By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Disclaimer

1. Algemeen
Lees deze informatie met zorg voordat u verder gaat.
De inhoud van alle Websites van Robeco (“Website”) is samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (hierna ook te noemen “Robeco”). Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregisternummer 24123167) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

2. Juridische beperkingen
De informatie op de Website is niet bedoeld voor bezoekers uit landen waar het aanbieden van (voor die bezoekers buitenlandse) financiële diensten niet is toegestaan, of waar de diensten van Robeco niet verkrijgbaar zijn, zoals voor Amerikaanse burgers en ingezetenen. Bezoekers van de Website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

De productgerelateerde informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele adviseurs, professionele en institutionele beleggers volgens de Wet op het financiële toezicht of voor personen die bevoegd zijn dergelijke informatie te ontvangen onder andere van toepassing zijnde wetten.

De op/via de Website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van Robeco, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Een beslissing om te gaan beleggen in Robeco producten kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit een definitief prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (indien en voor zover vereist) alsmede andere informatie zoals (half)jaarresultaten van het betreffende Robeco product. Deze informatie kan kosteloos worden verkregen via www.robeco.com/nl.

3. Gebruik van Robeco Websites
Robeco beoogt te allen tijde juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.

4. Beleggingsresultaten
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo transactiekoersen en worden berekend op basis van totaalrendement met herbelegging van dividend. De gebruikte koersen voor de performancecijfers van de in Luxemburg gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo transactiekoersen. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de transactiekoersen van de eerste werkdag van de maand.

Rendementscijfers ten opzichte van de benchmark geven het resultaat van beleggingsbeheer vóór aftrek van beheervergoedingen en/of performance fees; de fondsrendementen zijn inclusief herbelegging van dividend en zijn gebaseerd op de intrinsieke waardes en wisselkoersen op het moment van waardering van de benchmark.

5. Informatie van derden
Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. Robeco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op websites van derden is door Robeco niet geverifieerd.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Robeco en andere verstrekkers van informatie aan Robeco Websites aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van Robeco Websites of de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. Deze informatie kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Verder is Robeco niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze Website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een (transactie) service van Robeco. Robeco is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van de Website zouden kunnen ontstaan.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Robeco kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige informatie. Deze publicatie kan zonder waarschuwing worden gewijzigd. De informatie in deze publicatie met betrekking tot financiële producten of financiële instrumenten kan een situatie op een bepaalde datum weerspiegelen en een dergelijke situatie kan of zal daarom daarom onderhevig zijn aan veranderingen. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de prospectus van het fonds, de Essentiële Beleggersinformatie of beschikbaar gestelde informatie memorandum. De prospectus is verkrijgbaar ten kantore van Robeco of via de productinformatie op deze website.

7. Intellectuele eigendom
Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de Website behoren toe aan en zijn verkregen door Robeco. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

8. Privacy

Robeco garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Zonder uw goedkeuring zullen uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld aan derde partijen.
Deel deze pagina: