By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aanvullend pensioen, studie voor de kinderen of een wereldreis?

Als u zonder veel omkijken vermogen wilt opbouwen voor een specifiek doel is doelbeleggen met Life Cycle Funds de aangewezen manier.

Stapsgewijze afbouw van risico

Vaste einddatum betekent korter wordende beleggingshorizon
De vaste einddatum van de Life Cycle Funds brengt met zich mee dat de resterende periode waarin het vermogen wordt opgebouwd in de loop van de tijd afneemt. Hoe korter de beleggingshorizon, hoe kleiner de kans is dat mee- en tegenvallende beleggingsresultaten tegen elkaar wegvallen. Omdat over een korte periode het rendement sterk kan afwijken van een langjarig gemiddelde is het dus van belang het risico, en daarmee de koersfluctuaties binnen de portefeuille, gedurende de looptijd van het fonds geleidelijk af te bouwen.

Risicoreductie door aanpassing asset-allocatie
De fondsbeheerder realiseert deze risicoreductie door de asset-allocatie, de verdeling over aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen, stapsgewijs aan te passen. Naarmate de einddatum nadert, verlaagt de fondsbeheerder de weging van de relatief risicovolle aandelen ten gunste van obligaties. In de laatste fase wordt een deel van het opgebouwde vermogen in deposito’s geïnvesteerd.

Ieder fonds een ander glijpad
Voor elk fonds met een bepaalde looptijd stelt de fondsmanager een zogenoemd glijpad vast: het tempo waarin de stapsgewijze aanpassing van de asset-allocatie wordt doorgevoerd. Het glijpad is vastgesteld op basis van de verwachte langetermijnrendementen voor de verschillende beleggingscategorieën, de onderlinge correlaties hiertussen en de historische risico’s. Berekeningen op basis van een groot aantal portefeuillesamenstellingen geven aan welke samenstelling leidt tot de meest afgewogen afbouw van het risico. Deze optimalisatie is ‘vertaald’ naar een concreet glijpad.

Risicobewaking
Het risico in de portefeuille wordt dagelijks gemonitord. Bij overschrijding van de gestelde grenzen, of van de daarmee samenhangende minimum- en maximumwegingen voor de diverse beleggingscategorieën, wordt de portefeuille direct aangepast. 
Flexibele en praktische uitwerking
Een klein deel van het fondsvermogen wordt aangehouden in liquiditeiten. Hierdoor kan flexibeler worden omgegaan met in- en outflows van het fonds en het beleggingsresultaat worden geoptimaliseerd. De risicoafbouw binnen de fondsportefeuille verloopt in de laatste jaren veel vlakker dan in het middelste gedeelte van de looptijd van het fonds. Dit vergroot de kans dat het vermogen in stand blijft in het laatste deel van de looptijd. Daarnaast is dit gunstig voor beleggers met een einddoel enkele jaren voor het einde van de looptijd van het fonds. Iemand die in 2038 zijn geld nodig heeft, kan hierdoor in het Robeco Life Cycle Fund 2040 beleggen aangezien in 2036 het risico in de portefeuille al grotendeels is afgebouwd.


Deel deze pagina:

Contact

Wholesale Distribution Benelux

Tel: +31 10 224 2600
Email: rfd@robeco.nl