By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Verschillen tussen vraag en aanbod stimuleren grondstoffenaandelen

20-04-2010 | Visie | Peter Csoregh

Opkomende markten, met name China, stimuleren de vraag naar grondstoffen. Peter Csoregh, Fondsmanager Robeco Natural Resources Equities, is van mening dat oliedienstverlening en mijnbouwbedrijven in koper en platina het meeste profiteren.

Het is een stukje economieles: een structureel scheve vraag-aanbodverhouding creëert kansen binnen de sectoren energie en basismaterialen. Aan de vraagkant wordt de huidige situatie veroorzaakt door decennialange trends die gekoppeld zijn aan bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking in opkomende markten. Dit is weer verbonden met schaarste van natuurlijke hulpbronnen en decennia van achterblijvende investeringen aan de aanbodkant.

“Het resultaat is vervolgens dat de capaciteitsbenutting van de belangrijkste grondstoffen binnen enkele jaren de 100% bereikt”, aldus Peter Csoregh. “Wereldwijde trends maken de weg vrij voor een grondstoffenhausse."

Csoregh denkt dat, tegen deze achtergrond, een toenemende vraag naar koper, een tekort aan platina en een hogere olieprijs de drie meest aantrekkelijke langetermijnthema’s zijn voor Robeco Natural Resources Equities.

“De vraag van opkomende markten naar koper overtreft het aanbod meer dan twee keer.”

Opkomende markten stimuleren vraag
Het grondstoffenverhaal is in het kort dat de wereldbevolking in 2050 naar verwachting naar negen miljard zal zijn gestegen. Vandaag de dag ligt dat aantal nog onder de zeven miljard. Het steeds groter wordende gat tussen vraag naar en aanbod van grondstoffen wordt nog verergerd doordat de bevolking in ontwikkelingslanden het snelst groeit.

“De vraag naar hulpbronnen vanuit opkomende markten is per eenheid BBP vijf keer hoger dan de vraag uit ontwikkelde landen", vertelt Csoregh. Hierdoor wordt het aanbod van grondstoffen met een factor van twee of meer overtroffen door de vraag. Zelfs in de nasleep van de kredietcrisis wordt verwacht dat de economieën van opkomende markten in 2010 gemiddeld 5,5% groeien. China en India komen daar zelfs bovenuit.

De vooruitzichten voor olie zijn een goed voorbeeld van hoe de toekomst voor veel andere grondstoffen eruit zou kunnen zien: de vraag naar olie in opkomende markten stijgt met 1,2 miljoen vaten per dag, terwijl het totale aanbod met slechts een half miljoen vaten per dag toeneemt. De aanbodproblemen zijn in niet-OPEC-landen zelfs groter, omdat daar de productie zelfs afneemt.

Groeiende welvaart verandert uitgavenpatroon
De vraag naar grondstoffen neemt ook toe nu consumenten in opkomende markten welvarender worden en de verstedelijking toeneemt. “Uit ervaring", gaat Csoregh verder, "weten we dat de vraag naar auto's en huizen toeneemt zodra een bepaald inkomen is bereikt.” De groei van de middenklasse in opkomende markten heeft al ingezet en de verwachting is dat deze trend nog decennialang zal doorgaan.

Verstedelijking vergt investeren in infrastructuur
Ondertussen verhuizen elke week drie miljoen mensen van het platteland naar de stad, en de hoogste mate van verstedelijking is uiteraard te vinden in opkomende markten. Tot 2025 zullen bijvoorbeeld 350 miljoen Chinezen naar de steden trekken. En volgens de VN zal in 2035 70% van de bevolking in stedelijk gebied wonen. Ter vergelijking: eind 2008 lag dit percentage op 46%.

Voor de infrastructuur die nodig is om de verstedelijking te ondersteunen, zijn enorme hoeveelheden grondstoffen nodig. Vooral de vraag naar koper is hoog, omdat het veel gebruikt wordt in de infrastructuur voor elektriciteit, zoals het elektriciteitsnet, bedrading in woningen, verwarmen en koelen, en hogesnelheidslijnen. Koper is immers na zilver de meest efficiënte elektriciteitsgeleider en kent geen alternatief.

Ook hier zijn de trends zichtbaar in de cijfers. De vraag van opkomende markten naar koper overtreft het aanbod met een factor van meer dan twee.

Grondstoffen zijn schaars en de prijzen zijn laag
De toenemende vraag naar grondstoffen laat nog maar de helft van het beleggingsplaatje zien. De andere helft is het slinkende aanbod. De problemen zijn al 30 jaar geleden ontstaan, toen een verschuiving van een productiegeoriënteerde economie naar een dienstverlenende economie plaatsvond in de Westerse wereld. Deze verschuiving zette de grondstoffenprijzen onder druk en beperkte de beleggingen in vaste activa binnen natuurlijke hulpbronnen enorm.

“Bedrijven die betrokken waren bij de exploratie en productie van grondstoffen konden nauwelijks hun kapitaalkosten terugverdienen", aldus Csoregh. “Er werd niet geïnvesteerd.” Onlangs maakte de kredietcrisis de situatie erger, omdat lagere grondstoffenprijzen en een gebrek aan krediet de bedrijfsinvesteringen opnieuw een halt toeriepen.

Tekorten worden natuurlijk ook verergerd door schaarste. “In de afgelopen 30 jaar zijn geen nieuwe belangrijke olievelden ontdekt en in de afgelopen 20 jaar is geen nieuwe grote kopermijn geopend”, gaat Csoregh verder. “De platinaproductie is niet veel hoger dan in 1998."

Nieuwe voorraden zijn moeilijker te winnen
Zelfs als nieuwe bronnen worden gevonden, is het niet altijd makkelijk ze te verwerken. Er zit een flinke tijd tussen het lokaliseren van nieuwe voorraad en de ontwikkeling ervan. Het in gebruik nemen van een nieuwe kopermijn kan bijvoorbeeld wel tien jaar duren.

Nieuwe voorraden van grondstoffen zijn gewoonlijk ook moeilijker te winnen. En omdat grondstoffen in de ontwikkelde markten uitgeput raken, ligt het voor de hand dat nieuwe ontdekkingen in politiek instabiele regio’s worden gedaan.

Denk bijvoorbeeld eens aan de nieuwe grote koperprojecten die in Mongolië, Pakistan, Rusland en Congo gaan lopen. Een groot deel van de toekomstige kopervoorraad is van deze projecten afhankelijk. Csoregh zou echter niet verbaasd zijn als geopolitieke en logistieke problemen bij deze projecten roet in het eten gooien.

Upstreamactiviteiten zijn het belangrijkst
Csoregh vertaalt de grootste wereldwijde trends in bevolkingsgroei, verstedelijking en slinkende hulpbronnen naar een geconcentreerde portefeuille waarvan circa 60% is belegd in energie en 40% in metaal en mijnbouw. Omdat het een themafonds is, heeft hij ruim de mogelijkheid om een selectie te maken uit de snelst groeiende subsectoren binnen deze gebieden.

Hij is het meest geïnteresseerd in bedrijven met upstreamactiviteiten (aanbodgeoriënteerd) of die anderszins in de unieke positie zijn om het aanbod te verhogen, bijvoorbeeld door middel van technologie en hoogwaardige infrastructuur. Laten we eens kijken naar een deel van zijn selectie.

Mogelijkheden in oliedienstverlening, koper en platina
Binnen energie verkiest Csoregh oliedienstverleners boven de grote oliemaatschappijen. Een daarvan is Subsea 7, een Noors bedrijf dat actief is op het gebied van onderwatertechnologie in de olie- en gasindustrie, inclusief volledig projectbeheer en engineering via robotgestuurde diensten. De markt wordt gekenmerkt door hoge instapdrempels en een buitengewoon rendement op geïnvesteerd vermogen. Volgens Csoregh zijn er wereldwijd slechts vier bedrijven die de technologie en kennis hebben om dergelijke activiteiten onderwater uit te voeren.

Xstrata is een van de koperproducenten waar Csoregh een belang in heeft en is de mondiale nummer vier, met projecten in acht landen. Het bedrijf is eveneens actief betrokken bij de koperverwerking en verwacht de jaarlijkse productie via organische groei te verdubbelen.

Wat platina betreft, bevat de portefeuille een belang in Northam Platinum, een Zuid-Afrikaans mijnbouwbedrijf met hoge potentiële reserves. Het is aantrekkelijk gewaardeerd en is de enige onafhankelijke platinaproducent in het land die niet in handen is van blanken.

Beleg in wat opkomende markten het hardst nodig hebben
De grootste aanjager voor platina is het gebruik ervan als katalysator om de vervuiling door dieselmotoren te beperken. Het is een van 's werelds zeldzaamste metalen en is een hoofdonderdeel van katalysatoren. Bovendien is er geen alternatief. De platinavoorraad is al ontoereikend, en dat terwijl China op het punt staat om strengere milieunormen voor autofabrikanten te introduceren. Hierdoor zal de vraag naar katalysatoren spectaculair stijgen.

De autoverkoop in China is in het afgelopen jaar met 55% gestegen. De autoproductie in China ligt al op hetzelfde niveau als de VS, en toch verbruikt het land 10% minder platina. De autoverkoop in China wordt gedreven door de nieuwe middenklasse die de fiets inruilt voor de auto.

Platina is een sprekend voorbeeld van een beleggingscase van Csoregh die op het snijvlak van een scheve vraag-aanbodverhouding ligt. Tegenwoordig wordt die scheve verhouding met name veroorzaakt door de vraag uit opkomende markten of, zoals Csoregh het stelt, door “te beleggen in wat China tekort komt."

 

Disclaimer
De aandelen die in dit artikel worden besproken zaten op het moment van schrijven van dit artikel, begin april 2010, in de portefeuille van Robeco Natural Resources Equities. Peter Csoregh heeft zelf geen posities in deze aandelen, maar belegt wel in het fonds.

Belangrijke informatie
Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Het is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is geen aanbeveling om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen. Elke belegging staat altijd bloot aan risico. Beleggingsbeslissingen dienen daarom alleen op basis van het relevante prospectus en grondig financieel, fiscaal en juridisch advies te worden genomen.

De inhoud van dit document is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of gebruik niet toestaat. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers volgens de Wet financieel toezicht of voor personen die volgens andere van toepassing zijnde wetten gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.

Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van Robeco voor de toekomst. In het verleden behaalde resultaten zijn wellicht niet representatief voor toekomstige resultaten en de werkelijke rendementen kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen uitgesproken in dit document. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Alle copyrights, octrooien en andere eigendommen in de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco Institutional Asset Management B.V. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie.

Dit document is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door enig (rechts)persoon in enige jurisdictie, zoals burgers en bewoners van de VS, waar de distributie of het gebruik in strijd zou zijn met enige wet of regelgeving, of waar de diensten van Robeco niet beschikbaar zijn.

Robeco Natural Resources Equities is een subfund van Robeco Capital Growth Funds SICAV dat een vergunning heeft van de Luxemburgse toezichthouder CSSF. Robeco Institutional Asset Management B.V., Rotterdam (Handelsregister nr. 24123167), is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam

Deel deze pagina: