatie centrale thema voor de belangrijkste opkomende markten
In de opkomende landen worden de centrale banken achtervolgd door inflatiedruk. "De dalende prijzen voor levensmiddelen zorgen voor wat lucht, maar een bescheiden verkrapping ligt opnieuw in de lijn der verwachting," meent Daalder.

De People’s Bank of China verhoogde op 6 april onverwacht de rente, vooruitlopend op het komende inflatierapport dat waarschijnlijk teleurstellend zal zijn. Dat was de vierde renteverhoging in China binnen een halfjaar. Naast de monetaire hulpmiddelen maakt de regering gebruik van subsidies, voedselreserves van de staat en de dreiging van prijsbeheersing om de inflatie te bestrijden. Er worden meer bescheiden renteverhogingen verwacht.

Vanwege de hoge inflatie in de andere BRIC-landen (6,1% in Brazilië, 8,3% in India en 9,5% in Rusland) worden ook daar in de komende maanden meer renteverhogingen verwacht.

Aandelen blijven neutraal
In deze omgeving blijft het Financial Markets Research team voorzichtig optimistisch. De vooruitzichten voor aandelen blijven neutraal. "Traditioneel bewegen aandelen zich in de eerste fase van monetaire verkrapping min of meer zijwaarts," merkt Daalder op. "Bovendien zijn er de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Voor ons zijn dit voldoende redenen om voor aandelen een afwachtende houding aan te nemen."

Opkomende markten nog steeds favoriet voor aandelen
Binnen aandelen heeft het team nog steeds een voorkeur voor opkomende markten, waar afgelopen maand de beste regionale performance werd behaald. Zij profiteerden van een ongebruikelijke vlucht naar veiligheid. "Na de ervaringen met de kredietcrisis worden opkomende markten nu beschouwd als de regio met de beste fundamentele factoren in het geval van een crisis," verklaart Daalder.

Voor wat de andere regio's betreft, heeft het team een neutrale visie op de VS, terwijl zowel Europa als de Pacific uit de gratie blijven. De slechte vooruitzichten voor Japan domineren het beeld voor de Pacific. "Bottom-up bekeken, lijken de aandelen goedkoop," zegt Daalder. De fundamentele vooruitzichten voor het land zijn echter duidelijk verslechterd.

Binnen de sectoren heeft het team vooral een voorkeur voor industrie en dienstverlening, consument cyclisch en telecom, maar Daalder merkt op dat er ook wordt gekeken naar het verkleinen van cyclische exposure.

"De algemene trend is dat aan de outperformance van cyclische sectoren een eind is gekomen en dat dit eerder is dan verwacht op basis van een seizoenspatroon," stelt hij. Hij doelt hiermee op de voortdurende underperformance van IT in de afgelopen maanden. Financiële dienstverlening en nutsbedrijven zijn uit de gunst verdwenen.

Nog steeds voorkeur voor vastgoed boven aandelen
Daalder en zijn collega's geven (voorlopig) nog steeds de voorkeur aan onroerend goed boven aandelen. Afgelopen maand bleef vastgoed achter bij andere risicovolle beleggingen (-2,5%), waarmee het totaalrendement op kwartaalbasis uitkwam op -5,8%.

De voorkeur voor onroerend goed boven aandelen is gebaseerd op de aanname dat de eerste beleggingscategorie minder gevoelig is voor de stijging van de olieprijs, terwijl de lange rente naar verwachting zou dalen. "Hoewel we denken dat onze uitgangspunten nog steeds juist zijn, zijn we er minder van overtuigd dat de performance van onroerend goed op termijn beter zal blijven dan die van aandelen," geeft Daalder toe.

Voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties
Net als andere risicovolle beleggingen hadden bedrijfsobligaties te lijden onder de vlucht naar veiligheid en wonnen ze na verloop van tijd het verloren terrein terug. Bedrijfsobligaties uit de eurozone presteerden de afgelopen maand over het algemeen beter dan die uit de VS, maar het verschil was groter voor credits dan voor high yield. "Wij gaan er nog steeds van uit dat credits het beter zullen doen dan staatsobligaties," zegt Daalder.

Verdere stijging van grondstoffen waarschijnlijk
Het team blijft optimistisch over de vooruitzichten voor grondstoffen. De spanningen in het Midden-Oosten drijven de olieprijs op. Het zou echter onterecht zijn om de aanhoudende stijging alleen toe te schrijven aan de politieke onrust. "Olie zat al vóór het ontstaan van de crisis in een stijgende trend vanwege het doorzettende herstel van de wereldeconomie," zegt Daalder.

Alle subindices voor grondstoffen zijn tot nu toe gestegen en ze naderen zelfs het hoogste punt van de afgelopen twee jaar. "Wij verwachten dat deze beleggingscategorie het uitstekend blijft doen," is zijn conclusie.

Deel deze pagina: