By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Chinese aandelen: consumptie is het belangrijkste beleggingsthema voor 2010

21-01-2010 | Vooruitblik | Victoria Mio

Victoria Mio, de in Hongkong gevestigde portefeuillemanager van Robeco Chinese Equities, verwacht dat aandelenkeuze van vitaal belang zal zijn in 2010: veelbelovende sectoren zijn consumptie, gezondheidszorg en alternatieve energie.

Tegen een achtergrond van onzekerheid vanwege het gebrek aan duidelijkheid over monetaire verkrapping en mogelijk volatielere aandelenmarkten, verwacht Victoria Mio dat fundamentele aandelenselectie de belangrijkste factor voor beleggingssucces zal zijn in 2010. Het genereren van alfa wordt dit jaar zeer belangrijk, aldus Mio.

Op het eerste gezicht ziet de macro-economische situatie van China er goed uit. Mio, die van mening is dat China al van de herstelfase is overgegaan naar de groeifase, verwacht voor dit jaar een BBP-groei van 9,0-10,0%. En deze robuuste groei is een voedingsbodem voor gezonde bedrijfswinsten. Analisten stellen hun winstverwachtingen voor 2009 en 2010 met grote stappen naar boven bij.

Tegelijkertijd blijft de inflatie waarschijnlijk onder controle. De producentenprijsindex (PPI), die de wijziging in verkoopprijzen weergeeft die binnenlandse producenten ontvangen voor hun producten, zou kunnen oplopen tot 5-6% als gevolg van de vraag naar ruwe materialen en kapitaalgoederen.

Maar de consumentenprijsindex (CPI), die de prijzen meet die consumenten betalen voor een representatief mandje goederen en diensten, zou in 2010 onder de 3-4% moeten kunnen blijven als gevolg van overcapaciteit in bepaalde sectoren en verbetering van de arbeidsproductiviteit. Echter, als gevolg van een relatief lage basis, extreem winterweer en het Chinese nieuwjaar, zou de consumentenprijsinflatie de komende twee of drie maanden sterk kunnen stijgen.

Monetaire verkrapping is een belangrijke dreiging. Met een tweecijferige BBP-groei en een inflatie die weer positief is geworden ligt agressieve monetaire verkrapping op de loer. Dit zou kunnen zorgen voor een harde landing van de economie.

Verkrapping is al begonnen
De People’s Bank of China (PBC) is al begonnen met het verkrappen van het beleid. Begin januari verhoogde de bank de vereiste reserve voor banken (reserve requirement ratio of RRR) met 50 basispunten.

Dat was eerder dan veel marktpartijen hadden verwacht en geeft aan dat het onderliggende groeimomentum van de economie sterker zou kunnen zijn dan de beleidsmakers hadden verwacht en dat de inflatiedruk snel oploopt.

Of dat nu wel of niet het geval is, blijft de monetaire omgeving in China bijzonder ruim en volgens Mio zouden de autoriteiten er goed aan doen de overvloed aan liquiditeit in te dammen om ongewenste neveneffecten zoals ‘asset bubbles’ te voorkomen.

Aangezien de stappen van de Chinese autoriteiten afhankelijk zijn van de nieuwste cijfers, zijn het moment en de mate van verdere verkrapping nog onzeker. Voorlopig vindt verkrapping alleen plaats in de vorm van een verdere verhoging van de vereiste reserves voor banken (RRR) en een dringend beroep op financiële instellingen om de kredietgroei binnen de officiële richtlijnen te houden. En gezien de sterke macro-economische cijfers, gelooft Mio dat de eerste renteverhogingen zich sneller zouden kunnen aandienen dan de markt verwacht.

Correctie op de aandelenmarkt
Tegen deze achtergrond waarschuwt Mio dat er begin 2010 een forse correctie mogelijk is. Dit zou kunnen gebeuren als de autoriteiten hun stimuleringsmaatregelen intrekken. Een herstel van de Amerikaanse dollar zou een andere oorzaak kunnen zijn (aangezien de Chinese yuan aan deze munt is gekoppeld).

Dat gezegd hebbende, wijst Mio op studies die aantonen dat het beëindigen van beleid in het vroege stadium van een verkrappingscyclus doorgaans maar een kortdurend negatief effect heeft. “Wij zien een zwakte op de markt vooral als een mogelijkheid om aankopen te doen en een grotere positie op te bouwen in de aanhoudend sterke groei van China," merkt Mio op.

2010 is het jaar voor alfa: aandelenkeuze is belangrijk
Mio zal echter niet zomaar aandelen kopen. Zij wijst erop dat 2009, zowel voor de bredere markt als voor China, in het teken stond van bèta. Beleggers konden een goed rendement halen door simpelweg de richting van de markt goed te voorspellen. In 2010 daarentegen zullen de wereldwijde aandelenmarkten te maken krijgen met een hoge volatiliteit en range-gebonden rendementen.

“In een dergelijke omgeving, hebben beleggers hun voorspellende capaciteiten hard nodig. Het zou een goed jaar kunnen worden voor beleggers die aandelen kiezen op basis van fundamentele factoren", zegt Mio. Met andere woorden, 2010 zou een goed jaar kunnen worden voor alfa.

Mio zegt dat de Chinese aandelenmarkten in de tweede helft van 2009 in een dergelijke omgeving terecht zijn gekomen en zij verwacht dat deze situatie aanhoudt in 2010.

In welke gebieden is volgens Mio de meeste alfa te halen? “Wij verwachten dat de aandelen die in 2010 alfa zullen genereren ofwel aandelen zijn met een sectorgebonden katalysator, zoals sectorhervormingen, consolidatie, overheidssteun of de economische cyclus, ofwel aandelen met een bedrijfsspecifieke katalysator zoals herstructurering van een groep activa, uitbreiding, nieuwe producten, fusies & overnames of het afstoten van onderdelen," zegt Mio.

In 2010 zal het tweede deel van het stimuleringspakket ter waarde van RMB 4 biljoen worden uitgegeven. Een belangrijke ontwikkeling die hiermee samenhangt is de verschuiving in de focus van de overheidsuitgaven. In 2010 zal die focus verschuiven van investeringen in de infrastructuur naar het stimuleren van de consumptie, energiebesparing, emissiereductie en goedkope huizenbouw.

Hogere consumptie is een belangrijk beleggingsthema
Hierbij aansluitend zegt Mio dat “consumptie het belangrijkste beleggingsthema blijft voor 2010.” Een belangrijke factor achter deze visie is de herbalancering van de Chinese economie. De economie is hard op weg de op één na grootste economie te worden, maar toch onderneemt China stappen om een nieuw groeimodel op te zetten. Als gevolg van de financiële crisis, kan men er niet langer op rekenen dat de Amerikaanse consument blijft kopen. China wordt dus gedwongen zijn binnenlandse markt verder te ontwikkelen en zijn economie meer te baseren op binnenlandse vraag.

De hoeksteen van deze herbalancering is het mobiliseren van de koopkracht van de Chinese bevolking. Uit policy statements van de Staatsraad, het hoogste regeringsorgaan van China, blijkt dat de Chinese regering de consumptie wil stimuleren met behulp van een herverdeling van inkomen en belastingmaatregelen. Een voorbeeld van een belastingmaatregel is een programma van vier jaar waarmee de plattelandsbevolking wordt geholpen om witgoed aan te schaffen.

Mio maakt daarom de hogere consumptie op het platteland tot één van haar belangrijkste beleggingsthema's voor 2010. Zij speelt in op dit thema door te beleggen in Haier Electronics, het enige aandeel dat volledig profiteert van het meest uitgebreide distributienetwerk voor consumentenelektronica in plattelandsgebieden. Dit netwerk omvat momenteel 2240 arrondissementen, 24.000 steden en meer dan 70.000 dorpen.

Gezondheidszorg en alternatieve energie bieden mogelijkheden
Gezondheidszorg is een tweede voorbeeld van een sector die kan profiteren van een sectorgebonden katalysator. De Chinese gezondheidszorg moet dringend worden hervormd. De stimuleringsmaatregelen houden hier rekening mee, en daardoor belooft 2010 een sterk jaar te worden voor de sector gezondheidszorg.

Twee belangrijke elementen zijn de bouw van lokale gezondheidscentra en klinieken op het platteland, en de invoering in 2010 van een lijst met essentiële geneesmiddelen en een lijst met geneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen. Door de invoering van deze lijsten zullen geneesmiddelen voordeliger worden en kan de uitgestelde vraag op gang komen. Gezien de vergrijzing van de bevolking en de serieuze vervuiling waar het land mee te maken heeft, verwacht Mio dat de sector gezondheidszorg nog voor een lange periode is verzekerd van aanhoudend snelle groei.

Mio heeft het in Hongkong genoteerde Sinopharm in de portefeuille waarmee zij voor de lange termijn een positie inneemt in de sector farmacie. “Deze sector is zeer versnipperd, en we verwachten dat Sinopharm de ultieme consolidator zal zijn in de komende tien jaar,” legt Mio uit.

Een derde beleggingsthema is alternatieve energie. Ook voor deze sector heeft de overheid extra aandacht. Volgens Mio zijn aardgas en wind de aantrekkelijkste segmenten en zij heeft daarom belegd in gasdistributeur CNPC (HK) en maker van apparatuur voor windenergie China High Speed Transmission Equipment.

Met deze nadruk op aandelen met specifieke katalysatoren voor groei, is Mio positief over de vooruitzichten voor 2010. “Volgens ons is er nog voldoende stijgingspotentieel,” concludeert Mio.

 

De aandelen die in dit artikel worden besproken zaten op het moment van schrijven van dit artikel, half januari, in de portefeuille van Robeco Chinese Equities. Victoria Mio heeft zelf posities in CNPC (HK) en Haier Electronics.

Belangrijke informatie
Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Het is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is geen aanbeveling om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen. Elke belegging staat altijd bloot aan risico. Beleggingsbeslissingen dienen daarom alleen op basis van het relevante prospectus en grondig financieel, fiscaal en juridisch advies te worden genomen.

De inhoud van dit document is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Het manuscript is gesloten op de bovengenoemde datum. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of gebruik niet toestaat. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers volgens de Wet financieel toezicht of voor personen die volgens andere van toepassing zijnde wetten gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.

Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van Robeco voor de toekomst. In het verleden behaalde resultaten zijn wellicht niet representatief voor toekomstige resultaten en de werkelijke rendementen kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen uitgesproken in dit document. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Alle copyrights, octrooien en andere eigendommen in de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco Institutional Asset Management B.V. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie.

Dit document is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door enig (rechts)persoon in enige jurisdictie, zoals burgers en bewoners van de VS, waar de distributie of het gebruik in strijd zou zijn met enige wet of regelgeving, of waar de diensten van Robeco niet beschikbaar zijn.

Robeco Institutional Asset Management B.V., Rotterdam (Handelsregister nr. 24123167), is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

Deel deze pagina: