netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460783
  • Positieve impact – Identificatie van ondernemingen die een concurrentievoordeel creëren door in te spelen op kansen die de transitie naar een duurzamere wereld met zich meebrengt
  • Langetermijnrendement – Implementatie van een gedisciplineerd beleggingsproces dat resulteert in een geconcentreerde, risico-gecontroleerde portefeuille met aandelen met sterke fundamentals en een redelijke waardering
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global SDG Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die in actie komen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheid in het gehele beleggingsproces. De strategie gebruikt een intern ontwikkeld raamwerk (voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si) om bedrijven te vinden met producten en diensten die een aanzienlijke positieve impact hebben op de SDG's.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -5,81%. Het fonds deed het afgelopen maand beter dan de MSCI World, zowel door een sterke aandelenselectie als een goede sectorallocatie. De sector heeft sterk geleden onder onze strategische nulpositie binnen energie en heeft het vorige maand minder goed gedaan dan de markt. De aandelenselectie was afgelopen kwartaal vooral sterk in communicatiediensten, met alleen Vodafone in de portefeuille, en gezondheidszorg. De grootste bijdrage werd geleverd door veel namen uit de gezondheidszorg, vooral dankzij hun defensieve kenmerken (bijv. UnitedHealth Group, AstraZeneca, Merck). Colgate behoorde ook tot de koplopers dankzij een defensieve productportefeuille, de verwachte prijsverbetering ten opzichte van een teleurstellend eerste kwartaal en oplossingen in de toeleveringsketen. KB Financial behoorde tot de grootste dalers. De verslechterende macro-omgeving en de moeilijke vooruitzichten voor de effectenactiviteiten oefende gezien de lagere activiteitniveaus neerwaartse druk uit op het aandeel. Een andere grote daler was ON Semiconductor, dat het als andere halfgeleiderproducenten maar ook veel andere cyclische bedrijven een aanzienlijke uitverkoop doormaakte als gevolg van de vrees voor een krapper monetair beleid, een lagere vraag en een verdere toename van de geopolitieke spanningen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In juni daalde de MSCI World Index 6,6% (in euro’s) en noteerden alle sectoren een negatief resultaat. Basismaterialen en energie waren de zwakste sectoren met een negatieve DD, terwijl gezondheidszorg het beste stand hield. Tijdens het ECB Forum on Central Banking 2022 benadrukten de belangrijkste CB's (BoE, Fed, ECB) dat het lage-inflatiebeleid waarschijnlijk voorbij is en dat krachtige renteverhogingen noodzakelijk zijn om de stijgende inflatie te beteugelen. Meer positief nieuws was dat de inflatieverwachtingen voor de lange termijn – zoals weergegeven door de 5/10-jaars break-even rates – onlangs echter iets zijn gedaald en nu liggen dichter bij het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne liggen. Aan het geopolitieke front was de afgelopen periode druk, omdat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, afgezien van de enorme tol die hij eist van de mensen en de materiële schade, diverse belangrijke ontwikkelingen op gang heeft gebracht. Het besluit van Gazprom om de levering van aardgas via de Nord Stream 1-pijpleiding naar Duitsland met 60% te verminderen doet de grootste economie van Europa veel pijn. Zonder aanvullende maatregelen loopt Duitsland het risico de komende winter over onvoldoende voorraad te beschikken.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het leveren van een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen en ESG-integratie. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een hoge of middelhoge positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Verder belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global SDG Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die in actie komen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN door te beleggen in bedrijven die hun bedrijfsmodel en operationele processen hebben afgestemd op de doelstellingen van de 17 SDG's. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheid in het gehele beleggingsproces. De strategie gebruikt een intern ontwikkeld raamwerk (voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si) om bedrijven te vinden met producten en diensten die een aanzienlijke positieve impact hebben op de SDG's. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF GISU_20220630-CGF GISU_20220630-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het leveren van een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen en ESG-integratie. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een hoge of middelhoge positieve of neutrale impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Verder belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De Russische invasie neemt niet af en afgezien van de omvangrijk tol die die eist van de bevolking en de fysieke schade, leiden ook tot een voedseltekort (door de Russische blokkade van de graanexport van Oekraïne) en een energietekort (door de reductie in de levering van aardgas aan Europa door Gazprom). Dit heeft ernstige gevolgen voor de wereldeconomie die tot in 2023 zullen aanhouden, vooral in Europa. Op macro-economisch vlak blijft de inflatie in de eurozone en de VS extreem hoog en is de kans op een recessie daarmee toegenomen. Wat de bedrijven betreft, blijven de winstverwachtingen goed, waarbij de 12-maands termijnindex voor de winst per aandeel blijft stijgen, vooral in de VS. Gezien het dalende consumentenvertrouwen en het verslechterende sentiment is het echter zorgwekkend dat de negatieve verrassingen nog maar net begonnen zijn. Door een zwakke 22H1 performance bevindt een aantal aandelen nu dichter bij hun fundamentele waarde. Wij juichen deze ontwikkeling toe, omdat dit meer kansen oplevert voor ons. We blijven in dit volatiele klimaat vertrouwen op onze bottom-upbenadering, waarbij we bedrijven kiezen met sterke fundamentals in de loop van een gehele cyclus en een veerkrachtig bedrijfsmodel, om zo hoogwaardige aandelen te vinden met een aantrekkelijke waardering.

Michiel Plakman CFA, Christoph Wolfensberger
Michiel Plakman CFA, Christoph Wolfensberger

Michiel Plakman CFA, Christoph Wolfensberger

Michiel Plakman is een portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op informatietechnologie, onroerend goed en portefeuilleconstructie. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1996 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder. Christoph Wolfensberger is een senior aandelenanalist in het Impact Investing-team van Robeco, met meer dan tien jaar ervaring in duurzaam beleggen. Hij is ook de plaatsvervangend portefeuillemanager voor de Global SDG Equities-strategie. Eerder was Christoph ook kwantitatief analist voor duurzaam en impactbeleggen in Robeco's Products & Engineering-team, met een sterke focus op maatwerkoplossingen en portefeuilleoptimalisatie. Voordat hij bij Robeco in dienst kwam, was hij zes maanden als stagiair werkzaam in het ESG Research-team. Christoph studeerde scheikunde en bedrijfskunde aan de Universiteit van Zürich. Hij kwam in 2011 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145460783
BloombergRSGSEIE LX
Valoren55777811
WKNA2QD2M
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord